BiznesINFO.pl
folder-4119674 1920

https://pixabay.com/photos/folder-folders-office-paperwork-4119674/

Wniosek o przywrócenie terminu - kiedy i jak go złożyć?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Ciężko jest usprawiedliwić niedotrzymanie terminu w istotnej sprawie urzędowej, jednak czasem przyczyny takiego zdarzenia mogą być niezależne od nas. Co zrobić w takiej sytuacji? Gdy okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie przez nas odpowiedniego terminu, nie wystąpiły z naszej winy i były niezależne od naszej woli, mamy możliwość przywrócenia terminu. W jaki sposób i gdzie złożyć odpowiednie dokumenty?

Jakie są przesłanki do złożenia wniosku i kiedy należy to zrobić?

Niedotrzymanie terminu może usprawiedliwić jedynie sytuacja niezależna od nas, która skutecznie uniemożliwiła planowość sprawy urzędowej. Za takie okoliczności można uznać m.in. nagłą chorobę, skrajnie złe warunki atmosferyczne (np. atak zimy), przerwę w komunikacji, pożar czy inne czynniki, na które nie mieliśmy wpływu, ale jednocześnie dołożyliśmy wszelkich starań, by mimo przeciwności dotrzymać terminowości. Właśnie informacja o dochowaniu szczególnej staranności i zrobieniu wszystkiego, co w naszej mocy, by być terminowym, musi znaleźć się w naszej prośbie składanej do urzędu.

Prośbę o przywrócenie terminu w formie wniosku może złożyć:

 • strona postępowania,

 • osoba posiadająca interes prawny,

 • osoba uczestnicząca w określonych czynnościach postępowania.

Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia sytuacji uniemożliwiającej dotrzymanie terminu. Jeżeli minie 7 dni od ustania tych okoliczności, a prośba nie została złożona - złożenie wniosku i przywrócenie terminu staje się niemożliwe.

Niedotrzymanie terminu nie zwalnia osoby składającej prośbę od wypełnienia powinności, które miały być zrealizowane w pierwotnym terminie. Jeżeli miały wtedy zostać do urzędu dostarczone dokumenty, musimy je doręczyć jak najszybciej, czyli wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Gdzie składać wniosek?

O przywrócenie terminu można ubiegać się osobiście podczas wizyty w odpowiednim urzędzie, elektronicznie bądź listownie. Wniosek należy składać w urzędzie, który prowadzi naszą sprawę. Wyjątkiem jest prośba dotycząca odwołania lub zażalenia, która musi zostać złożona do organu wyższego stopnia. Wszystkie placówki, w których można ubiegać się o przywrócenie terminu to:

 • urzędy miast lub gmin

 • wojewódzkie urzędy pracy

 • urzędy wojewódzkie

 • urzędy marszałkowskie

 • starostwa powiatowe

 • komendy wojewódzkie policji

 • kuratoria oświaty

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne

 • urzędy żeglugi śródlądowej

 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych

 • okręgowe izby aptekarskie

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne

 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

 • urzędy miast na prawach powiatu

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 • Główny Urząd Miar

 • Główny Inspektorat Weterynarii

 • Komenda Główna Policji

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • Ministerstwo Finansów

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

 • Ministerstwo Infrastruktury

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 • Ministerstwo Zdrowia

 • Narodowy Bank Polski

 • Państwowa Agencja Atomistyki

 • Polski Klub Wyścigów Konnych

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Urząd Transportu Kolejowego

 • Wyższy Urząd Górniczy

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Urząd Dozoru Technicznego

 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT"

 • Komisja Nadzoru Audytowego

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu i ile będziemy czekać na jego rozpatrzenie?

Odpowiedni organ, w którym zostanie złożony wniosek, ma obowiązek przyjąć prośbę, o ile nie minął termin możliwości jej dostarczenia. Do wniosku muszą zostać dołączone wszelkie dokumenty, których doręczenia wymaga sprawa, w której nie dochowaliśmy terminu. O ile jest to możliwe, należy dołączyć także dokumenty potwierdzające okoliczności powodujące niedotrzymanie terminu - wypis ze szpitala, zaświadczenie o klęsce żywiołowej czy inną odpowiednią dokumentację.

Urząd weryfikuje, czy wszystkie przesłanki do złożenia wniosku o przywrócenie terminu zostały dotrzymane, bada wiarygodność przedstawionych powodów opóźnienia i w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości ma prawo, by zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie pisma. Jeśli nie uzupełnimy braków, nasz wniosek nie będzie dalej procedowany. Po czasie nie dłuższym niż miesiąc otrzymamy postanowienie, które stwierdzi, że organ uznał wyjaśnienia i przywrócił termin sprawie lub odrzucił wyjaśnienia i tym samym odmówił przywrócenia terminu. W przypadku przedłużenia się czasu oczekiwania na postanowienie do dwóch miesięcy, wnioskujący zostanie poinformowany o tym przez urząd. 

Postanowienie wydane przez dany organ jest ostateczne i w przypadku negatywnego rozpatrzenia prośby możemy jedynie złożyć zażalenie lub udać się na drogę sądową.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >