Czy trzeba podawać powód wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Czy trzeba podawać powód wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

Przepisy związane z zawieraniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy są zawarte w Kodeksie pracy. W myśl tych przepisów umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Każda ze stron – i pracownik, i pracodawca – może skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie takiej umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz zawierać elementy, takie jak:

 • miejscowość,
 • data,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • informacja o wypowiedzeniu umowy, data jej zawarcia i oznaczenie stron umowy,
 • informacja o zachowaniu okresu wypowiedzenia,
 • podpisy obu stron umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony a długość okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależniony jest jedynie od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy, a nie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony – od okresu, na jaki umowa została zawarta. Wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, gdy pracował u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik przepracował w danej firmie co najmniej 3 lata.

Jak należy obliczyć długość wypowiedzenia?

Momentem rozpoczęcia wyliczania wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy (złożenie wypowiedzenia). Dotyczy to 1- i 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Natomiast, jeśli wypowiedzenie dotyczy okresu w wymiarze 2 tygodni, okres wypowiedzenia należy liczyć od pierwszej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia umowy.

Czy obowiązkowe jest podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Pracownik składający wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony nie jest zobowiązany do podania powodu wypowiedzenia umowy. Jednakże pracodawca, wypowiadając taką umowę, jest zobowiązany zamieścić w dokumencie przyczynę wypowiedzenia.

Do obowiązków pracodawcy należy również wydanie pracownikowi w ostatnim dniu pracy świadectwa pracy, w którym oprócz informacji dotyczących stanowiska, okresu i rodzaju wykonywanej pracy, powinna znaleźć się informacja na temat trybu oraz podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy.

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać na podstawie:

 • art. 30 § 1 pkt 1 – jeżeli umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron,
 • art. 30 § 1 pkt 2 – jeśli umowa uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez pracownika lub pracodawcę,
 • art. 30 § 1 pkt 3 – gdy umowa została rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 2 – w przypadku rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana również na skutek śmierci pracownika lub pracodawcy, przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, z powodu tymczasowego aresztowania pracownika itp.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News