BiznesINFO.pl
silhouettes-924564 960 720

pixabay.com

Gwarancja producenta – na czym polega

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Stępień Renata

Udostępnij:

Gwarancja jest instytucją wzmacniającą prawa konsumenta. Jest to dodatkowe, dobrowolne uprawnienie kupującego, które chroni go przed skutkami wad fizycznych nabytej rzeczy. Konsument reklamujący produkt może wystąpić z roszczeniem wynikającym z gwarancji.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja polega na zobowiązaniu się gwaranta – producenta, że spełni on określone przez niego świadczenie w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych przez niego (art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego). Gwarant zapewnia konsumenta, co do jakości rzeczy
sprzedanej.

Oświadczenie o udzieleniu gwarancji nosi nazwę oświadczenia gwarancyjnego. W oświadczeniu tym gwarant może w zasadzie swobodnie ukształtować przesłanki gwarancji oraz jej zakres (w tym swoje obowiązki wobec konsumenta).

Obowiązki gwaranta

Obowiązki gwaranta mogą przykładowo polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie, jak i zapewnieniu innych usług (art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego).

O długości terminu gwarancji decyduje gwarant. Jeśli nie zastrzeżono innego terminu gwarancji, wynosi on 2 lata, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego).

Gwarancja jest odrębną umową zawieraną między gwarantem a kupującym. Jeśli jednak gwarant jest jednocześnie sprzedawcą, gwarancja powstaje w wyniku umowy, która jest dodatkowym zastrzeżeniem do umowy kupna sprzedaży. Gwarancja jest uzależniona od istnienia ważnej umowy.

Za co odpowiada gwarant?

Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Oznacza to, że nie będzie on odpowiadał za wady wynikające np. z niewłaściwego użytkowaniem rzeczy przez konsumenta lub wskutek innych czynników zewnętrznych (np. losowych), których uaktywnienie się było niezależne od gwaranta.

Jeśli wada ujawni się w terminie gwarancji, producent odpowiada z tytułu gwarancji. Dochodząc uprawnień z gwarancji, konsument ma tylko obowiązek wykazania istnienia samej wady. Nie musi natomiast udowadniać, że przyczyna wady tkwiła w rzeczy.

Czas trwania gwarancji

Zapisy Kodeksu cywilnego mają zastosowanie tylko wtedy, jeżeli nie określi on wybranych zagadnień. Przykładowo czas trwania gwarancji może wynosić od roku do 5 lat, może być również udzielona dożywotnio. Natomiast jeżeli gwarant nie określi tego w treści oświadczenia, przyjmuje się, że czas obowiązywania gwarancji wynosi 2 lata. Podobna reguła dotyczy terminu wykonania obowiązku gwarancyjnego. Jeżeli gwarant tego nie określił, na podstawie Kodeksu
cywilnego, przyjmuje się, że powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dostarczenia rzeczy przez konsumenta. Jednak to od gwaranta zależy zakres jego odpowiedzialności, a także różne wyłączenia z gwarancji. 

Dobrowolne oświadczenie gwarancyjne

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja udzielona przez producenta nazywana jest również gwarancją fabryczną. Taki rodzaj gwarancji jest najczęściej spotykany. Producent w dokumencie gwarancyjnym formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj gwarancji na
to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Oświadczenie gwarancyjne producent sporządza w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do:

  • nazw własnych,

  • znaków towarowych,

  • nazw handlowych,

  • oznaczeń pochodzenia towaru,

  • zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

W ramach gwarancji fabrycznej konsument może żądać zwrotu zapłaconej ceny, wymiany rzeczy bądź jej naprawienia oraz zapewnienia innych usług. W dokumencie gwarancyjnym producent sam określa swoje obowiązki.

W gwarancji fabrycznej stosuje się przepisy wynikające z Kodeksu cywilnego.

Producent jest gwarantem zobowiązanym wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

Konsument, otrzymując gwarancję producenta, powinien sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie elementy przewidziane w przepisach prawa.

Dokument gwarancyjny powinien więc zawierać:

  • nazwę i adres gwaranta (czyli producenta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

  • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,

  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,

  • twierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podobne artykuły

ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Handel

Mecz z Hiszpanią i specjalną akcją w Lidlu. Sieciówka 4 piwa daje za darmo

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Handel

Ceny warzyw znów zaskakują. Tym razem tanie jak nigdy

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Handel

Warzywa tak drogie chyba jeszcze nie były. Przez zimną wiosnę płacimy krocie

Czytaj więcej >
Biedronka przyznała podwyżki pracownikom

Handel

Biedronka - zarobki 2021. Pensje poszły w górę i to na wielu szczeblach

Czytaj więcej >
Zinu

Handel

Ofensywa Zinu. Otwarto drugi bezobsługowy sklep firmy, ma mieć koncesję na alkohol

Czytaj więcej >
Cała Polska odwiedzała Złote Tarasy, teraz robią to nieliczni

Handel

Dramat Złotych Tarasów. Ludzie przestali odwiedzać niegdyś najpopularniejszą galerię handlową Warszawy

Czytaj więcej >