BiznesINFO.pl > Handel > Faktura VAT RR w postaci elektronicznej a nowa struktura JPK VAT
Bassa Iwona
Bassa Iwona 22.03.2022 08:50

Faktura VAT RR w postaci elektronicznej a nowa struktura JPK VAT

Faktura VAT RR
pixabay.com

Faktura VAT RR to faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT, który nabywa usługi lub płody rolne od rolnika ryczałtowego, korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Rolnicy ryczałtowi nie mają obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej ani zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dlatego to kupujący produkty rolne produkowane przez rolnika ryczałtowego wystawia fakturę VAT RR i przekuje jej oryginał dostawcy. Rolnik natomiast ma obowiązek przechowywać dokumenty przez najbliższe 5 lat.

Do 1 września 2019 faktury VAT RR istniały tylko w formie papierowej, po wskazanej dacie dopuszczono możliwość generowania i przesyłania tych dokumentów w wersji elektronicznej. Przyniosło to skutek w postaci stworzenia nowej struktury plików JPK dla faktur VAT RR. JPK to skrót od Jednolity Plik Kontrolny, oznaczający dokument przekazywany przez przedsiębiorców organom podatkowym. Zawiera on dane dotyczące księgowości firmy i jest generowany oraz przekazywany elektronicznie w pliku XML, dla celów kontrolno-analitycznych.

Elektroniczne faktury VAT RR – co się zmieniło?

Elektroniczne faktury VAT RR, dopuszczone do użytku od 1 września 2019 r., mogą być wystawiane i przesyłane pod warunkiem, że zarówno dostawca, jak i nabywca posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. Ponadto dokument musi zawierać dane dostawcy i nabywcy – nazwiska, adresy, numery NIP i PESEL; datę transakcji oraz datę i numer faktury; nazwy i ilość wraz z podaniem jednostki miary nabytych produktów rolnych; oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów; cenę jednostkową i wartość; stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie. Na fakturze RR powinno też znaleźć się oświadczenie dostawcy produktów rolnych, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku umów kontraktacji oświadczenie ma postać osobnego dokumentu.

Struktura JPK dla elektronicznych faktur VAT RR

W świetle Ordynacji podatkowej, kiedy księgowość przedsiębiorstwa jest prowadzona za pomocą programów komputerowych, organ podatkowy może zażądać wglądu w dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK jest strukturą logiczną generowaną i przesyłaną przed przedsiębiorcę do Ministerstwa Finansów lub Urzędu Skarbowego. Istnieją różne struktury JPK, dla faktur VAT RR przewidziano JPK_FA_RR. Plik należy generować i przechowywać, a okazywać jedynie na żądanie Urzędu Skarbowego. Nie ma potrzeby regularnego przekazywania JPK_FA_RR organom podatkowym, chyba że na stosowne wezwanie.

JPK dla faktur VAT RR zawiera dane nabywcy będącego wystawcą dokumentu, dane dostawcy, informacje dotyczące widniejących na fakturze podpisów kwalifikowanych, datę nabycia, datę wystawienia faktury, kwoty z faktury, informację dotyczącą oświadczenia oraz rodzaj faktury - oryginał lub korekta. Plik przedstawia także informację o nabytym produkcie lub usłudze rolnej, w tym jej nazwę, jednostkę miary, ilość, klasę, cenę i wartość stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego lub usługi rolniczej.

W sytuacji, kiedy faktur VAT RR została wystawiona w tradycyjnej wersji papierowej lub w systemie księgowym, ale bez podpisu kwalifikowanego obydwu stron transakcji, generowanie odpowiadającego jej JPK nie może być wymagane.

Kto składa JPK_FA_RR?

Fakturę VAT RR, jak powiedziano wyżej, wystawia nabywca płodów rolnych i także on przedstawia JPK_FA_RR na wezwanie organów podatkowych. Nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT, w przeciwieństwie do rolnika ryczałtowego, zwolnionego z podatku VAT.

Nabywca może przesłać żądaną strukturę za pomocą oprogramowania księgowego lub aplikacji bądź też na informatycznych nośnikach danych. Nie stosuje się przekazywania JPK via e-mail.

Tytułem podsumowania można stwierdzić, że wprowadzenie elektronicznych faktur VAT RR jest sporym ułatwieniem dla nabywców płodów rolnych, lecz wiąże się z dodatkowym obowiązkiem generowania struktury JPK_FA_RR i przekazywania jej do wglądu organów podatkowych, na każde żądanie z ich strony.