BiznesINFO.pl > Twój portfel > Od 2021 roku obowiązkowa opłata jest jeszcze wyższa. Jednak jeśli zapłacisz w styczniu, otrzymasz zniżkę
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 22.03.2022 08:34

Od 2021 roku obowiązkowa opłata jest jeszcze wyższa. Jednak jeśli zapłacisz w styczniu, otrzymasz zniżkę

A Mother And Father Trying To Figure Out The Bills
EAST NEWS

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile wyniesie abonament RTV w 2021 roku

 • Na jakie zniżki można liczyć

 • Kto jest zwolniony z opłaty

Abonament RTV wyższy od 2021 roku. Jest jednak szansa na rabat

Abonament RTV jest obowiązkowy dla większości obywateli (poza grupą objętą wyjątkami), którzy posiadają telewizor bądź radio w domu. Ta sięgająca jeszcze czasów PRL forma finansowania mediów publicznych miała być zniesiona, ale politycy dawno zapomnieli o swoich obietnicach. Zamiast usunięcia obowiązku od 2021 roku mamy jeszcze wyższe stawki.

Wysokość abonamentu RTV według nowych stawek wynosi 7,50 zł miesięcznie za radio i 24,50 zł miesięcznie za telewizor, bądź radio i telewizor. Jeśli zdecydujemy się wnieść opłatę z góry za dłuższy okres, możemy liczyć na zniżkę.

Największa obniżka będzie dla tych obywateli, którzy zdecydują się na opłacenie abonamentu za cały rok z góry. Jak informuje Poczta Polska, za uiszczenie opłaty rocznej do 25 stycznia, zostanie naliczona zniżka wysokości 10 proc.

Tak więc roczny abonament za radio wyniesie obywatela w 2021 roku 81 zł. Gdyby płacił miesiąc w miesiąc, zamiast opłacić go z góry, rocznie kosztowałoby go to 90 zł. W przypadku telewizora lub radia i telewizora, płacąc co miesiąc, całkowity koszt abonamentu wyniósłby 294 zł. Przy zapłacie za cały rok, wyniesie 264,60 zł.

Jeśli ktoś nie zapłaci abonamentu RTV, musi się liczyć z karą wysokości 30-krotności opłaty miesięcznej. Kara za niezarejestrowane/nieopłacanie wyniesie to 225 zł. W przypadku telewizora, lub telewizora i radia kara wynosi aż 735 zł. Najprędzej mandatów mogą spodziewać się osoby z zarejestrowanymi odbiornikami. Inni mogą natomiast muszą liczyć się z ryzykiem kontroli.

Niektóre podmioty mają ulgi na abonament RTV

Dodatkowe ulgi na opłatę abonamentu RTV przysługują na:

 • Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

 • Sanatoria i żłobki.

 • Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

 • Publiczne i niepubliczne uczelnie.

 • Domy pomocy społecznej.

Wyżej wymienione podmioty mogą uiszczać tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od tego ile mają odbiorników, pod warunkiem, że wszystkie z nich są w jednym budynku. Jeśli podmiot ma kilka budynków, musi płacić abonament za każdy z nich oddzielnie, niezależnie od tego, ile znajduje się w nich odbiorników.

Kompletne zwolnienie z abonamentu RTV. Lista jest naprawdę długa

Lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV:

 • Zaliczeni do I grupy inwalidów, lub całkowicie niezdolni do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, a także trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolny.

 • Seniorzy powyżej 75. roku życia.

 • Otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną.

 • Niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.

 • Niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

 • Emeryci powyżej 60. roku życia, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 • Spełniający kryteria dochodowe określonew ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 • Mający prawo do korzystania ze świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, lub specjalny zasiłek celowy, zasiłek lub pożyczka na samodzielne usamodzielnienie, pomoc dla rodziny zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymaniei pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd.

 • Osoby ze statusem bezrobotnego.

 • Posiadający prawo do zasiłku lub świadczenia przed-emerytalnego.

 • Otrzymujący zasiłek dla opiekuna.

 • Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, jak i członkowie pozostałych po nich rodzin.

 • Osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, jak i członkowie pozostałych po nich rodzin.

 • Zaliczeni do jednej z grup inwalidów na wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem.

 • Osoby posiadające status weterana poszkodowanego. 

Zwolnienie nie następuje automatycznie, to znaczy trzeba poinformować o uprawnieniach Pocztę Polską. Należy złożyć dokumenty, których lista znajduje się na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku seniorów powyżej 75. roku życia wystarczy dowód osobisty, niektórzy będą musieli przygotować więcej zaświadczeń.

- Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania, pod warunkiem dokonanej formalnie rejestracji odbiornika oraz posiadania przez Pocztę Polską danych Pesel, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat - pisze Poczta Polska.