Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Płaca minimalna wynosi obecnie 2800 zł. Ale niektóre elementy wynagrodzenia wyłączone są z podstawy
Przemysław Puch
Przemysław Puch 04.06.2021 02:00

Płaca minimalna wynosi obecnie 2800 zł. Ale niektóre elementy wynagrodzenia wyłączone są z podstawy

money-1034447 1920
https://pixabay.com/pl/photos/pieni%C4%85dze-monety-serce-rubel-euro-1034447/

Wysokość pensji pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Ale nie wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi każdego miesiąca są do niej zaliczane.

Do obliczenia wysokości pensji minimalnej wliczane są przysługujące zatrudnionemu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające z tzw.  stosunku pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego na całość wynagrodzenia składają się takie elementy jak:

  • wynagrodzenia podstawowe w wymiarze czasowym, prowizyjnym lub akordowym;

  • premie, oraz nagrody;

  • ewentualne wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia;

  • ewentualne dodatki na przykład za szczególne warunki pracy, ponadstandardowe na danym stanowisku kwalifikacje, znajomość języków obcych, czy pełnienie funkcji kierowniczych;

  • wynagrodzenia za wyznaczone przez pracodawcę czynności wykonywane poza godzinami pracy, w miejscu zatrudnienia lub poza nim (na przykład dyżury);

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, szkoleniowy, czas niezdolności do pracy w wyniku choroby, oraz niezawinionego przestoju;

  • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

  • świadczenia o charakterze deputatowym (na przykład deputat energetyczny, węglowy, za umundurowanie, żywnościowy lub ich ekwiwalenty pieniężne);

  • świadczenia odszkodowawcze.

Wyłączenia z pensji

Ale niektóre elementy wynagrodzenia rzeczywiście wypłacanego zatrudnionemu wyłączone są z podstawy wynagrodzenia. W jego skład nie wchodzą między innymi: odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także dodatek do pensji za pracę w nocy.

Płaca minimalna dotyczy ponadto jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy nie dotyczą osób wykonujących czynności zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy o dzieło czy zlecenie.

Do pensji minimalnej nie są wliczane świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, zasiłki chorobowe, jak również ekwiwalent za pranie odzieży, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (honoraria i tantiemy).

Konieczność dopłaty

Do płacy minimalnej nie są wliczane także wszelkie dochody uzyskiwane przez zatrudnioną na etat osobę wynikające z dodatkowych umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników pensji lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia pracodawca powinien wypłacić zatrudnionemu wyrównanie. Wymiar takiego świadczenia zależy jednak od umowy, na podstawie której świadczona jest praca na rzecz pracodawcy (na podstawie stawek miesięcznych, godzinowych lub niepełnego etatu).

Zaniżanie wynagrodzenia jest jednym z najczęstszych przewinień pracodawcy wobec zatrudnionego. Dzięki płacy minimalnej ma ono z pewnością mniejszy wymiar.