Czy Urząd Skarbowy może ściągnąć pieniądze z konta?
Biznes Info
Autor Wiktoria Pękalak - 27 Stycznia 2021

Czy urząd skarbowy może ściągnąć pieniądze z konta?

Czy urząd skarbowy może zająć konto? Niestety odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Jak się przed tym uchronić i co zrobić, jeśli już się to stanie?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy urząd skarbowy ma wgląd w twoje konto bankowe,
 • Czy urząd skarbowy może zająć konto,
 • Co zrobić, jeśli na twoje konto została nałożona blokada.

Czy urząd skarbowy ma wgląd w moje konto?

Każdy podatnik powinien być świadomy tego, że urząd skarbowy może mieć wgląd w posiadane przez nas rachunki bankowe. Regulują to zapisy ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku. Nie znaczy to jednak, że nasze konto jest pod stałym nadzorem organu podatkowego, ponieważ ten, aby uzyskać dostęp do informacji na temat naszego konta, musi spełnić kilka warunków.

Aby urząd skarbowy miał możliwość wglądu w nasze rachunki bankowe, musi zostać najpierw wszczęte przeciwko nam postępowanie podatkowe, z którego wynika potrzeba uzupełnienia zgromadzonych dowodów lub porównanie ich z informacjami, które dostarczy bank, który jest do tego zobligowany po otrzymaniu pisemnego żądania od naczelnika urzędu.

Po otrzymaniu żądania udzielenia informacji dotyczących rachunku bankowego instytucja sporządza dane, a następnie przekazuje je do urzędu. Poradnik Przedsiębiorcy podaje, że mogą być to informacje dotyczące:

 • posiadanych rachunków bankowych lub oszczędnościowych - ich liczby, a także obrotów i stanów kont,
 • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych - ich liczby, obrotów i stanów tych rachnków,
 • zawartych umów kredytowych, umów pożyczek pieniężnych oraz umów depozytowych,
 • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa oraz obrotu takimi papierami wartościowymi,
 • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Warto wiedzieć, że tego typu informacje mogą zostać udzielone dopiero wówczas, gdy naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie dotyczące żądania informacji.

Zanim jednak dojdzie do przedstawienia instytucji bankowej takiego żądania, organ skarbowy jest zobowiązany do tego, by polubownie wystąpić z prośbą o udzielenie informacji przez podatnika. Wiąże się to z koniecznością zachowania tajemnicy bankowej, która dotyczy wszystkich klientów banków.

Czu urząd skarbowy może zająć konto?

Kolejnym pytaniem, które wymaga rozstrzygnięcia, jest to, czy w drodze postępowania toczącego się przeciwko nam, na nasze konto może wejść komornik skarbowy. Urząd może zajmuje konta najczęściej, jeśli posiadamy nieuregulowanie zobowiązania podatkowe.

Zajęcie konta jest jednym z najpopularniejszych środków egzekucyjnych stosowanych przez fiskusa. Na jakich zasadach może się to odbyć?

Urząd skarbowy dokonuje zajęcia konta, jeśli świadomie unikamy uiszczenia zaległych podatków. W takiej sytuacji musimy liczyć się z tym, że prędzej, czy później fiskus wyciągnie rękę po niezapłacone należności.

Warto pamiętać, że konto może zająć nie tylko Urząd Skarbowy, ale także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostki samorządu terytorialnego, a także Izba Celna.

O tym, że nasze konto zostanie zajęte, powinniśmy zostać powiadomieni listownie przez komornika skarbowego. Bez względu na to, czy list trafi w nasze ręce, czy nie, po dwóch tygodniach od nadania listu, uznaje się go za doręczony, przypomina Vivus.

Ważną informacją jest to, że urząd zajmie środki na naszym koncie jedynie do wysokości należności podlegającej egzekucji. Nasz rachunek bankowy nie zostanie więc zamknięty. W dalszym ciągu możemy dokonywać operacji na kwocie, która pozostała z zajęcia.

W jakich sytuacjach Urząd Skarbowy może zająć konto?

Powodów, dla których nasze konto może zostać zajęte, jest kilka:

 • kiedy nie zapłacimy mandatu,
 • kiedy nie zostanie uiszczony podatek od towarów i usług (PTU) lub podatek od nieruchomości,
 • kiedy osoby fizyczne lub prawne zalegają z płatnością podatku dochodowego,
 • w momencie, gdy uchylamy się od płacenia podatku rolnego,
 • gdy zostaną nałożone na nas kary pieniężne wymierzone przez organy administracji publicznej,
 • kiedy nie uiścimy stosownej opłaty w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego,
 • gdy zalegamy z opłaceniem akcyzy od produktów tytoniowych i alkoholowych.

Warto pamiętać, że organy egzekucyjne mają możliwość ściągania środków różnymi kanałami. Egzekucje mogą być prowadzone z kilku składowych majątku osoby, której nałożono blokadę. Podczas egzekwowania należności Urząd Skarbowy i ZUS mogą korzystać z:

 • pieniędzy (w formie gotówki),
 • rachunków bankowych,
 • innych wierzytelności pieniężnych,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • weksla,
 • autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
 • papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozostałych praw majątkowych.

Co zrobić jeśli US zajmie konto?

Jeśli Urząd Skarbowy dokonał już zajęcia naszego konta, powinniśmy wiedzieć, że nie wszystkie środki podlegają egzekucji. Wolne środki prywatne zostają zajęte, jednak jeśli zatrudniamy pracowników, US nie może zająć środków, które mają być przeznaczone na wypłaty dla zatrudnionych w naszej firmie osób. W tym wypadku należy pamiętać, by przedstawić właściwemu organowi listę płac, przypomina portal Czerwona Skarbonka.

Zajęciu nie podlegają także alimenty, a także renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

To, kiedy US dokona zajęcia konta, zależy od bardzo wielu czynników. Zwykle zależy to od tego, jak szybko Urząd zauważy, że nie zapłaciliśmy należności. Kiedy jednak do tego dojdzie, w dalszym ciągu mamy możliwość starania się o zawieszenie lub nawet umorzenie postępowania.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News