Kiedy musimy otrzymać świadectwo pracy i co powinno zawierać?
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 23 Listopada 2020

Kiedy musimy otrzymać świadectwo pracy i co powinno zawierać?

Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu umowy o pracę. Czy są wyjątki od tej zasady? Co musi znaleźć się w tym dokumencie? Odpowiedzi na te i inne pytania - w naszym artykule.

Kiedy wydaje się świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Nie ma tu znaczenia, z jakiego powodu umowa przestaje obowiązywać. Może być rozwiązana, ale może też po prostu wygasnąć. Oczywiście chodzi o umowę o pracę, a nie umowy o dzieło lub zlecenie. Tych ostatnich nie dotyczy Kodeks pracy, który reguluje zasady wydawania świadectwa pracy.

Uwaga! Jeśli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania tego dokumentu. Może również domagać się odszkodowania.

Czy można później wydać świadectwo pracy?

Tak. Jeżeli - z przyczyn obiektywnych – wydanie świadectwa pracy w terminie nie jest możliwe, pracodawca ma jeszcze 7 dni na przesłanie go pocztą lub doręczenie w inny sposób. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Kiedy można zwrócić się o świadectwo pracy?

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy, jeżeli zamierza szybko nawiązać z pracownikiem kolejną umowę (w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej).
Jednak nawet w przypadku ponownego zatrudnienia pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy na jego wyraźny wniosek. Może on być złożony w każdym czasie w postaci papierowej lub elektronicznej. Może dotyczyć poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać ten dokument w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Komu wydaje się świadectwo pracy?

Pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej.

Jakiego okresu dotyczy świadectwo pracy?

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano takiego dokumentu.

Co musi znaleźć się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień do ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę
w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szczegółowo wymienia elementy, które muszą być zamieszczone w świadectwie pracy. Te informacje dotyczą:

1) okresu lub okresów zatrudnienia;
2) wymiaru czasu pracy pracownika;
3) rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk czy pełnionych funkcji;
4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku wypowiedzenia – kto go dokonał;
5) okresu, za który pracownikowi przysługuje ewentualne odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia;
6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, i wykorzystanego w tym roku;
7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, m.in. w związku z urlopem wychowawczym;
12) zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w związku z przebywaniem m.in. na zwolnieniu lekarskim w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

UWAGA! Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Czy można sprostować świadectwo pracy?

Pracownik może w wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Ma na to 14 dni od otrzymania świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku przysługuje mu prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy. Na to również ma 14 dni (od zawiadomienia o odmowie). Gdy pracodawca nie przekaże pracownikowi informacji o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie również wnosi się do sądu pracy.
Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania lub sprostowania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania lub sprostowania świadectwa pracy. Z żądaniem takim można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

Odszkodowanie za brak lub niewłaściwe świadectwo pracy

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
Odszkodowanie powinno być równe wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi równocześnie podstawę do zmiany tegoż świadectwa.

Wzór świadectwa pracy

Obowiązujący wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r. (poz.1709).

Anna Przedpełska

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News