BiznesINFO.pl
office-1209640 960 720

pixabay.com

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie oświadczenia

2 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Stępień Renata

Udostępnij:

Coraz więcej cudzoziemców przybywa do Polski w celu podjęcia zatrudnienia. Wielu z nich to
obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć legalną pracę. Zatrudnienie Ukraińca jest dość długim i skomplikowanym procesem – najprostszą jednak formą jest praca na podstawie oświadczenia. Jakich formalności należy dokonać i na jak długo uzyskać zatrudnienie?

Na jaki okres przysługuje praca na podstawie oświadczenia

Procedura z 2018 roku pozwala wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia. Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani w Polsce na podstawie uproszczonej procedury, polegającej na rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na podstawie takiego oświadczenia mogą oni pracować maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. To obostrzenie dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie samego pracodawcy. Aby pracodawca mógł skorzystać z tego rozwiązania, muszą zostać spełnione następujące warunki:

– cudzoziemiec musi być obywatelem jednego z 6 państw: Ukrainy, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii,

– praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową, 

– okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12
miesięcy,

– należy dokonać opłaty za złożenie oświadczenia – wynosi ona 30 zł i nie podlega zwrotowi.

Jak i gdzie dokonać rejestracji oświadczenia?

W celu rejestracji oświadczenia pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.
Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca oraz dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi. Dokument ten powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania wizy przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu w celu wykonywania pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca również zobowiązany jest poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w urzędzie właściwym ze względu na:

– siedzibę podmiotu (dotyczy podmiotów posiadających wpis w rejestrze KRS),

– miejsce stałego pobytu – zameldowania na pobyt stały (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG).

Jeżeli oświadczenie i załączniki spełniają wszystkie wymagania, pracownik urzędu pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji. Potwierdzeniem wpisu jest złożone oświadczenie z pieczątką urzędu. Można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika. Urząd również może przesłać oświadczenie pocztą.

Wymagane dokumenty do uzyskania oświadczenia

Pracodawca, który chce zatrudnić Ukraińca według uproszczonej procedury, powinien do złożonego oświadczenia załączyć następujące dokumenty:

– dowód wpłaty 30 zł za złożenie jednego oświadczenia na każdego cudzoziemca,

– skan ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży, lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca,

– skan oświadczenia pracodawcy o niekaralności,

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zezwolenie na pracę

Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę, a pracodawca będzie chciał kontynuować z nim umowę, już po 3 miesiącach wykonywania pracy przez cudzoziemca może złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Zgodnie z artykułem 88 ust. 1a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca po spełnieniu odpowiednich terminów i warunków może legalnie zatrudnić cudzoziemca, pomimo że czeka na pozwolenie na pracę (zezwolenie typu A). Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych lub, gdy zostały one uzupełnione w terminie.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >