Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudnienie
Joanna Leja
Joanna Leja 24.05.2021 02:00

Osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudnienie

soil-386749 640
https://pixabay.com/pl/photos/gleby-sprz%C4%99t-do-uprawy-roli-rolnik-386749/

Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może podjąć dodatkowe zatrudnienie. Jednak warto pamiętać, że wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Osoby, które rozliczają się z KRUS, mogą też podjąć pracę na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło.

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), to odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z KRUS mogą korzystać wszystkie osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą. W praktyce składki opłacane do KRUS są dużo korzystniejsze niż te odprowadzane do ZUS. KRUS jest instytucją państwową, która odpowieda za ubezpieczenia rolników, z których wypłacane są m.in. świadczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe dla wszystkich osób tam ubezpieczonych. W KRUS mogą się rozliczać podatnicy wykazujący status rolnika prowadzącego działalność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudnienie

W świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. przepisów art. 5b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym, rolników, po ich zmianie od 31.12.2016 r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.) rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, muszą spełniać warunki ściśle określone w tym przepisie, a należą do nich:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

  • nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres (w okresie do dnia 30 grudnia 2016 r., tj. do nowelizacji przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązywała kwota przychodu odpowiadająca połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jeśli rolnik podejmuie zatrudnienie, musi to zgłaszać na bieżąco do KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Umowa o pracę a KRUS

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę każdy pracownik od razu zaczyna podlegać pod ZUS niezależnie od tego czy jest rolnikiem, czy też tylko domownikiem rolnika. Zatrudnienie na umowę o pracę rodzi konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Pracownik podlegać będzie składkom na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz emerytalno-rentowe w ZUS, tym samym tracąc prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Umowa zlecenie a KRUS

Kiedyś umowa zlecenie nie skutkowała objęciem zleceniobiorcy obowiązkiem zgłoszenia go do ubezpieczeń w ZUS. Od pewnego jednak czasu zawarcie umowy zlecenia wiąże się również z koniecznością objęcia takiej osoby ubezpieczeniem społecznym w ZUS, a także koniecznością opłacania podatku dochodowego PIT od tejże umowy. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci progu dochodowego, który nie może zostać przekroczony. Zgodnie z treścią ust. 1 art. 5b – jeśli osoba została objęta innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778), czyli właśnie umowy zlecenia, a także gdy zostałaby powołana do rady nadzorczej, jeśli nie przekroczy określanego przez inne przepisu limitu przychodów, może dalej być płatnikiem. KRUS-u. W sytuacji podpisania umowy zlecenia rolnik nie zawsze traci prawo do podlegania ubezpieczeniom w KRUS. Koniecznym warunkiem jest osiąganie określonego przychodu. Przychód ten został ustalony na kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tagi: KRUS Praca