Czym jest upoważnienie? Jak wygląda jego wzór?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czym jest upoważnienie? Jak wygląda jego wzór?

Chcąc upoważnić daną osobę do działania w naszym imieniu w określonej sprawie czy wykonania określonych czynności, musimy sporządzić pisemne upoważnienie. Jak to zrobić? Co powinno zawierać upoważnienie? Jakie są jego rodzaje?

Co to jest upoważnienie?

Upoważnienie to dokument pomiędzy upoważniającym, który wyraża wolę (pozwala) do podjęcia przez osobę trzecią czynności oraz występowania w jego imieniu przed wszelkimi organami władzy, a osobą, która przyjmuje upoważnienie i zobowiązanie się do wykonywania tej woli. Upoważnienie powinno być sporządzone w formie pisemnej oraz wyrażone jasno i rzetelnie. Jest to rodzaj pełnomocnictwa, ale różni się od niego tym, że pełnomocnictwa udziela się do zawarcia w imieniu upoważniającego umowy, a upoważnienia do złożenia dokumentów.

Co powinno zawierać upoważnienie?

Upoważnienie powinno zawierać następujące elementy:

  • datę i miejscowość (zazwyczaj w prawym górnym rogu),
  • adres do korespondencji (zazwyczaj w lewym górnym rogu),
  • tytuł samego pisma, czyli „upoważnienie”,
  • dane osoby upoważniającej, takie jak: imię i nazwisko, dane firmy, jej nazwa, numer PESEL osoby upoważniającej, numer dowodu tożsamości,
  • dane osoby upoważnionej, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu tożsamości – osoba upoważniona w trakcie przeprowadzonych przez nią czynności musi wylegitymować się dokumentami potwierdzającymi jej wiarygodność,
  • oświadczenie woli oraz określenie jej celu,
  • podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka firmy, gdy organem upoważniającym jest firma.

Jakie są rodzaje upoważnień?

Rodzaj upoważnienia zależy od jego przeznaczenia i charakteru. Można wystawić upoważnienie stałe lub jednorazowe. Musimy także dokładnie określić do jakich czynności upoważniamy. Gdy upoważniony ma zbyt szerokie uprawnienia, może ich nadużyć, z kolei zbyt wąskie uprawnienia mogą uniemożliwić jego działanie.

Dlatego tak ważne jest, by przed sporządzeniem upoważnienia szczegółowo przeanalizować to, do jakich czynności upoważniamy daną osobę.

Wzór upoważnienia

Ja, niżej podpisany/a …………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem tożsamości o numerze ………, wydanym przez …………… (nazwa organu wydającego), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………….., numer NIP ………………, upoważniam mojego/ą pracownika/cę ………….. (imię i nazwisko), legitymującego/cą się dowodem tożsamości o numerze …………….., wydanym przez …………… (nazwa organu wydającego), do ……………….. (do czego upoważniamy).

.................................................................(podpis)

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News