Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Należności długoterminowe
Dominik Górecki
Dominik Górecki 26.05.2021 02:00

Należności długoterminowe

pocket-watch-1637393 1920
https://pixabay.com/pl/photos/zegarek-kieszonkowy-czas-piasku-1637393/

W obrocie gospodarczym dość często możemy spotkać się z należnościami długoterminowymi. Czym one są, kiedy możemy o nich mówić i z czym się wiążą?

Należności ze względu na termin płatności dzielimy na krótkoterminowe i długoterminowe. Te drugie wystąpią, jeżeli czas na ich uregulowanie jest dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego (czyli dnia, w którym jednostka sporządza bilans finansowy za dany okres działalności). Dzieje się tak jednak nie we wszystkich przypadkach.

Przykłady należności długoterminowych

Należnościami długoterminowymi są m.in.: – zaliczki na poczet przyszłych zysków, – odszkodowania uzyskane na drodze sądowej, – udzielone pożyczki, – odsetki z tytułu kar umownych, – zwroty podatku dochodowego, – zwroty podatku VAT, – kaucje za najem lokalu (o ile rozliczenie kaucji nastąpi po upływie 12 miesięcy).

Usługi i towary a należności długoterminowe

Nie zawsze należność, której okres na uregulowanie jest dłuższy niż 12 miesięcy, nazwiemy należnością długoterminową. Zapłaty za towary i usługi są bowiem należnościami krótkoterminowymi, nawet jeśli sprzedawca zgodzi się (rozumiemy przez to wpisanie odpowiedniego terminu płatności na fakturze), by nabywca uregulował płatność np. po półtora roku. Jeśli firma X sprzeda materiały budowlane firmie Y i zgodzi się, by termin płatności wyniósł 2 lata, taka należność będzie należnością krótkoterminową. Należności za towary i usługi w dokumentacji księgowej zawsze w całości zalicza się do pozycji krótkoterminowych.

Należności długoterminowe w obcej walucie

Kursy walut się zmieniają, czasem diametralnie. Co dzieje się, jeśli dojdzie do zmiany kursu waluty określonej dla danej należności długoterminowej? W takiej sytuacji należy dokonać przeliczenia na złotówki po kursie obowiązującym w dniu bilansowym. Co ważne, w bilansie za dany okres działalności należności długoterminowe powinny być wykazane w aktywach trwałych.