BiznesINFO.pl
justice-2060093 1920

https://pixabay.com/pl/photos/gavel-aukcja-prawa-m%C5%82otek-symbolu-2492011/

Wyrok zaoczny – co warto o nim wiedzieć?

2 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Udostępnij:

Czym jest wyrok zaoczny? W jakich okolicznościach może zostać wydany? Jakie możliwości i obowiązki w związku z wydaniem wyroku zaocznego spadają na pozwanego czy powoda? Co powinniśmy wiedzieć o tym rodzaju wyroku?Czym jest wyrok a czym wyrok zaoczny?Zanim przejdziemy do omówienia szczególnej formy wyroku, jaką jest wyrok zaoczny, przypomnijmy może, czym w zasadzie jest wyrok. To nic innego jak orzeczenie Sądu, które rozstrzyga o kwestii danego postępowania sądowego. Wyrok zawsze jest zakończeniem danego postępowania. Każdy wyrok można zaskarżyć, co w nomenklaturze
prawniczo-sądowej nazywane jest apelacją do sądu wyższej instancji.Czym jest zatem wyrok zaoczny? Generalnie wyrok powinien być odczytany w obecności osoby, której dotyczy. Wyrok zaoczny odczytywany jest w sytuacji, gdy np. pozwanego nie ma na sali rozpraw. Możliwość wydania wyroku zaocznego jest ściśle regulowana przepisami prawa.Podstawa prawna wyroku zaocznegoKwestie wyroku zaocznego regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w zasadzie jego artykuły od art. 339 do art. 349.Co dokładnie mówią poszczególne artykuły i jak należałoby je interpretować?Art. 339.§  1.  Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.§  2.  W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed
posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone
w celu obejścia prawa. Art. 340§ 1. Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału. Przepis art. 339 wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym § 2 stosuje się.

§ 2. Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany
żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności lub składał już w sprawie
wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.W skrócie mówiąc – do wydania wyroku zaocznego może dojść w sytuacji, gdy pozwany jest nieobecny i nie bierze udziału w postepowaniu. Co istotne, przy zaistnieniu powyższych przesłanek wydanie wyroku zaocznego ma dla sądu charakter obligatoryjny a nie fakultatywny.Doręczenie wyroku zaocznegoW przypadku wyroku zaocznego istotną kwestią jest jego doręczenie (skoro zainteresowany nie jest obecny na sali). Wyrok musi zostać dostarczony stronom przez sąd, przy doręczeniu musi zostać podana informacja o przysługujących środkach zaskarżenia wyroku.Kwestie doręczenia ujęte są w art. 343:§  1.  Wyrok zaoczny doręcza się stronom z urzędu. Stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej doręcza się go z pouczeniem o przysługujących jej środkach zaskarżenia, a pozwanemu - także z pouczeniem o obowiązku przedstawienia w sprzeciwie wszystkich twierdzeń i dowodów oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku w postaci możliwości pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.§  2.  Jeżeli wyrok, zgodnie z art. 342, nie podlegał uzasadnieniu, termin do wniesienia przez
powoda apelacji biegnie od dnia jego doręczenia. Klauzula wykonalności wyroku zaocznegoCo do zasady każdy wyrok zaoczny opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności, odstępstwa od niej reguluje art. 346, który mówi co następuje:§  1.  Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o
dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego
niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności
wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność
wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.§  11.  Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu,
jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art.139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.§  2.  (uchylony). Sprzeciw od wyroku zaocznegoTak jak od każdego innego wyroku sądu, również od wyroku zaocznego przysługuje sprzeciw.  Kwestie sprzeciwu w przypadku wyroku zaocznego regulacje obejmują artykuły 344 i 345
KPC. Których brzmienie wygląda następująco:Art. 344§  1.  Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.§  2.  W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz
twierdzenia i dowody. Przepis art. 20512 § 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.§  3.  Sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.Art. 345W przypadku wniesienia sprzeciwu przewodniczący zarządza doręczenie go powodowi i nadaje sprawie bieg, w razie potrzeby podejmując czynności przewidziane w przepisach o organizacji postępowania.Obecnie omawiana wersja przepisów obowiązuje od dnia 31.03.2021 Bibliografiahttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/cz-1-ks-1-tyt-6-dz-4-roz-1-oddz-3https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok_zaocznyhttps://www.infor.pl/prawo/pozwy/informacje-ogolne/686104,Wyrok-zaoczny.htmlhttps://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s633/https://vindicat.pl/baza-wiedzy/kiedy-sad-moze-wydac-wyrok-zaoczny/   Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >