Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Co powinna zawierać umowa przelewu wierzytelności?
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 22.03.2022 09:33

Co powinna zawierać umowa przelewu wierzytelności?

conclusion-of-the-contract-3100578 1920
https://pixabay.com/pl/photos/zawarcia-umowy-uścisk-dłoni-3100578/

Przelew wierzytelności, czyli cesja wierzytelności, to przeniesienie uprawnień przysługujących cedentowi (czyli dotychczasowemu wierzycielowi) na cesjonariusza (nabywcę wierzytelności). Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, która jest zbywalna i która przed zawarciem umowy nie przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika. Przelew wierzytelności dobrze przeprowadzić w formie pisemnej umowy. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest przelew wierzytelności?

  • Czy przelew wierzytelności powinien być uregulowany umową?

  • Co powinna zawierać umowa dotycząca przelewu wierzytelności?

Na czym polega cesja wierzytelności?

Przelew wierzytelności, nazywany też cesją wierzytelności to umowa, która przenosi na osobę trzecią prawo żądania zapłaty od dłużnika. Jak tłumaczy portal morizon.pl, umowę przelewu wierzytelności zawiera obecny wierzyciel, który wyzbywa się tego prawa (cedent) oraz ktoś, kto wierzytelność nabywa, czyli cesjonariusz. Cesjonariusz wraz z wierzytelnością nabywa także inne prawa, w tym prawo do naliczania odsetek, czy przejęcia zabezpieczenia. Oczywiście cesjonariusz bierze też na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Warto wiedzieć, że dłużnik nie jest stroną umowy cesji wierzytelności i zazwyczaj jego zgoda nie jest wymagana do zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Chyba że w umowie między nim a wierzycielem było inne zastrzeżenie. Dłużnik powinien być natomiast poinformowany o umowie przelewu wierzytelności. 

Z przelewem wierzytelności mamy do czynienia nie tylko w związku z długami, ale także, gdy dokonujemy cesji ubezpieczenia na bank, zawierając kredyt hipoteczny, czy podczas rozwodu, przekazując zobowiązania kredytowe na jednego z małżonków. 

Kiedy można zawrzeć umowę cesji wierzytelności?

Cesji mogą podlegać wszelkie wierzytelności pieniężne i niepieniężne, niezależnie od tego, czy są już przeterminowane czy nie. Nie można jedynie przenieść w wyniku cesji wierzytelności praw niezbywalnych, takich jak wynagrodzenie za pracę i alimenty, roszczeń za szkody na osobie (renta od sprawcy wypadku), a także prawa odkupu, pierwokupu czy służebności osobistej i dożywocia. 

Umowa cesji wierzytelności

Podczas przelewu wierzytelności warto zadbać o formę zawarcia umowy cesji. Aby przelew wierzytelności był skuteczny, trzeba, jak podkreśla poradnikprzedsiębiorcy.pl, zawrzeć umowę pomiędzy cedentem (dotychczasowym wierzycielem) a cesjonariuszem (nabywcą). Przelew wierzytelności nie może być dokonany w formie jednostronnego oświadczenia. Prawo cywilne nie nakłada żadnej szczególnej formy na umowy cesji wierzytelności, mogą one być zawarte ustnie, na piśmie, w formie elektronicznej. Dobrze jednak, gdy wierzytelność stwierdzona jest na piśmie, umowę jej cesji również zawrzeć w takiej formie.  

Trzeba pamiętać, że umowa przelewu wierzytelności w żaden sposób nie może pogarszać sytuacji dłużnika, ani zmieniać pierwotnego zobowiązania. Nabywca wierzytelności ma przy tym prawo swobodnie nią rozporządzać, co oznacza, że może dokonać kolejnej jej cesji, ale może także zrzec się jej lub dochodzić wierzytelności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Nabywca wierzytelności i dłużnik mają prawo dokonać zmiany warunków zwrotu wierzytelności. 

Kiedy umowa przelewu wierzytelności wymaga formy pisemnej i notarialnie poświadczonych podpisów?

Choć co do zasady umowa cesji wierzytelności może być zawarta w dowolnej formie, jest od tej zasady pewien wyjątek. Chodzi o sytuację, gdy dotychczasowy wierzyciel zdążył już skierować przeciw dłużnikowi sprawę do sądu, wygrał ją i sąd nadał na wyrok (lub nakaz zapłaty) tzw. klauzulę wykonalności, która uprawnia do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Wówczas umowa przelewu wierzytelności z klauzulą wykonalności musi być sporządzona na piśmie oraz opatrzona poświadczonymi notarialnie podpisami. Jedynie tak nowy wierzyciel będzie mógł dochodzić nowo nabytej wierzytelności. Trzeba mieć na uwadze, że na przejętych w wyniku cesji dokumentach, w tym na nakazie zapłaty, umieszczone są dane poprzedniego wierzyciela.