BiznesINFO.pl
PKD prowadzonej działalności gospodarczej

https://pixabay.com/pl/photos/przedsi%C4%99biorca-starcie-uruchomienie-593361/

PKD prowadzonej działalności gospodarczej

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą na początku swojej drogi powinni określić, czym będzie zajmowała się ich firma. Przydatna może okazać się Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wybrać co najmniej jeden kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kod PKD jest wskazówką dla organów administracyjnych, ponieważ wskazuje na to, czym zajmuje się dana firma.

Co to jest PKD?

Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności (inaczej PKD 2007) i stanowi wykaz kodów, według których dokonywany jest podział działalności gospodarczych prowadzonych w Polsce. Dokonując wpisu do CEIDG, przedsiębiorca określa tzw. przeważający kod prowadzonej działalności. Tylko jeden kod PKD może zostać określony jako przeważający, czyli najważniejszy. Wybrany kod PKD powinien w sposób najbardziej zbliżony odpowiadać rzeczywistemu zakresowi usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

PKD we wniosku CEiDG

Kod PKD należy wpisać w punkcie 6 wniosku CEDIG-1 w rubryce „Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007”. Obok podstawowego kodu PKD przedsiębiorca może wybrać kody dodatkowe w dowolnej liczbie. Warto dobrze przemyśleć ten wpis, by za kilka miesięcy nie musieć aktualizować wniosku. W elektronicznym formularzu znajduje się 9 miejsc na wpisanie dodatkowego PKD. Jeśli przedsiębiorca potrzebuje więcej wpisów, będzie musiał uzupełnić załącznik CEIDG-RD. Można też dopisać je później - w każdej chwili istnieje możliwość bezpłatnego dokonania zmian, usuwając poprzedni lub wprowadzając dodatkowy kod. Aktualizacji kodów PKD dokonuje się na wniosku CEDIG-1.

Jak znaleźć PKD?

Jeśli przedsiębiorca chce znaleźć kod PKD swojego kontrahenta lub poszukuje odpowiedniego oznaczenia dla swojej działalności, bez trudu odnajdzie je w wyszukiwarce kodów PKD i powiązanych procedur na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

Znajdują się tam również informacje na temat:

  • podejmowania działalności gospodarczej,

  • prowadzenia własnej firmy (prawa i obowiązki, zatrudnianie pracowników, relacje z konsumentem itd.),

  • procedur administracyjnych (wyszukiwarka wg kategorii tematycznych, zawodów, kodów PKD),

  • organów i instytucji publicznych (wyszukiwarka, wizytówki urzędów, realizowane procedury),

  • zamykania działalności,

  • uznawania kwalifikacji,

  • kontaktu z urzędami drogą elektroniczną,

  • pomocy konsultantów - Centrum Pomocy.

Sekcje PKD

Klasyfikacja PKD jest podzielona na sekcje według obszarów wykonywanych działalności gospodarczych. Każdej z sekcji przypisano kolejne litery alfabetu od A do U. Kody składają się z pięciu znaków, które kolejno określają:

1 - sekcję,
2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),
3 - grupę,
4 - klasę,
5 - podklasę.

Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów wyróżnia się następujące sekcje podziału kodów klasyfikacji PKD 2007:

● Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
● Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie,
● Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe,
● Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
● Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
● Sekcja F - Budownictwo,
● Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
● Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa,
● Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
● Sekcja J - Informacja i komunikacja,
● Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
● Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
● Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
● Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
● Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
● Sekcja P - Edukacja,
● Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
● Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
● Sekcja S - Pozostała działalność usługowa,
● Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
● Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Niewłaściwa klasyfikacja działalności gospodarczej

Prawo podatkowe nie przewidują ujemnych konsekwencji za niewłaściwe wskazanie kodów PKD. Bardzo istotne jest to, czym faktycznie podatnik się zajmuje i czy reguluje powstałe w związku z tym zobowiązania podatkowe. O skutkach podatkowych decyduje rzeczywiście wykonywana działalność, a nie jej klasyfikacja.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności… (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.) .

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >