BiznesINFO.pl > Finanse > 553,30 zł dodatku bez względu na wiek. Trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 05.06.2023 08:40

553,30 zł dodatku bez względu na wiek. Trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek

pieniądze-gotówka
Biznesinfo

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie, która straciła rodziców i z tego tytułu ma prawo do renty rodzinnej – nie obowiązuje tu kryterium wieku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie na wniosek zainteresowanego. W tym roku, po marcowej waloryzacji, wynosi ono 553,30 zł miesięcznie.

Komu należy się 553,30 zł dodatku z ZUS?

Dodatek dla sierot zupełnych jest wypłacany przez ZUS na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on osobie, która:

  • straciła obydwoje rodziców/straciła matkę, a ojciec był nieznany
  • i ma prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach lub zmarłej matce.
     

Wiek wnioskującego nie ma w tym przypadku znaczenia, ale to nie sprawia, że te pieniądze może otrzymać również emeryt. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobie, która jest uprawniona i ma wypłacaną rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zatem pobierając emeryturę z ZUS, nie można otrzymać takiego dodatku z ZUS. Świadczeniem, które uprawnia do dodatku, jest renta rodzinna po zmarłych rodzicach i aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim, w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo. Dodatek dla sierot zupełnych podlega corocznej waloryzacji – od 1 marca br. do końca lutego 2024 roku wynosi on 553,30 zł miesięcznie. W poprzednim okresie – czyli od marca 2022 roku do lutego 2023 roku – było to 481,97 zł.

Dodatek dla sierot zupełnych jest wypłacany każdej sierocie z danej rodziny. W praktyce oznacza to, że np. jeśli małżeństwo osierociło dwójkę dzieci, to każde z nich – pod warunkiem, że ma prawo do renty rodzinnej – może otrzymać osobny dodatek.

Uśpione pieniądze w ZUS-ie. Wielu Polaków nie wie, że ma prawo je odziedziczyć.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Na stronie ZUS czytamy, że prawo do tego świadczenia, po śmierci bliskiego, otrzymują:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, które: nie ukończyły 16. roku życia; uczą się i mają mniej niż 25 lat (jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia tego roku studiów); stały się całkowicie niezdolne do pracy, jeszcze zanim ukończyły 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
  • wnuki i rodzeństwo – przyjęte minimum rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 18. roku życia;
  • inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (wyjątek stanowią dzieci, które wychowywano i utrzymywano w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, aby otrzymać dodatek?

Należy złożyć wniosek o dodatek dla sierot zupełnych, czyli druk ERRD oraz dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. W przypadku, gdy ojciec jest nieznany, a matka nie żyje, wnioskodawca dostarcza dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie po wystąpieniu warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia. Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można dostarczyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie bądź ustnie do protokołu),
  • pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Urzędnicy mają 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyznania świadczenia, licząc od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. W przypadku otrzymania odmowy można w ciągu miesiąca złożyć bezpłatne pisemne lub ustne odwołanie. Należy to zrobić za pośrednictwem placówki ZUS, która taką decyzję wydała. Wówczas konieczne jest dopilnowanie terminu – po miesiącu następuje bowiem uprawomocnienie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polecane