BiznesINFO.pl
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

www.pixabay.com

Jak obliczyć VAT należny i naliczony w deklaracji VAT?

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Podatek należny i podatek naliczony to pojęcia niejednokrotnie mylone. Podatki te oblicza się jednak na różnej podstawie. Podatek należny wynika z przychodu firmy. Podatek naliczony to suma zapłaconego podatku od towarów i usług. Podatek naliczony pomniejsza podatek należny. Różnica między nimi zostaje uregulowana na rzecz Urzędu Skarbowego albo na rzecz podatnika. W artykule zdefiniujemy oba pojęcia aby rozróżnienie ich już nigdy nie przysparzało problemów.
Podatek naliczony definicjaPodatek naliczony to podatek wynikający z faktur VAT, które podatnik otrzymuje w momencie zakupu towaru lub usługi. Jego wysokość uzależniona jest od ceny netto towaru oraz stawki podatku VAT. Jeśli chodzi o import to, podatek należny stanowi sumę kwot podatku wynikających z dokumentów celnych. O kwotę podatku naliczonego można obniżyć podatek, który należy się budżetowi państwa, czyli podatek należny.Podatek należny definicjaPodatek należny oblicza się od przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Wynika on z faktur własnych przedsiębiorcy. Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania, czyli wartości netto towaru lub usługi.Obliczanie podatku należnego i naliczonegoPłatnik podatku VAT (sprzedawca), oblicza podatek należny od przeprowadzonych transakcji i pomniejsza go o zapłacony wcześniej podatek naliczony. Podatek naliczony związany jest z wcześniejszą transakcją opodatkowaną zawartą w fakturach zakupu (uwzględnia on wszelkie upusty i rabaty). Obliczanie podatku należnego i naliczonego wymaga od płatnika prowadzenia rejestrów sprzedaży oraz zakupów.

Jeśli podatek należny jest wyższy od naliczonego, różnicę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. W odwrotnej sytuacji różnica zostanie zwrócona podatnikowi albo ma on prawo do odliczenia różnicy w następnym okresie. Zaznaczmy jednak, że prawo do odliczenia nie przysługuje każdemu. Nie dotyczy ono bowiem podmiotów zwolnionych z podatku VAT. W ustawie znajdziemy również listę wyłączeń od możliwości odliczenia podatku należnego (dotyczy to np. usług noclegowych i gastronomicznych lub przypadku umowy darowizny). Wydatki takie nie są ujmowane w ewidencji zakupów VAT.

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca prowadzi księgowość przy użyciu programów komputerowych, gdzie deklaracje VAT wyliczane są automatycznie. Warto jednak wiedzieć, jak obliczyć VAT, aby sprawdzić poprawność wyliczonych wartości podatku w deklaracji oraz na wystawionych fakturach.Wyliczanie podatku VAT od sprzedażyAby poprawnie wystawić fakturę sprzedaży, trzeba znać stawkę podatku VAT, jaką należy zastosować do danej transakcji. Podstawową stawką podatku VAT dla sprzedaży towarów i świadczenia usług jest stawka 23%, natomiast ustawa o VAT przewiduje kilka obniżonych stawek podatku. Są to stawki (0%, 5% oraz 8%). W ustawie dokładnie wyjaśniono, dla jakich transakcji i towarów owe stawki mają zastosowanie.

Kiedy już wiemy, jaką stawkę podatku musimy zastosować przy konkretnej sprzedaży, łatwo jest obliczyć podatek VAT, który należy ująć na wystawionej fakturze sprzedaży. Kwotę sprzedaży, czyli kwotę brutto, trzeba przeliczyć według następującego wzoru:
dla stawki 23% - kwota podatku = (kwota brutto/1,23) x 0,23
dla stawki 8% - kwota podatku = (kwota brutto/1,08) x 0,08
dla stawki 5% - kwota podatku = (kwota brutto/1,05) x 0,05

Obliczając w taki sposób podatek VAT, można sprawdzić poprawność wystawionej przez program faktury. W przypadku kiedy podatnik wystawia faktury ręcznie dzięki tej metodzie, może obliczyć wartość podatku, który powinien zostać uwzględniony na fakturze.Jak obliczyć VAT należny w deklaracji VAT?Jeśli wszystkie faktury sprzedażowe z danego okresu rozliczeniowego są wystawione poprawnie, możemy obliczyć należny podatek VAT. Należy więc zsumować wartości netto z wszystkich faktur sprzedażowych i sprawdzić, czy kwota ta się zgadza z kwotą na deklaracji VAT.Jak obliczyć VAT naliczony w deklaracji VAT?Aby obliczyć podatek VAT naliczony, trzeba zsumować podatek VAT podlegający odliczeniu ze wszystkich faktur kosztowych w danym okresie rozliczeniowym, z podziałem na faktury dotyczące zakupu środków trwałych oraz na wszystkie pozostałe.Jak obliczyć, czy podatek VAT podlega wpłacie do urzędu skarbowego?Jeśli mamy obliczony VAT należny oraz VAT naliczony z danego okresu rozliczeniowego, mamy wszystkie dane potrzebne do ustalenia, czy należy wpłacić podatek VAT do urzędu skarbowego, czy mamy do czynienia z nadwyżką i czy istnieje możliwość otrzymania zwrotu podatku. Przy obliczeniach należy skorzystać z poniższego wzoru.

Podatek należny - podatek naliczony (powiększony o ewentualną nadwyżkę z poprzedniej deklaracji VAT) = x

Jeżeli wynik tego równania jest dodatni, oznacza to, że wyliczona kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego, jeżeli wynik jest ujemny, wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym i można ubiegać się o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy podatnika lub przeniesienie jej na następny okres rozliczeniowy, na następną deklarację VAT.


Bibliografia:

1. www.poradnikprzedsiebiorcy.pl
2. www.gov.pl
3. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685)

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >