BiznesINFO.pl
law-1063249 1920

https://pixabay.com/photos/law-justice-court-judge-legal-1063249/

Postępowanie cywilne i odpowiedź na pozew

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

W momencie otrzymania pozwu, musimy się do niego w jakiś sposób ustosunkować. Najlepiej zrobić to niezwłocznie po jego otrzymaniu, by nie przedłużać postępowania. Jak należy napisać odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym? O czym warto pamiętać?

Postępowanie cywilne

Warto wiedzieć, kiedy dochodzi do postępowania cywilnego, czym ono jest i z jakiego powodu mogło zostać wszczęte. Jest ono postępowaniem sądowym, którego zakres opiewa prawo cywilne, czyli między innymi prawo rodzinne, opiekuńcze, pracy oraz innych spraw, które reguluje to postępowanie, a są one ustalone przez ustawę. Można w nim brać udział jako powód, czyli osoba, która złożyła pozew i zainicjowała postępowanie, a także pozwany, przeciwko któremu skierowane jest roszczenie powoda. 

Postępowanie procesowe, które jest podstawowym modelem postępowania cywilnego, często przeprowadza sprawy związane z wykonaniem umów, rozwodami, odszkodowaniami czy ustaleniem ojcostwa.

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym - czym jest i kiedy należy ją złożyć?

Przy postępowaniu cywilnym, tak jak przy każdej sprawie sądowej, najważniejszą rzeczą jest rozstrzygnięcie sporów sprawiedliwie oraz w zgodzie z prawdą. Odpowiedź na pozew umożliwia przyspieszenie rozprawy oraz podjęcie obrony przez stronę pozwaną. Złożenie odpowiedzi jest sposobem na merytoryczne odniesienie do roszczenia powoda i umożliwienie mu przedstawienia swojego stanowiska przed sądem. Podczas postępowania cywilnego, każdy uczestnik musi udowodnić swoją rację, by rozwiązanie sporu było po jego stronie. Sytuacja i stan faktyczny przedstawione w pozwie i odpowiedzi są brane pod uwagę przez sędziego tuż po uwzględnieniu przepisów czy dowodów.

Termin odpowiedzi na pozew jest każdorazowo ustalany przez sąd prowadzący postępowanie. Czas ten nie jest jednak krótszy niż 14 dni. 

W przypadku braku odpowiedzi na pozew wykazujemy bierność wobec sporu i narażamy się na jego niekorzystne rozwiązanie. Sąd nie otrzyma wtedy informacji i dowodów, które mogłyby potwierdzić tezy pozwanego, nie będzie wtedy też kwestionował twierdzeń strony przeciwnej, czyli powoda, bo nie będzie miał do tego podstaw. Jeżeli pozwany w żaden sposób nie odnosi się do twierdzeń powoda, można uznać to za zgodę z jego założeniami i potwierdzenie słuszności roszczenia. W momencie, gdy nie zgłosimy w odpowiedzi na pozew dowodów potwierdzających nasze stanowisko, możemy nie mieć możliwości zgłoszenia ich już później. Stanowi o tym Artykuł 207 § 6 Kodeksu prawa cywilnego:

„Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.”

W momencie doręczenia samego pozwu, pozwany zostaje pouczony o:

 • możliwości polubownego rozwiązania sporu, w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem,

 • obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu,

 • skutkach niedopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 2, w szczególności możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym i warunkach jego wykonalności, obciążenia kosztami postępowania, a także możliwości umorzenia postępowania oraz pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów,

 • możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego oraz o tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe,

 • obowiązku złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego, wymogach co do jego treści i skutkach ich niedochowania,

 • zwrocie pisma przygotowawczego złożonego bez zarządzenia przewodniczącego.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew?

Tworząc odpowiedź na pozew, mamy szansę odpowiednio się do niego ustosunkować. Do powództwa możemy odnieść się na dwa sposoby:

 • uznać powództwo - w tej sytuacji pozwany potwierdza zgodność przedstawionej przez powoda wersji wydarzeń oraz uznaje jego roszczenia,

 • kwestionować powództwo w całości lub w części - pozwany nie uznaje przedstawionej wersji wydarzeń za słuszną, nie uznaje jego roszczeń.

W momencie, gdy pozwany kwestionuje powództwo, musi wykazać, że twierdzenia powoda nie są słuszne, powołując się także na odpowiednie dowody.

Odpowiedź na pozew, jako pismo formalne, musi być zgodna z wymogami i zawierać następujące elementy:

 1. Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo,

 2. Dane obu stron lub ich przedstawicieli (imię i nazwisko, nazwa),

 3. Określenie rodzaju pisma - „odpowiedź na pozew”,

 4. Ustosunkowanie się do twierdzeń powoda i wskazanych przez niego dowodów,

 5. Przedstawienie własnego stanowiska i dowodów je potwierdzających, odwołanie się do zarzutów powoda,

 6. Zgłoszenie swoich żądań, takich jak oddalenie powództwa, wezwanie świadków,

 7. Listę załączników (które stanowią dowody potwierdzające stanowisko pozwanego),

 8. Podpis.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >