BiznesINFO.pl
analysis-1841158 1920

https://pixabay.com/pl/photos/analiza-analiz-biznesu-wykresy-1841158/

Ewidencja inwestycji krótkoterminowych w księgach jednostki

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często chcą korzystnie zainwestować nadwyżkę środków finansowych. Wówczas mogą dokonać inwestycji, czyli nabycia aktywów w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek czy dywidend. Chodzi tutaj w szczególności o inwestycje w nieruchomości, inwestycje w akcje, obligacje czy zakup wartości niematerialnych i prawnych, na przykład różnego rodzaju licencji. Często przedsiębiorcy sięgają po inwestycje krótkoterminowe, by szybko pomnożyć majątek firmy. Zyski z nich powinny zostać osiągnięte w ciągu 12 miesięcy od ich nabycia. Czym zatem są inwestycje krótkoterminowe i jak prowadzić ich ewidencję w księgach jednostki?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym są inwestycje krótkoterminowe?

  • Jak ująć inwestycje krótkoterminowe w bilansie?

  • Jak powinna wyglądać ewidencja inwestycji krótkoterminowych w księgach jednostki?

  • Jak wycenić wartość inwestycji krótkoterminowych?

Czym są inwestycje krótkoterminowe?

Inwestycje krótkoterminowe to aktywa finansowe utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu ich wartości lub uzyskania pożytków w innej postaci – w tym również z transakcji handlowej. Są one płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowią aktywa pieniężne. Przy wycenie inwestycji krótkoterminowych zastosowanie ma rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Wycena pozostałych aktywów finansowych następuje zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z powyższym inwestycjami krótkoterminowymi mogą być w szczególności przychody w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych korzyści, także z transakcji handlowych. Inwestycje krótkoterminowe to także aktywa finansowe, nieruchomości czy wartości niematerialne i prawne posiadane przez dane podmioty w celu osiągnięcia korzyści finansowych. 

Jak ująć inwestycje krótkoterminowe w bilansie?

Jak podaje portal infor.pl, do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się aktywa płatne i wymagane lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wykazuje się je w bilansie w podziale na aktywa w jednostkach powiązanych (pozycja B.III.1 lit. a), jak i w pozostałych jednostkach (pozycja B.III.1 lit. b) z dalszym podziałem na: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Sposób wyceny posiadanych inwestycji krótkoterminowych jest uzależniony od tego, czy jednostka ma obowiązek badania bilansu. Jak podaje portal poradnikprzedsiębiorcy.pl, w sytuacji, gdy dana jednostka należy do podmiotów zobowiązanych do badania bilansu i jest zobligowana do poddawania swoich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta, wówczas do wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych stosuje się przepisy wspomnianego już rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

W takim przypadku inwestycje krótkoterminowe muszą być wprowadzane do ksiąg rachunkowych na dzień ich zakupu w cenie nabycia. Za cenę nabycia przyjmuje się wartość godziwą poniesionych wydatków przy uwzględnieniu kosztów towarzyszących transakcji nabycia aktywów. Z kolei warto wiedzieć, że podczas wyceniania aktywów finansowych na dzień bilansowy, należy dokonywać tego w oparciu o wiarygodnie ustaloną wartość godziwą. 

Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie podlegają temu obowiązkowi, stosują się do przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, wyceniają posiadane przez siebie inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >