Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Czy przedsiębiorca jest osobą prawną? Wyjaśniamy
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Czy przedsiębiorca jest osobą prawną? Wyjaśniamy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Osoba prawna - czy przedsiębiorca nią jest?

Osoba prawna może być przedsiębiorcą. Zgodnie z Prawem przedsiębiorcy, jest nim:

  • osoba fizyczna,

  • osoba prawna,

  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Ponadto, za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Co ważne, należy pamiętać, że mianem przedsiębiorcy określa się podmioty mogące brać udział w obrocie prawnym.

Definicja przedsiębiorcy

Według przedstawionej wyżej definicji status przedsiębiorcy mogą mieć takie podmioty jak:

  • Osoba fizyczna – przedsiębiorcą może stać się każdy człowiek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i taka, która nie została ubezwłasnowolniona.

  • Osoba prawna – czyli spółki kapitałowe prawa handlowego takie jak spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne osoby prawne (np. spółdzielnie).

Zaś jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej – przedsiębiorcą mogą być spółki osobowe prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka partnerska czy spółka komandytowa).

Osoba prawna a osoba fizyczna prowadząca działalność

Osoba fizyczna ma możliwość samodzielnego prowadzenia działalność gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli uzyska wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Jej imię i nazwisko pełni wtedy rolę nazwy firmy. Dopuszcza się włączenie w nią pseudonimu lub określeń dowolnie obranych wskazujących na charakter prowadzonej działalności.  Osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą to jednostki organizacyjne, którym ustawodawstwo przyznaje osobowość prawną.

Tagi: Podatek