Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 21.05.2021 02:00

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym

india-3887561 1920
https://pixabay.com/pl/photos/indie-dług-zawód-indyjskiej-waluty-3887561/

Przedawnienie długu to instytucja, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia od dłużnika. Po upływie terminu przedawnienia roszczenia, dłużnik może uchylić się od zapłacenia długu, chyba że chce zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotem przedawnienia długu mogą być jedynie roszczenia majątkowe cywilnoprawne z wyjątkiem roszczenia cywilnoprawnego o wydanie rzeczy, roszczenia windykacyjne oraz roszczenia negatoryjne, ale tylko te odnoszące się do nieruchomości oraz roszczenia o zniesienie współwłasności. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że dla nich okres przedawnienia niektórych roszczeń jest krótszy i ważne jest odpowiednie zabezpieczenie roszczeń. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są okresy przedawnienia długu w obrocie gospodarczym?

  • Co to jest przedawnienie roszczeń?

  • Czy wszystkie długi mogą ulec przedawnieniu?

  • Jak można przerwać bieg terminu przedawnienia długu?

Co do zasady termin, po którym roszczenie długu ulega przedawnieniu, wynosi 6 lat od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności przez dłużnika. Czasem okres przedawnienia długu w obrocie gospodarczym jest jednak krótszy i wynosi trzy lata, dwa lata lub rok. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 3 latach

Niektóre rodzaje długów w obrocie gospodarczym przedawniają się po upływie trzech lat. Dotyczy to należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej. Chodzi tutaj o takie długi jak roszczenia wynikające z kary umownej, roszczenia przewidziane w umowie między kontrahentami, roszczenia z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji, a także roszczenia z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Warto wiedzieć, że również należności z tytułu weksli przedawniają się po upływie trzech lat, przy czym termin ten obowiązuje jedynie wystawcę weksla własnego. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 2 latach

Są też w obrocie gospodarczym takie roszczenia, które przedawniają się po upływie dwóch lat. Tutaj chodzi o roszczenia przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży. Mogą to być roszczenia z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 1 roku

Przedsiębiorcy powinni mieć też świadomość, że niektóre długi w obrocie gospodarczym przedawniają się już po upływie roku. Mowa tutaj o roszczeniach z tytułu umowy przewozu osób czy mienia oraz z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. Również roczny okres przedawnienia roszczenia przewidziano dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów za użytkowane rzeczy.

Koniec terminu przedawnienia długu

Koniec terminu przedawnienia długu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Reguła ta nie dotyczy jednak terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.