Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kto może się o niego ubiegać?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kto może się o niego ubiegać?

Nie każda osoba bezrobotna otrzymuje kuroniówkę, czyli zasiłek dla bezrobotnych. Należy spełnić określone warunki, aby móc ubiegać się o takie świadczenie. Ile wynosi zasiłek, komu przysługuje, na jakich warunkach i jakie formalności należy dopełnić, aby otrzymać taką pomoc?

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bez zatrudnienia, ale to nie wszystko. Ponadto:

 • w urzędzie pracy nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu czy przygotowania zawodowego,
 • w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny:
  - był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy,
  - świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  - opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do czasu pracy wymaganego, aby uzyskać prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się również okresy:

 • urlopu wychowawczego,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, skierowania do prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, traci status osoby bezrobotnej, a tym samym prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Status osoby bezrobotnej można odzyskać nie wcześniej niż po upływie 120 dni.

Ponadto zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje, osobom, które:

 • po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania pracy lub innej formy pomocy,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, wyjątek stanowi sytuacja, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków,
 • odbywają odpłatną praktykę absolwencką i otrzymują z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tymi osobami rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia – tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres od 6 do 12 miesięcy.

Od września 2020 r., przy stażu pracy od 5 do 20 lat, zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1 200 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 942,30 zł brutto. Kwoty te mogą być niższe lub wyższe, w zależności od stażu pracy.

Obniżony zasiłek w wysokości 80% kwoty bazowej otrzymuje bezrobotny, którego staż pracy jest krótszy niż 5 lat. Z kolei zasiłek podwyższony do 120% kwoty bazowej otrzymuje osoba, która przepracowała więcej niż 20 lat.

Jakie dokumenty należy przedłożyć podczas rejestracji w urzędzie pracy, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość bezrobotnego, który dokonuje rejestracji w urzędzie pracy, należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

 • świadectwa szkoły,
 • dyplomy oraz innego rodzaju dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy bądź inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w celu ustalenia stażu pracy, niezbędnego do obliczenia wysokości zasiłku.

W przypadku osób bezrobotnych, które prowadziły działalność gospodarczą, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS poświadczającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News