Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Handel > Gwarancja producenta – na czym polega
Stępień Renata
Stępień Renata 04.06.2021 02:00

Gwarancja producenta – na czym polega

silhouettes-924564 960 720
pixabay.com

Gwarancja jest instytucją wzmacniającą prawa konsumenta. Jest to dodatkowe, dobrowolne uprawnienie kupującego, które chroni go przed skutkami wad fizycznych nabytej rzeczy. Konsument reklamujący produkt może wystąpić z roszczeniem wynikającym z gwarancji.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja polega na zobowiązaniu się gwaranta – producenta, że spełni on określone przez niego świadczenie w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych przez niego (art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego). Gwarant zapewnia konsumenta, co do jakości rzeczy sprzedanej.

Oświadczenie o udzieleniu gwarancji nosi nazwę oświadczenia gwarancyjnego. W oświadczeniu tym gwarant może w zasadzie swobodnie ukształtować przesłanki gwarancji oraz jej zakres (w tym swoje obowiązki wobec konsumenta).

Obowiązki gwaranta

Obowiązki gwaranta mogą przykładowo polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie, jak i zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego).

O długości terminu gwarancji decyduje gwarant. Jeśli nie zastrzeżono innego terminu gwarancji, wynosi on 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego).

Gwarancja jest odrębną umową zawieraną między gwarantem a kupującym. Jeśli jednak gwarant jest jednocześnie sprzedawcą, gwarancja powstaje w wyniku umowy, która jest dodatkowym zastrzeżeniem do umowy kupna sprzedaży. Gwarancja jest uzależniona od istnienia ważnej umowy.

Za co odpowiada gwarant?

Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Oznacza to, że nie będzie on odpowiadał za wady wynikające np. z niewłaściwego użytkowaniem rzeczy przez konsumenta lub wskutek innych czynników zewnętrznych (np. losowych), których uaktywnienie się było niezależne od gwaranta.

Jeśli wada ujawni się w terminie gwarancji, producent odpowiada z tytułu gwarancji. Dochodząc uprawnień z gwarancji, konsument ma tylko obowiązek wykazania istnienia samej wady. Nie musi natomiast udowadniać, że przyczyna wady tkwiła w rzeczy.

Czas trwania gwarancji

Zapisy Kodeksu cywilnego mają zastosowanie tylko wtedy, jeżeli nie określi on wybranych zagadnień. Przykładowo czas trwania gwarancji może wynosić od roku do 5 lat, może być również udzielona dożywotnio. Natomiast jeżeli gwarant nie określi tego w treści oświadczenia, przyjmuje się, że czas obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata. Podobna reguła dotyczy terminu wykonania obowiązku gwarancyjnego. Jeżeli gwarant tego nie określił, na podstawie Kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dostarczenia rzeczy przez konsumenta. Jednak to od gwaranta zależy zakres jego odpowiedzialności, a także różne wyłączenia z gwarancji.