Fundusz alimentacyjny
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługuje? Jak dostać nawet 500 zł?

Jednym z obowiązków państwa jest wspieranie osób, którym przyznano alimenty, ale z jakiegoś powodu nie są wypłacane. Taką osobę wspiera fundusz alimentacyjny. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Jak dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Kiedy i komu przysługuje? Ile wynoszą świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługuje?

Fundusz alimentacyjny to system wsparcia dla osób uprawnionych do otrzymania alimentów, które nie dostają zasądzonych świadczeń od rodziców, a egzekucja okazała się bezskuteczna. Wtedy świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacane są z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pieniądze przysługują:

 1. obywatelom polskim
 2. cudzoziemcom:
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • jeżeli prawo do funduszu alimentacyjnego wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.

Fundusz alimentacyjny. Do kiedy przysługuje? Jak długo można dostawać świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej przez ściśle określony czas. W jakim wieku uprawnieni tracą prawo do funduszu alimentacyjnego?

 • W momencie ukończenia 18 roku życia,
 • w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej – w chwili ukończenia 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
 • w przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do czasu zakończenia tego roku studiów, lecz nie dłużej niż do momentu ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Uwaga! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują w dwóch sytuacjach:

 • gdy osoba uprawniona została umieszczona w instytucji całodobowej opieki lub u innej osoby sprawującej opiekę,
 • gdy osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

Fundusz alimentacyjny. Ile wynosi świadczenie? Jak dostać? Kryteria

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie mogą przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać pieniądze z funduszu alimentacyjnego trzeba ponadto spełnić kryterium dochodowe. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900 zł netto miesięcznie.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy ustalić dochód członków rodziny. Przy ustalaniu dochodów uwzględnia się dochody następujących członków rodziny:

 • osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów,
 • rodzica osoby uprawnionej,
 • małżonka rodzica osoby uprawnionej,
 • osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko,
 • będących na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Do obliczenia dochodu rodziny nie zaliczamy poniższych członków:

 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz,
 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Fundusz alimentacyjny. Jak dostać? Wnioski i formalności

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w urzędzie miasta lub gminy, stosownym do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Co powinien zawierać wniosek?

 • dane członków rodziny: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP,
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji finansowej osób zobowiązanych wobec uprawnionego do alimentacji.

Oraz załączniki potrzebne do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informacje o wysokości dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
 • pozostałe zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody poświadczające możliwość ustalenia prawa do świadczenia, między innymi:
 • dokument poświadczający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie sądowe stwierdzające bezskuteczność egzekucji od rodzica, na którego nałożono obowiązek alimentacji,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu wskazującego treść ugody sądowej lub ugody zawartej w obecności mediatora,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Fundusz alimentacyjny. Kiedy wpłynie pierwszy przelew?

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, a prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na konkretny okres, trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Okres, w którym osoba uprawniona otrzyma świadczenia z funduszu alimentacyjnego liczony jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. Uwaga! Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Aby złożyć wniosek online, należy skorzystać z Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News