Wypowiedzenie – wzór, jak napisać?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Wypowiedzenie – wzór, jak napisać?

Większość umów regulujących stosunek pracy przewiduje pewien okres wypowiedzenia, który umożliwia pracodawcy znalezienie nowego pracownika na dane stanowisko oraz pozwoli osobie na wypowiedzeniu na znalezienie nowego zatrudnienia. W jaki sposób powinno wyglądać wypowiedzenie oraz z jakimi obowiązkami dla pracownika i pracodawcy się wiąże?

Rodzaje wypowiedzenia

W przypadku umów o pracę okresy wypowiedzenia są dokładnie określone przed Kodeks pracy, natomiast nie ma takich regulacji w przypadku umów cywilnoprawnych. W ich przypadku okres wypowiedzenia nie funkcjonuje, chyba że taka informacja została zawarta w umowie. I tak w przypadku umów o pracę:

  • umowa o pracę na okres próbny:

- jeśli okres próbny trwa nie dłużej niż dwa tygodnie, czas wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze,

- jeśli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie, czas wypowiedzenia wynosi tydzień,

- jeśli okres próbny trwa 3 miesiące, czas wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;

  • umowa o pracę na czas określony i nieokreślony:

- jeśli pracownik był zatrudniony na mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;

- jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc;

- jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę w szczególnych przypadkach może odbyć się bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym, ma to miejsce np. w sytuacji, gdy pracodawca nie dopełnił podstawowych obowiązków względem pracownika, gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub gdy ze swojej winy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy lub też na przykład w sytuacji, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na pracownika, a pracodawca nie przeniesie takiego pracownika do innej pracy w terminie wskazanym w orzeczeniu.

Możliwe jest też wypowiedzenie za porozumieniem stron, co w praktyce jest najczęściej spotykaną formą wypowiedzenia. W takiej sytuacji strony wspólnie ustalają wszelkie warunki zakończenia współpracy, a przede wszystkim datę ustania stosunku pracy.

Jakie elementy musi zawierać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia powinno zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • dane pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie,
  • dane firmy, tj. pracodawcy,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz z określeniem daty, w której była zawarta, jej numeru oraz stron umowy,
  • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia wraz z określeniem terminu zakończenia go,
  • podpis obu stron.

Standardowo nie ma konieczności uwzględniania informacji o tym, z jakiego powodu umowa taka zostaje zakończona. Wymóg ten pojawia się dopiero w przypadku umów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wówczas konieczne jest odwołanie się do konkretnych przepisów, argumentując zasadność natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo jeśli takie wypowiedzenie zostanie zainicjowane przez pracodawcę, musi on w nim uwzględnić pouczenie o możliwości odwołania się pracownika od tej decyzji w sądzie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Standardowy wzór wypowiedzenia nie jest skomplikowanym do wypełnienia dokumentem. Co ważne, powinien być złożony w formie pisemnej.

Wzór najprostszego wypowiedzenia umowy o pracę:

……………………………..

(miejscowość i data)

………………………………………….

…………………………………………

…………………………………………

(dane pracodawcy)

………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(dane pracownika)

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……………………………… w …………………………….. (miejscowość zawarcia umowy) pomiędzy ………………………………………(pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….(imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym …………………………………….. .

Z poważaniem

……………………………………..

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

…………………………………………

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News