Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe 1588,44 zł miesięcznie dla seniorów. Wiele osób pobiera specjalne świadczenie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 12.08.2023 16:12

Dodatkowe 1588,44 zł miesięcznie dla seniorów. Wiele osób pobiera specjalne świadczenie

pieniądze-gotówka-senior
Biznesinfo

Seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, spełniają warunki oraz mają trudną sytuację finansową, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wys. 1588,44 zł brutto miesięcznie (jest ono co roku waloryzowane, wspomniana kwota obowiązuje więc od marca br.). Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do maja 2022 roku świadczenie to przyznano już 67,5 tys. osób. Poniżej wyjaśniamy, kto i kiedy może otrzymać taką formę pomocy od ZUS-u, KRUS-u lub innego organu rentowego.

Dodatkowe 1588,44 zł dla konkretnej grupy seniorów

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tytułowe rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla osób, które aby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a teraz żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Oznacza to zatem, że o rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się:

  • matki, które urodziły i wychowały lub wychowały minimum czworo dzieci,
  • ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci, porzucenia dzieci przez matkę albo długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci.
     

Poza kwestią wychowawczą, trzeba spełnić też inne warunki, mianowicie:

  • osiągnąć wiek emerytalny,
  • mieszkać w Polsce i mieć przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju,
    mieć polskie obywatelstwo lub prawo pobytu/stałego pobytu w Polsce bądź
  • być obywatelem państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Polski,
  • nie mieć dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (ZUS wyjaśnia, że środki utrzymania należy oceniać na tle wysokości najniższej emerytury brutto – od 1 marca 2023 roku jest to kwota 1588,44 zł i podlega ona corocznej waloryzacji).
Pieniądze leżały na ulicy. Warszawiacy "zbierali banknoty jak grzyby". Do akcji wkroczyła straż miejska

Co jeszcze warto wiedzieć?

Świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone, okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej – tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wprowadzono w 2019 roku – jest ono waloryzowane w marcu każdego roku i nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury. Wprowadzenie świadczenia tzw. Mama 4+ miało być wyrazem odpowiedzialności państwa za sytuację osób, które wychowując dzieci, nie miały szansy odprowadzać składek do systemu emerytalnego, przez co otrzymywały niższe świadczenie. Z jednej strony jest to zerwanie z zasadami systemu zdefiniowanej składki, z drugiej strony ma być formą odpowiedzialności państwa za sytuację rodziców wielodzietnych rodzin – tłumaczył dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo. Ekspert podkreślił również, że transfery socjalne są na tyle niewielkie, że korzyści z tego świadczenia są wyższe niż koszty społeczne.

Do końca lutego 2024 roku świadczenie będzie wypłacane w wys. 1588,44 zł brutto. Jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury – wyjaśnił nam śląski oddział ZUS-u.

Trzeba złożyć wniosek i dostarczyć komplet dokumentów

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest wypłacane na wniosek – chodzi o formularz ZUS ERSU. Należy go złożyć do Prezesa ZUS-u lub KRUS-u wraz z oświadczeniem "o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej" oraz aktami urodzenia dzieci lub orzeczeniami sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informacjami o numerach PESEL dzieci, oświadczeniami o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także innymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

ZUS przypomina, że osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek informować urzędników o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.