Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to niezwykle ważny dokument każdej jednostki gospodarczej. Taki raport pozwala ocenić sytuację, w której znajduje się obecnie firma. Sprawozdanie finansowe ma swoją bardzo dokładnie określoną formę regulowaną przez Ustawę o rachunkowości. Konieczne jest sporządzanie go w sposób zgodny z prawdą i rzetelny.

Jakie powinno być sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny dokument, który musi stanowić odzwierciedlenie sytuacji finansowej podmiotu. Co ważne, każde przedsiębiorstwo ma obowiązek do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego. Dokument ten musi posiadać wiele cech, które gwarantują wierne oddanie rzeczywistego stanu firmy. Po pierwsze, sprawozdanie to powinno być sporządzone w sposób, który zrozumiały i przejrzysty. Po drugie, musi być ono przydatne tzn. informacje w nim zawarte mają wpływ na decyzję użytkownika. Po trzecie, powinno być istotne, czyli koncentrować się na najważniejszych sprawach, które pozwolą na trafną ocenę przyszłości i przeszłości firmy. Po czwarte, sprawozdanie to musi być wiarygodne, bez błędów w obliczeniach, odzwierciedlające faktyczny stan przedsiębiorstwa. Kolejną wymaganą cechą sprawozdania finansowego jest neutralność, czyli niewpływanie wprost na podejmowane decyzje. Następnymi kwestiami są: ostrożność, czyli niezaniżanie aktywów czy zobowiązań, oraz kompletność, czyli uwzględnianie wszystkich składników majątku ujętych w ustawie. Sprawozdanie finansowe powinno charakteryzować się też jednolitością stosowanych w nim metod i ciągłością informacji.

Zawartość sprawozdania finansowego

Istnieją konkretne wytyczne stanowiące o zawartości sprawozdania finansowego. Sprawozdanie dzieli się na kilka części i powinno obejmować:

 • wprowadzenie,
 • nazwa i siedziba firmy wraz z przedmiotem jej działalności i wskazaniem organu prowadzącego rejestr,
 • czas trwania działalności,
 • okres objęty sprawozdaniem finansowym,
 • informacja o danych łącznych, jeśli w jego skład wchodzą wewnętrzne jednostki samodzielnie przygotowujące sprawozdanie,
 • informacja czy sprawozdanie sporządzone jest zakładając kontynuację działalności, czy są przesłanki dotyczące zagrożenia kontynowania działalności,
 • informacje o połączeniu spółek, jeśli w okresie, który obejmuje sprawozdanie doszło do takiego połączenia,
 • omówienie przyjętych zasad rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu sporządzenia sprawozdania,
 • wycena wszystkich składników majątku: aktywa, inwestycje długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, zapasy, należności krótkoterminowe, pasywa,
 • rachunek zysków i strat – wiąże się on z zestawieniem przychodów firmy, z kosztami związanymi z tą działalnością. Pokazuje, jaka jest efektywność danej działalności: czy firma jest w stanie generować zyski i finansować swoją działalność,
 • przegląd ekonomiczny firmy – poza wszelkimi formalnościami i kwestiami finansowymi, które zawiera sprawozdanie, koniecznym jest zawarcie w nim również informacji o wszystkich istotnych dla firmy wydarzeniach, które miały miejsce w roku, który obejmuje to sprawozdanie. Przegląd ekonomiczny przedsiębiorstwa powinien ukazywać jego działalność, sytuację ekonomiczną i przedstawić przyszły rozwój.

Sprawozdanie finansowe w mikroprzedsiębiorstwie

Od 2015 r. mikroprzedsiębiorcy, tzn. przedsiębiorcy, którzy m.in. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniali mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto nie większy niż 2 mln euro, mają prawo do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Taki rodzaj dokumentu składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej do bilansu.

Jak uzyskać dostęp do sprawozdań finansowych?

Ze sprawozdaniami finansowymi podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym można zapoznać się w oddziale KRS właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa, którego sprawozdanie nas interesuje. Taki dokument można pozyskać również przez stronę internetową, podając numer KRS. Sprawozdanie można uzyskać też bezpośrednio u podmiotu lub za pośrednictwem specjalnym serwisów ekonomicznych.

Zainteresowani uzyskaniem sprawozdania mogą być przyszli inwestorzy, którzy badają stopień ryzyka, klienci zainteresowani ofertą przedsiębiorstwa, pożyczkodawcy czy pracownicy, by ocenić zdolność firmy do wypełnienia zobowiązań oraz instytucje rządowe i podatkowe, by ocenić zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News