Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wpływa na datę rozwiązania umowy?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 29.05.2021 02:00

Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wpływa na datę rozwiązania umowy?

business-962355 640
https://pixabay.com/photos/business-signature-contract-962355/

Jeśli pracownik choruje i jest na zwolnieniu lekarskim, ma pełne prawo, aby w czasie nieobecności złożyć wypowiedzenie. Jednak czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wpływa na termin rozwiązania umowy? Wyjaśniamy.

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie umowy

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi w określonych sytuacjach ochronę przed zwolnieniem. Zabezpieczenie przysługuje między innymi w sytuacji, gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu, co wynika wprost z art. 41 Kodeksu pracy. Przepis ten mówi, że "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia".

Należy podkreślić, że mowa jest o usprawiedliwionej nieobecności pracownika, a za taką przyjmuje się właśnie nieobecność potwierdzoną zwolnieniem lekarskim. Jednak od przytoczonego wyżej przepisu istnieją pewne wyjątki. Przykładów należy szukać w art. 53 Kodeksu pracy. Tutaj z kolei dowiadujemy się, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

  • jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

  • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innej przyczyny niż wyżej wymienione, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Z art. 53 Kodeksu pracy wynika również, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może również nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Podsumowując, pracownik posiada określoną ochronę przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego, lecz osoba zatrudniona może w każdej chwili złożyć wypowiedzenie, będąc na chorobowym.

Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wydłuża termin rozwiązania umowy?

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zwolnieniem lekarskim nie jest możliwe. Pracodawca nie zmieni warunków zwolnienia pracownika, gdyż decyzja ta powstała w pierwszej kolejności. Co więcej, pracownik próbujący "wyłudzić" wydłużenie okresu wypowiedzenia może spotkać się z konsekwencjami - zwolnienie może nastąpić w trybie natychmiastowym, gdyby zostało wykazane, że pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego, choć jego stan zdrowia nie powoduje przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Warto dodać, że pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę. Okres wypowiedzenia zalicza się bowiem do okresu pracy. Jednak pracodawca może w tym czasie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zwolnienia lekarskiego dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie - kiedy i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy?

Pracownik niezdolny do pracy, przebywający na zwolnieniu lekarskim, ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Dotyczy to także pracowników, w przypadku których niezdolność do pracy powstała w czasie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownicy nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Aby obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, należy uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

  • 100% podstawy wymiaru - jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ciąży oraz przy poddaniu się badaniom lekarskim na dawcę komórek, tkanek i narządów lub zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów;

  • 80% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia;

  • 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu.