BiznesINFO.pl
income-tax-4097292 1920

https://pixabay.com/photos/income-tax-calculator-accounting-4097292/

Zwrot nadpłaty podatku bez odsetek – czy organ podatkowy ma do tego prawo?

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Każdy przedsiębiorca i osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zaznajomiona ze swoim obowiązkiem, jakim jest terminowe płacenie podatków i wszelkich należności wobec państwa. Mowa tu między innymi o podatku dochodowym, jak i podatku VAT opłacanym od swoich towarów i usług. Zdarza się, że występują niedopłaty lub nadpłaty podatku, co świadczy m.in. o za małych lub zbyt wysokich zaliczkach na podatek dochodowy. W sytuacji nadpłaty podatku przysługuje jej zwrot - warto więc wiedzieć, kiedy możemy ją stwierdzić, kto może otrzymać zwrot i kiedy należy nam się zwrot nadpłaty z odsetkami.

Nadpłata podatku - czym jest i kiedy występuje?

Definicja nadpłaty, która uregulowana jest przez Art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej, mówi, że jest to kwota podatku, który został zapłacony z nadwyżką lub nienależnie. Dotyczy to wszelkich świadczeń opłaconych w wysokości większej od należnej i w przypadkach, gdy po czasie okazuje się, że dane zdarzenie nie powinno być opodatkowane, a opłata została uiszczona. 

Nadpłata powstaje w momencie zapłaty lub pobrania przez płatnika nienależnego bądź zbyt wysokiego podatku, z zastrzeżeniem osób opłacających podatek dochodowy – wtedy o powstaniu nadpłaty możemy mówić dopiero w momencie złożenia zeznania rocznego lub jeśli chodzi o podatników podatku akcyzowego – przy złożeniu deklaracji rzeczowego podatku.

Jak uzyskać zwrot nadpłaty podatku?

W przypadku nadpłaty podatku VAT lub podatku dochodowego, a także kwestionowania zasadności pobrania go przez płatnika, konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot należności, który kierowany jest do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego. Na jego podstawie i po pozytywnym rozpatrzeniu, nadwyżka pieniędzy zostaje nam zwrócona. Nie ma przepisów, które regulowałyby dokładny wygląd dokumentu, ale powinien zawierać:

  • Dane wnioskodawcy - imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres, numer PESEL lub NIP,

  • Dane adresata (dane właściwego naczelnika urzędu skarbowego),

  • Kwotę nadpłaty (w przypadku wniosku o zwrot),

  • Prośbę o stwierdzenie nadpłaty (w sytuacji składania wniosku o jej stwierdzenie),

  • Wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem składania wniosku.

Wraz z wnioskiem, powinniśmy przedstawić skorygowane zeznanie roczne lub deklarację, jeśli nadpłata była skutkiem złożenia korekty tychże dokumentów. 

Jeśli sami nie złożymy wniosku o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot, kwota nadwyżki zostaje przeznaczona na konto dalszych zobowiązań podatkowych lub zaległych, które nie zostały rozliczone. Prawo do złożenia rzeczowego podania nie jest jednak nieograniczone - wygasa po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dochodzi wtedy do przedawnienia i nie możemy ubiegać się o wypłatę należności.

Jeżeli skorygowane zeznanie lub deklaracja złożona wraz z wnioskiem nie budzi żadnych wątpliwości, nadpłata zwracana jest przez organ podatkowy bez dodatkowego wydawania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, jedynie na mocy samej korekty. 

Kiedy i jak otrzymamy zwrot nadpłaconej kwoty?

Dokładne terminy zwrotu nadpłaty podatku zostały określone są w art. 77 § 1 Ordynacji wyborczej. Czas na zwrot wynosi odpowiednio:

  • 30 dni od momentu wydania nowej decyzji - o ile nadpłata związana jest z uchyleniem lub unieważnieniem decyzji,

  • 30 dni od wydania decyzji stwierdzającej wystąpienie nadpłaty albo określenie jej wysokości,

  • 30 dni od wystosowania decyzji o zmianie, uchyleniu lub unieważnieniu poprzedzającej decyzji (o ile nie występuje obowiązek wydania nowej),

  • 3 miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego lub deklaracji (45 dni w przypadku rozliczenia elektronicznego),

  • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zawierającego skorygowane zeznanie podatkowe.

Zwrot nadpłaty najczęściej występuje w formie przelewu na rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta, ale możliwe także jest nadanie przekazu pocztowego lub wypłacenie należnej kwoty bezpośrednio w kasie organu podatkowego.

Oprocentowanie i wypłata odsetek od kwoty nadpłaty

Odsetki nie są naliczane za czas, gdy pieniądze podatnika użytkowane były przez budżet, ale wyłącznie od dnia, w którym złożymy wniosek o ich zwrot. Wypłata kwoty z odsetkami przysługuje jednak tylko, gdy organ podatkowy nie dotrzyma terminu zwrotu nadpłaty, co w praktyce zdarza się bardzo rzadko. Niemniej jednak zwrot nadpłaty z odsetkami należy się w przypadkach określonych w art. 78 Ordynacji podatkowej, czyli jeżeli należna kwota nie została zwrócona w terminie 30 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, a także jeśli decyzja o stwierdzeniu nadpłaty nie została wydana w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku oraz w czasie 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego lub deklaracji.

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo przekroczenia terminu, kwota nadpłaty zostaje nam zwrócona bez oprocentowania. Dzieje się tak ze względu na lukę w przepisach obowiązujących w Polsce, które umożliwiają zwrot nadpłaty bez odsetek poprzez wydanie przez urząd decyzji o wysokości podatk, tuż przed czasem przedawnienia (5 lat). W takich przypadkach z powodu działania organu podatkowego na naszą niekorzyść mamy prawo do zaskarżenia urzędu w sądzie krajowym lub następnie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >