Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ogromna zmiana w zasiłku pogrzebowym. Wystarczy na opłacenie pogrzebu?
Michał Górecki
Michał Górecki 18.05.2024 18:17

Ogromna zmiana w zasiłku pogrzebowym. Wystarczy na opłacenie pogrzebu?

pogrzeb
Pixabay.com/ carolynabooth

Zasiłek pogrzebowy nie został w Polsce zmieniony od 13 lat, kiedy to ustanowiono świadczenie na kwotę 4 tysięcy złotych. W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt sygnowany nazwiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładający zwiększenie jednorazowej kwoty prawie dwukrotnie. Nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie, zasiłek nie pokryje kwoty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy w Polsce

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie wypłacane w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Stawka 4 tys. zł, przysługująca z tego tytułu osobie ponoszącej kwoty pochówku, została ustanowiona w roku 2011 i od tamtej pory nie była zmieniana. Tymczasem delegat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski wyliczył średnie stawki za pogrzeb w Polsce i zaproponował zmianę, podwyższając tę kwotę blisko dwukrotnie, zaznaczając przy tym, że nawet ona nie załatwi sprawy, a jedynie pomoże zmniejszyć rozbieżność pomiędzy koniecznymi wydatkami a wkładem własnym osoby ponoszącej koszty.

Zobacz też: Tych warzyw i owoców z Polski w tym roku nie będzie. Hodowcy liczą wielkie straty

Duże zmiany dla odbiorców energii. Rachunki za prąd mogą być niższe

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie.. Jest nowy projekt

W projekcie ustawy (UA5), za który odpowiada podsekretarz stanu Gajewski, czytamy, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego (4 tys. zł) wynika z art. 80 ustawy z 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i obowiązuje od 1 marca 2011 r. Od tamtej pory nie była zmieniana. Obecnie, jak kontynuuje Gajewski, koszty przeciętnego pogrzebu w Polsce sięgają minimum 8-10 tys. zł — w zależności od regionu organizacji pogrzebu.

W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach - podaje.

Oznaczałoby to, że — w warunkach końca I połowy 2024 r., kiedy pensja minimalna, do 30 czerwca, wynosi 3.221,98 zł netto — aby pokryć minimalny próg kosztowy zaprezentowany przez MRPiPS, osoba zarabiająca najniższą krajową musiałaby na ten cel przeznaczyć mniej więcej trzy wypłaty i to przy założeniu braku innych wydatków.

W myśl postulowanych rozwiązań projektowych kwota jednorazowego zasiłku miałaby wzrosnąć do 7 tys. zł. “Rekompensowałaby rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu” - opiniuje podsekretarz z MRPiPS. Co więcej, w założeniach ustawy zasiłek byłby co roku waloryzowany, czyli jego wysokość wahałaby się w zależności od siły nabywczej pieniądze (inflacji) i stawek rynkowych. 

Celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa. Brak jest możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków, niż wydanie projektowanej ustawy - punktuje.

Zobacz też: Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. “To już” - mówi rząd, “jeszcze nie” - odpowiada rynek

Zasiłek pogrzebowy. Dla kogo?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, lub osoby, która pobierała emeryturę/rentę/spełniała warunki do uzyskania któregoś z tych świadczeń. Zasiłek jest wypłacany osobie lub podmiotowi, który ponosi koszty wynikające z pogrzebu tejże osoby - uprawnionymi do tego świadczenia nie są zatem wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, mogą to być bliscy, znajomi, przyjaciele, ale też gmina czy instytucja wyznaniowa. Co więcej, zasiłek może być dysponowany pomiędzy kilka podmiotów dzielących koszty.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego służą łagodzeniu skutków określonego ryzyka, nie mają jednak charakteru w pełni odszkodowawczego - czytamy w sekcji celowej postulowanego projektu, o przyczynach i potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań. -Zasiłek pogrzebowy służy pokryciu kosztów urządzenia zwyczajowo przyjętych w danej kulturze obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej. Celem tego świadczenia jest pokrycie normalnych, typowych powszechnie przyjętych kosztów pogrzebu - puentuje.

Proponowana kwota 7 tys., w myśl ustawy, byłaby co roku waloryzowana na podstawie wskaźnika inflacji ogólnej (dane publikowane przez prezesa GUS za rok poprzedni w marcu). 

Jeżeli rozwiązanie podwyżkowe wejdzie w życie, kwota 7 tys. z dotyczyłaby także zasiłków pogrzebowych należnych żołnierzom i funkcjonariuszom (Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, ABW, AW, CBA, Kontrwywiad, SW, SOP, SM). Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Przewidywany termin przyjęcia przed Radę Ministrów to II kwartał 2024 r., czyli do końca czerwca.