Jak podpisać aneks do umowy najmu?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Jak podpisać aneks do umowy najmu?

W czasach, gdy należności za zakup nieruchomości mogą osiągać astronomiczne kwoty, popularnym rozwiązaniem staje się zawarcie między stronami umowy najmu. Pozwala ona wynajmującemu nieruchomość na czerpanie zysku, a najemcy na użytkowanie lokalu bez konieczności posiadania dużych środków pieniężnych. Zdarzyć się może, że zajdzie konieczność zmiany, któregoś z punktów już podpisanej umowy. W takiej sytuacji strony muszą podpisać aneks do umowy najmu.

Czym jest umowa najmu?

Regulowana Kodeksem Cywilnym umowa najmu to zobowiązanie wynajmującego do oddania w użytkowanie najemcy przedmiotu najmu, np. pokoju, mieszkania, garażu za ustaloną opłatą. Do obowiązków właściciela należy oddanie do użytkowania przedmiotu umowy w stanie, który umożliwi najmującemu korzystanie z tego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto właściciel ma obowiązek utrzymywania mieszkania w dobrym stanie przez cały okres trwania najmu na swój koszt. Najemca natomiast poprzez umowę najmu zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat oraz dbałość o przedmiot najmu.

Umowa najmu powinna być sporządzania w formie pisemnej, a jej treść musi być przygotowana w taki sposób, by umowa chroniła interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Ponadto umowa najmu powinna zawierać miejsce i datę jej zawarcia, określenie stron zawierających umowę, dokładne określenie przedmiotu najmu np. poprzez konkretny adres, wysokość czynszu i innych opłat oraz termin i sposób płatności, czas trwania umowy i jej warunki wypowiedzenia, a na końcu podpisy stron.

Aneks do umowy najmu

Jeżeli zawarta już umowa najmu wymaga zmian, np. dlatego że właściciel po uzgodnieniu z najemcą chce zmienić terminy płatności lub zmieniła się częstotliwość konkretnych rozliczeń, możliwe jest podpisanie aneksu do umowy, co pozwala na uniknięcie konieczności tworzenia nowej umowy uwzględniającej zaistniałe zmiany. Co ważne, aneks do umowy najmu nie może dotyczyć zmiany stron umowy. Gdy najemcą zostaje inna osoba, konieczne jest sporządzenie umowy od nowa.

Zgodnie z definicją aneksu do umowy, taki dokument może zmieniać postanowienia umowy w dowolny sposób, który odpowiada obu stronom umowy, dodawać nowe postanowienia lub uchylać dotychczasowe. W przypadku umowy najmu aneks do niej może zawierać np. informację o przedłużeniu umowy najmu, jeśli zawarta dotychczas była terminowa, data jej zakończenia właśnie upływa, a najemca i wynajmujący są zainteresowani jej przedłużeniem.

Nie ma też określonej maksymalnej liczby aneksów, które można sporządzić do jednej umowy.

Co powinno być zawarte w aneksie do umowy?

Aneks do umowy powinien być sporządzony w takiej samej formie, jak umowa najmu oraz w tylu egzemplarzach, co umowa. Jeśli więc dokument sporządzony został w standardowej formie pisemnej, w ten sposób powinien być też stworzony aneks. Jeśli natomiast został zawarty np. w formie aktu notarialnego, aneks również musi przyjąć taką formę. W aneksie do umowy zawieramy informację o:

  • umowie, której aneks ów dotyczy wraz z datą jej zawarcia i jej numerem,
  • dacie podpisania aneksu, gdyż zmiana postanowień regulowana aneksem następuje od dnia jego podpisania przez strony,
  • paragrafach i punktach, które ulegają zmianie, najlepiej poprzez ich zacytowanie,
  • treści zmian które wprowadzamy na miejsce dotychczasowych paragrafów i punktów,
  • nowych zapisach wprowadzonych aneksem.

Co do zasady, zgodnie z wspomnianą wcześniej informacją aneks wchodzi w życie wraz z jego podpisaniem przez strony, natomiast mogą one postanowić odmiennie, wspólnie ustalając datę, od której obowiązywać będą postanowienia zawarte w aneksie. Jeśli aneks zmienia istniejące dotąd postanowienia lub wprowadza nowe, warto uwzględnić w nim informację o tym, jakie sankcje grożą w przypadku niedopełnienia zobowiązań. Na końcu aneksu można również dodać informację o tym, że pozostałe punkty umowy nie ulegają zmianie. Aneks powinien zostać dołączony do umowy, której dotyczy i przechowywany razem z nią, gdyż stanowi teraz jej integralną część.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News