BiznesINFO.pl
india-3887561 1920

https://pixabay.com/pl/photos/indie-dług-zawód-indyjskiej-waluty-3887561/

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Przedawnienie długu to instytucja, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia od dłużnika. Po upływie terminu przedawnienia roszczenia, dłużnik może uchylić się od zapłacenia długu, chyba że chce zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotem przedawnienia długu mogą być jedynie roszczenia majątkowe cywilnoprawne z wyjątkiem roszczenia cywilnoprawnego o wydanie rzeczy, roszczenia windykacyjne oraz roszczenia negatoryjne, ale tylko te odnoszące się do nieruchomości oraz roszczenia o zniesienie współwłasności. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że dla nich okres przedawnienia niektórych roszczeń jest krótszy i ważne jest odpowiednie zabezpieczenie roszczeń. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są okresy przedawnienia długu w obrocie gospodarczym?

  • Co to jest przedawnienie roszczeń?

  • Czy wszystkie długi mogą ulec przedawnieniu?

  • Jak można przerwać bieg terminu przedawnienia długu?

Co do zasady termin, po którym roszczenie długu ulega przedawnieniu, wynosi 6 lat od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności przez dłużnika. Czasem okres przedawnienia długu w obrocie gospodarczym jest jednak krótszy i wynosi trzy lata, dwa lata lub rok. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 3 latach

Niektóre rodzaje długów w obrocie gospodarczym przedawniają się po upływie trzech lat. Dotyczy to należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej. Chodzi tutaj o takie długi jak roszczenia wynikające z kary umownej, roszczenia przewidziane w umowie między kontrahentami, roszczenia z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji, a także roszczenia z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty. Warto wiedzieć, że również należności z tytułu weksli przedawniają się po upływie trzech lat, przy czym termin ten obowiązuje jedynie wystawcę weksla własnego. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 2 latach

Są też w obrocie gospodarczym takie roszczenia, które przedawniają się po upływie dwóch lat. Tutaj chodzi o roszczenia przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży. Mogą to być roszczenia z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. 

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym po 1 roku

Przedsiębiorcy powinni mieć też świadomość, że niektóre długi w obrocie gospodarczym przedawniają się już po upływie roku. Mowa tutaj o roszczeniach z tytułu umowy przewozu osób czy mienia oraz z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. Również roczny okres przedawnienia roszczenia przewidziano dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów za użytkowane rzeczy.

Koniec terminu przedawnienia długu

Koniec terminu przedawnienia długu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Reguła ta nie dotyczy jednak terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

Jak przedsiębiorca może przerwać bieg przedawnienia?

Przedsiębiorca, który chce odzyskać swój dług, może przerwać bieg terminu przedawnienia na kilka sposobów. Po pierwsze może to zrobić poprzez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Może to być na przykład złożenie w sądzie pozwu o zapłatę lub wezwanie dłużnika do polubownego zwrotu długu. Wówczas nowy termin przedawnienia jest liczony od dnia zakończenia postępowania.

Bieg terminu może także zostać przerwany przez uznanie roszczenia przez dłużnika. Uznanie to może nastąpić w dowolnej formie. 

Przedsiębiorca, który chce przerwać bieg terminu przedawnienia roszczenia, może także wszcząć mediację na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Nowy termin przedawnienia będzie wówczas liczony od momentu zakończenia mediacji.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >