Bon na zasiedlenie – czym jest i kogo dotyczy?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Bon na zasiedlenie – czym jest i kogo dotyczy?

Bon na zasiedlenie to jeden ze sposobów pomocy bezrobotnym w podjęciu zatrudnienia. Bony mają wspierać mobilność na rynku pracy. Komu przysługują i kiedy – jakie warunki trzeba spełnić? Jaka jest jego wysokość?

Bon na zasiedlenie jako wsparcie mobilności bezrobotnych

Osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia zarejestrowane w urzędzie pracy mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie. Jest to rodzaj pomocy finansowej, który ma za zadanie pokryć koszty zamieszkania związane z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Pomoc może zostać przyznana, jeśli ubiegający się o bon na zasiedlenie:

 • za wykonywanie pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km albo czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny,
 • będzie zatrudniony przynajmniej na okres 6 miesięcy lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres przynajmniej 6 miesięcy.

Jakie są obowiązki związane z otrzymaniem bonu na zasiedlenie?

Bezrobotny, który otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązany jest:

 • w terminie do 30 dni od otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a także oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy,
 • w terminie do 7 dni od dnia utraty zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedstawić w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, a także oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy,
 • w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków skutkuje koniecznością zwrotu bonu na zasiedlenie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie?

Wniosek o bon na zasiedlenie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania bezrobotnego. Formularz można pobrać ze strony urzędu pracy. Bony na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania przyznaje starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP.

We wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie należy podać:

 • dane osobowe,
 • adres email,
 • miejscowość, w której chce starać się o zatrudnienie lub otworzyć działalność (na terenie Polski),
 • przewidywane miesięczne wynagrodzenie lub przychód brutto oraz wydatki, jakie będzie musiał ponieść w związku z zatrudnieniem,
 • uzasadnienie celowości przyznania bonu na zatrudnienie.

Wraz z wnioskiem trzeba złożyć załączniki:

 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej,
 • zaświadczenie o dochodach poręczyciela.

Na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie starosta ma 30 dni, licząc od dnia złożenia pisma. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Jaka jest kwota bonu na zasiedlenie?

Kwota bonu na zasiedlenie nie może przekraczać 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 931,59 zł brutto, więc bon na zasiedlenie może wynosić maksymalnie 9 863,18 zł brutto.

Kto nie otrzyma bonu na zasiedlenie?

Bonu na zasiedlenie nie otrzyma osoba bezrobotna, która:

 • jednocześnie ubiega się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • korzystała wcześniej z tej formy aktywizacji bezrobotnych,
 • zamierza podjąć zatrudnienie u osoby najbliższej (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo),
 • zamierza podjąć zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowała w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • posiada meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której będzie podejmowała zatrudnienie lub działalność gospodarczą.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News