Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony reguluje Kodeks pracy, który uzależnia go od okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Jak obliczyć długość okresu wypowiedzenia? Ile wynosi przy zatrudnieniu na cały, a ile na pół etatu?

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w 2020 r.

Zgodnie z Kodeksem pracy umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. Pracodawca lub pracownik może również wypowiedzieć umowę z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Umowa może również zostać zakończona w związku z upływem okresu, na jaki została zawarta (nie dotyczy umów o pracę na czas nieokreślony).

Złożenie lub otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę pozwala na wcześniejsze niż przewidziane w umowie rozwiązanie stosunku pracy. Oznacza to, że od momentu poinformowania o wypowiedzeniu umowy do chwili jej rozwiązania musi upłynąć określony w przepisach okres czasu, czyli okres wypowiedzenia umowy o pracę.

UWAGA! Aby wypowiedzenie umowy o pracę było zgodne z prawem, musi ono zostać złożone na piśmie, zarówno jeśli umowę wypowiada pracodawca, jak i w sytuacji, gdy czyni to pracownik. Ponadto, jeśli umowa zostaje wypowiedziana przez pracodawcę, musi on podać przyczynę uzasadniającą decyzję o wypowiedzeniu. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umów zawartych na czas określony.

Dokument musi również zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Art. 36 Kodeksu pracy jasno określa długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu na okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu na okres co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu na okres co najmniej 3 lat.

Kodeks pracy przewiduje również możliwość modyfikacji okresu długości wypowiedzenia umowy o pracę na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas okres ten może ulec wydłużeniu – do 1 miesiąca przy zatrudnieniu na okres krótszy niż 6 miesięcy i do 3 miesięcy przy zatrudnieniu na okres co najmniej 6 miesięcy.

Takie same reguły dotyczą wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony na niepełny etat.

UWAGA! Od lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Często zdarza się tak, że po wypowiedzeniu umowy o pracę strony – pracownik i pracodawca – ustalają wspólnie wcześniejszy termin rozwiązania umowy, czyli skrócenie okresu wypowiedzenia. Jest to działanie zgodne z prawem pracy. Ponadto, jeżeli powodem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest upadłość lub likwidacja firmy albo inna przyczyna nieleżąca po stronie pracownika, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do jednego. Wówczas pracownik jest chroniony przepisami Kodeksu pracy, a na pracodawcę nakłada się obowiązek wypłaty odszkodowania za czas pozostały do zakończenia właściwego okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie podejmie w tym czasie innej pracy, czas ten zostaje mu wliczony do okresu zatrudnienia.

Jak obliczyć długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Zasady prawidłowego obliczania długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę znajdują się w Kodeksie pracy. W przypadku okresu wypowiedzenia umowy o pracę przy zatrudnieniu na czas krótszy niż 6 miesięcy, 2-tygodniowy okres wypowiedzenia zawsze kończy się w sobotę, bez względu na dzień składania wypowiedzenia. Natomiast w przypadku miesięcznego i 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę dniem jej rozwiązania jest ostatni dzień miesiąca.

UWAGA! Jeśli okres zatrudnienia wynosi 35 miesięcy – czyli nie ma pełnych 3 lat zatrudnienia, umowę rozwiązuje się z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ponieważ okres wypowiedzenia wlicza się do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Błędne wyliczenie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Jeżeli pracownik pomyli się w wyliczeniu długości wypowiedzenia i w składanym dokumencie wpisze nieodpowiedni okres, np. zamiast 3 miesięcy 1 miesiąc, umowa i tak zostanie rozwiązana z właściwym okresem wypowiedzenia przewidzianym przez prawo pracy. Nie ma bowiem prawa, które pozwalałoby jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Podczas trwania okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do skorzystania z dni wolnych na poszukiwanie pracy. Dotyczy to jednak tylko sytuacji wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar zwolnienia wynosi 2 lub 3 dni robocze. Uzależnione jest to od długości okresu wypowiedzenia. W przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę są to 2 dni robocze. Natomiast w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia są to 3 dni robocze. Za dni wolne przysługuje wynagrodzenie.

Kiedy pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy?

Kodeks pracy reguluje również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeśli nie zostało ustalone inaczej, pracownikowi za ten okres należy się wynagrodzenie przestojowe.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News