BiznesINFO.pl
office-business-meeting-5472251 1920

https://pixabay.com/pl/photos/sala-konferencyjna-biura-5472251/

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy – co robić?

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z podstawowych obowiązków podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Co zrobić jeśli źle wyliczymy zaliczkę na podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą wskazać jedną z dostępnych form rozliczania podatku dochodowego – skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Czasami może zdarzyć się, że przez nieuwagę właściciel firmy obliczy zaliczkę na podatek dochodowy w oparciu o inne zasady niż te, które zadeklarował w rejestrze CEIDG-1 lub zwyczajnie popełni błąd w obliczeniach. Taki błąd można naprawić.

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek regulowania swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Podatek dochodowy należy do podstawowych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek dochodowy opłaca się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez składania dodatkowych deklaracji. Niektórym przedsiębiorcom przysługuje możliwość wpłacania zaliczek uproszczonych.

Źle wyliczona zaliczka na podatek dochodowy – co zrobić?

Źle wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy można skorygować. W takiej sytuacji wystarczy wyliczyć zaliczki na nowo z zastosowaniem właściwego wzoru. Jeżeli okaże się, że opłacone dotychczas zaliczki były niższe niż ich prawidłowa kwota, konieczne będzie dokonanie dopłaty do urzędu skarbowego.

W przypadku błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na to, że jest ona naliczana narastająco, konieczne będzie cofnięcie się do miesiąca, w którym zaszła pomyłka tam należy skorygować miesiąc, a także kolejne, aż do miesiąca bieżącego. Błędnie wyliczona zaliczka na podatek dochodowy może wynikać ze zmian dokonanych po zamknięciu rozliczeń za dany miesiąc w wysokości przychodów lub kosztów.

Warto wiedzieć, że nie ma konieczności korygowania zaliczki jeśli korekta wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zaliczka na podatek dochodowy jest wyliczana narastająco, nadwyżka zostanie uwzględniona w kolejnym okresie. Jeżeli okaże się, że wystąpiła niedopłata w podatku dochodowym, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy nie powinien opłacić odsetek podatkowych od zaległości.

W konsekwencji w deklaracji PIT-36 należy wypełnić część L, wskazując zaliczki należne oraz faktycznie zapłacone w danym kwartale. Dopłata podatku wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniem rocznym a sumą wpłaconych w niepełnej wysokości zaliczek stanowi kwotę do zapłaty, która musi zostać uregulowana do końca maja danego roku.

Zaliczka na podatek dochodowy – jak obliczyć?

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Zaliczka liczona jest narastająco od początku roku podatkowego. Oznacza to, że np. w kwietniu brane są pod uwagę wszystkie przychody i koszty, począwszy od stycznia tego roku podatkowego aż do kwietnia.

Podatek dochodowy ostatecznie rozliczany jest za pomocą rocznej deklaracji PIT, składanej na zakończenie roku podatkowego. W przypadku gdy podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego, ostateczny termin złożenia zeznania upływa 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Według prawa zaliczki miesięczne powinno się opłacać do 20. dnia następnego miesiąca (np. zaliczka za styczeń jest opłacana do 20 lutego). Zaliczki kwartalne opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (zaliczka za I kwartał będzie musiała zostać opłacona do 20 kwietnia).


Podatek dochodowy – formy rozliczania


Zaliczki miesięczne

Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy można opłacać, jeśli jest się podatnikiem opodatkowanym skalą podatkową lub podatkiem liniowym oraz prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to najpowszechniejsza forma zapłaty podatku dochodowego.

Zaliczki kwartalne

Zaliczki kwartalne na podatek dochodowy należy opłacać do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest opłacana. Taką formę opłacania zaliczek można wybrać jeżeli:
● działalność gospodarcza została rozpoczęta w danym roku,
● gdy wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro.
Zaliczkę za ostatni kwartał należy zapłacić do 20 stycznia następnego roku. Nie trzeba tego robić, jeżeli przed upływem tego terminu złoży się w urzędzie skarbowym deklarację PIT-36L oraz zapłaci podatek wynikający z rocznej deklaracji.

Kwartały w prawie podatkowym

● I kwartał - styczeń, luty, marzec - zaliczka opłacana do 20 kwietnia,
● II kwartał - kwiecień, maj, czerwiec - zaliczka opłacana do 20 lipca,
● III kwartał - lipiec, sierpień, wrzesień - zaliczka opłacana do 20 października,
● IV kwartał - październik, listopad, grudzień - zaliczka opłacana do 20 stycznia roku.

Zaliczki uproszczone

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy to metoda, z której przedsiębiorca może skorzystać, opłacając wyłącznie zaliczki miesięczne. Jednak nie jest ona dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Nie można skorzystać z zaliczek uproszczonych jeśli:

● działalność gospodarcza została rozpoczęta w danym lub poprzednim roku podatkowym,
● działalność gospodarcza została założona dwa lata temu, ale w poprzednim roku wykazano w zeznaniu rocznym stratę podatkową albo dochód był mniejszy lub równy kwocie 8 000 zł,
● działalność gospodarcza została otwarta trzy lata albo więcej lat temu, jednak w zeznaniach rocznych za ostatnie dwa lata wykazano stratę albo dochód mniejszy lub równy kwocie 8 000 zł.

Ustalanie zaliczek uproszczonych na podatek dochodowy zależy od wysokości dochodu w roku poprzednim albo jeszcze wcześniejszym. Jest to kwota stała przez cały rok i stanowi 1/12 podatku obliczonego od dochodu wskazanego w złożonym już zeznaniu rocznym. Od tak ustalonej zaliczki uproszczonej istnieje prawo odliczenia obniżonej stawki zdrowotnej.
Wybierając uproszczoną formę zaliczek, należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy w danym roku podatkowym ponosi się straty czy nie i tak do końca roku zachodzi konieczność, opłacenia zaliczki w wyznaczonej wysokości. Przy takiej formie nie można odliczać od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >