Czym jest pełnomocnictwo ogólne?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Czynności prawnych można dokonywać osobiście lub przez oddelegowanego pełnomocnika. Prowadząc działalność biznesową, możemy uznać jego pomoc za niezbędną, by dopełnić wszelkich terminów i uzupełnić obowiązujące formalności. Jedną z form jest pełnomocnictwo ogólne. Do czego uprawnia i w jaki sposób go udzielić?

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli osoby upoważniającej inną osobę lub osoby do wykonywania czynności prawnych w imieniu upoważniającego. Pełnomocnictwo nie jest więc umową, a jednostronnym oświadczeniem mocodawcy. Istnieje znacząca różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem. Pełnomocnictwo posiada dużo większą wagę, ponieważ polega na przekazaniu posiadanych uprawnień do wykonywania ważnych czynności drugiej osobie. Upoważnienie natomiast służy załatwianiu przez osobę upoważnioną prostych formalności, takich jak np. złożenie dokumentacji,

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Nie ma możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych, istnieją trzy typy pełnomocnictw, których można udzielić: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe i pełnomocnictwo szczególne. My jednak w tym artykule skupimy się na pełnomocnictwie ogólnym.

Pełnomocnictwo ogólne pozwala wykonywać czynności tzw. zwykłego zarządu. Określenie „czynności zwykłego zarządu” nie jest dokładnie sprecyzowane w przepisach prawa, ale przyjmuje się, że oznacza to typowe czynności związane z działalnością i funkcjonowaniem mocodawcy, czyli czynności zależne od tego, czym osoba udzielająca pełnomocnictwa się zajmuje. W praktyce ten rodzaj pełnomocnictwa daje możliwość np. reprezentowania przez pełnomocnika swojego mocodawcy przez instytucjami, osobami fizycznymi czy organami administracji.

Pełnomocnictwo ogólne musi zostać zawarte w formie pisemnej, w innym przypadku jest nieważne. Jeśli jednak przepisy prawne wskazują konkretną formę zawarcia pełnomocnictwa w danej sprawie, wymagane jest zachowanie tejże formy. Oznacza to, że jeśli wymagane jest, by konkretne pełnomocnictwo dla danej czynności było udokumentowane aktem notarialnym, musi to zostać poczynione, by pełnomocnictwo to było ważne.

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo udzielane jest jako złożenie oświadczenia woli, które staje się upoważnieniem wybranej osoby do wykonywania czynności prawnych ze skutkiem dla mocodawcy. Pełnomocnik nie musi posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych, ale musi posiadać przynajmniej ograniczoną zdolność.

Zakres pełnomocnictwa powinien zostać określony w możliwie jak najbardziej precyzyjny sposób, a mocodawca musi pamiętać, że działania pełnomocnika niosą za sobą skutki prawne dla osoby udzielającej upoważnienia.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo ogólne?

Nie ma jednego poprawnego wzoru dla pełnomocnictwa ogólnego, istotne jest jednak by zawierało kilka ważnych elementów:

  • imię i nazwisko mocodawcy oraz pełnomocników,
  • numery PESEL mocodawcy oraz pełnomocników,
  • numery dokumentów tożsamości mocodawcy oraz pełnomocników,
  • adresy zamieszkania mocodawcy i pełnomocników,
  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • tytuł dokumentu wskazujący na pełnomocnictwo ogólne,
  • przedmiot pełnomocnictwa, tj. dokładne sprecyzowanie, do wykonywania jakich czynności osoba upoważniona otrzymuje upoważnienie,
  • czas trwania pełnomocnictwa oraz warunki jego wygaśnięcia,
  • podpis mocodawcy.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Według przepisów Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo może zostać odwołane przez mocodawcę w każdej chwili, chyba że wcześniej się tego zrzekł, a przyczyna zrzeczenia była uzasadniona. Istnieje wiele przyczyn, z powodu których pełnomocnictwo może wygasnąć lub zostać odwołane. Pierwszą z takich okoliczności jest zaistnienie sytuacji, która w dokumencie pełnomocnictwa określana była jako powodująca wygaśnięcie pełnomocnictwa. Może to mieć miejsce np. gdy pełnomocnictwo zostało udzielone tylko do wykonania konkretnej czynności, a gdy została ona wykonana, pełnomocnictwo wygasa. Kolejnym powodem jest wspomniana wcześniej możliwość odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę, która przysługuje mu w każdym czasie i nie ma konieczności jej uzasadniania. Pełnomocnictwo może również wygasnąć w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, ale nie zawsze. Mocodawca może w dokumencie zamieścić informację o tym, że pełnomocnictwo dla danej osoby nie wygasa po jego śmierci. Dodatkowo wygaśnięcie pełnomocnictwo może być spowodowane likwidacją osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną. Pełnomocnik może również zrzec się pełnomocnictwa.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News