BiznesINFO.pl
Kim jest prokurent i jakie ma prawa?

pixabay.com

Kim jest prokurent i jakie ma prawa?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Właściciele spółek często współpracują z prokurentami, którzy załatwiają część spraw przedsiębiorstwa. Jednak odpowiedzialność nadal spoczywa na zarządzie, który zachowuje równocześnie wszystkie prawa. Czym dokładnie jest prokura i jakie są prawa oraz odp

Czym jest prokura i kto może zostać prokurentem?

Prokura to rodzaj szczególnego pełnomocnictwa, którego nie można przenieść na inną osobę. Prokurentem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednocześnie nie może to być członek organu nadzorczego przedsiębiorstwa, którego prokura dotyczy. Co ważne, prokurent nie musi być pracownikiem firmy, a nawet nie musi posiadać dedykowanego tej roli wykształcenia. Prokura może dotyczyć przedsiębiorstwa podlegającemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Jakie są rodzaje prokury?

  • prokura samodzielna  - gdy prokurent działa indywidualnie,

  • prokura łączna – prokura udzielona kilku osobom; by dokonać czynności prawnych, konieczne jest wspólne działanie wszystkich prokurentów,

  • prokura oddziałowa – zakres działania prokurenta ograniczony jest do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa, tj. prokurent może działać tylko w zakresie określonego oddziału

Jakie są prawa prokurenta?

Prokurent ma prawo do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie może natomiast nabywać oraz zbywać przedsiębiorstwa i jego części. Nie może również dokonywać czynności, na podstawie której dochodzi do oddania przedsiębiorstwa lub jego części do czasowego korzystania. Ponadto nie może wykonywać czynności ustawowo opisanych jako zastrzeżone tylko dla przedsiębiorcy lub innych osób uprawnionych do reprezentacji. Aby prokurent mógł sprzedać przedsiębiorstwo lub oddać jego część do czasowego korzystania, możliwe jest udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego, które jest zezwoleniem na wykonanie określonej czynności prawnej.

Czym rożni się prokura od pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo daje pełnomocnikowi konkretne uprawnienia. Gdy jest kilku pełnomocników, każdy z nich może mieć uprawnienia do innej czynności prawnej. W przypadku prokury nie ma możliwości dowolnego ograniczania uprawnień i dzielenia ich pomiędzy kilkoma prokurami. Liczba prokurentów jest nieograniczona dla przedsiębiorstwa.

Kto powołuje prokurenta i jak można go odwołać?

Prokurent  w spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością powoływany zostaje jednomyślnie poprzez uchwałę zarządu spółki. Po takiej decyzji prokurent musi zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z pisemnym potwierdzeniem osoby powołanej na prokurenta. W spółce komandytowej zgodę na prokurenta muszą wyrazić wszyscy komplementariusze. W spółce cywilnej natomiast nie ma możliwości powołania prokurenta, ponieważ ta forma spółki nie jest przedsiębiorstwem, nie jest wpisywana do KRS. Jej członkowie mogą powołać prokurenta, który będzie reprezentował tylko konkretnego wspólnika. Gdy ma dojść do odwołania prokurenta, można dokonać tego w każdym czasie; co więcej, może  w tym uczestniczyć tylko jedna osoba z zarządu. Taką decyzję również należy przekazać do KRS  wciągu 7 dni. Prokura wygasa także w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorstwa. Prokura w naturalny sposób wygasa wraz ze śmiercią prokurenta, jednak nie wygasa w przypadku śmierci przedsiębiorcy bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Zgłaszanie prokurenta do KRS ma na celu możliwość sprawdzenia np. dla kontrahentów przedsiębiorstwa, czy dana osoba faktycznie jest prokurentem reprezentującym firmę.

Odpowiedzialność prokurenta

Tak naprawdę jedyną odpowiedzialność, którą ponosi prokurent, jest wynikająca z art. 415 Kodeksu cywilnego, która zakłada, że każdy, kto umyślnie wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych prokurent w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, gdy egzekucja przeciwko spółce nie daje rezultatu/. Za to bowiem odpowiadają członkowie zarządu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >