BiznesINFO.pl
pixabay, Fz

https://pixabay.com/pl/photos/zakup-dom-zakup-domu-3113198/

Umowa przedwstępna z zadatkiem

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Udostępnij:

Umowa szczególnie popularna przy zakupach nieruchomości – to właśnie w tych sytuacjach najczęściej mamy do czynienia z umowami przedwstępnymi z zadatkiem. Dlaczego strony decydują się na spisanie tego typu umowy? Charakterystyka umowy przedwstępnejZanim przejdziemy do omówienia tego, jak funkcjonuje umowa przedwstępna z zadatkiem, porozmawiajmy o samej umowie przedwstępnej. Umowa przedwstępna zawierana jest po to, aby zabezpieczyć ustalenia warunków, jakie znajdą się na umowie przyrzeczonej (czyli właściwej umowie sprzedaży – w tym wypadku sprzedaży nieruchomości). Celem jej zawarcia jest zabezpieczenie możliwości zawarcia umowy ostatecznej – przyrzeczonej w momencie, kiedy obie strony są zgodne co do warunków, na jakich będzie ona zawierana, lecz nie są jeszcze gotowe na to, aby umowę zawrzeć. Hipotetycznie – jeśli nabywca oczekuje na
potwierdzenie uzyskania kredytu na zakup nieruchomości, ale ma 100% pewności, że taki uzyska. Zawarcie umowy przedwstępnej zazwyczaj wiąże się z zadatkiem, choć oczywiście nie jest on obligatoryjną częścią tego typu umów.Zadatek – czym jest i jakie niesie skutki prawneAby poprawnie rozważyć kwestię zadatku, należy najpierw zaznaczyć, że mimo iż niekiedy zamiennie nazywany jest zaliczką, to stanowi od zupełnie odrębny mechanizm związany z płatnościami. Zadatek to specyficzna forma zabezpieczenia umowy płatnością, generująca specyficzne skutki prawne.Jeśli postanowienia umowy nie stanowią inaczej, to zwyczajowo zadatek wpłacony przy zawarciu umowy powoduje pewne skutki prawne. W przypadku niewywiązania się strony kupującej z zawartego porozumienia dochodzi do przepadku zadatku na rzecz sprzedającego, natomiast w przypadku, gdy to sprzedający nie wywiąże się z umowy i nie sprzeda nieruchomości, pomimo przyjęcia zadatku zwyczajowo jest zobowiązany do zwrotu dwukrotności wysokości otrzymanych środków z tytułu zadatku. Zadatek w przypadku realizacji umowy jest wliczany w poczet płatności lub jeśli z przyczyn formalnych nie jest to
możliwe – zwracany. Zwrot zadatku może mieć miejsce również w przypadku rozwiązania umowy za obustronnym porozumieniem lub zerwania jej z przyczyn niezależnych od stron umowy.Tym zadatek różni się od zaliczki, że chociaż ta ma takie same funkcje, jeśli chodzi o wejście na poczet przyszłego zakupu lub przepadku w przypadku wycofania się kupującego z umowy, tak zaliczka nie powoduje skutków prawnych w postaci zwrotu z nawiązką w przypadku wycofania się sprzedającego z umowy.Umowa przedwstępna z zadatkiemUmowa przedwstępna z zadatkiem to nic innego, jak umowa mająca wszystkie cechy umowy przedwstępnej, zawierająca klauzulę określającą zadatek – jego wysokość i konsekwencje odnośnie do tegoż w przypadku niewywiązania się z umowy przez którąś ze stron. Umowa przedwstępna z zadatkiem swoją budową nie wyróżnia się w szczególny sposób, zazwyczaj dzieli się na takie sekcje jak:  • Określenie stron – w której to sekcji, jak nazwa wskazuje, określane są strony umowy. Oczywiście określenie stron nie powinno pozostawiać żadnych wątpliwości odnośnie do tożsamości podmiotów umowy, dlatego używany jest w cym celu zazwyczaj numer PESEL  • Oświadczenia stron – w tej sekcji, osoba sprzedająca nieruchomość zazwyczaj dokonuje oświadczenia z dokładnym wskazaniem, że jest właścicielem lokalu, którego umowa dotyczy. Również w tej sekcji konieczne jest szczegółowe opisanie detali lokalu, jego stanu prawnego, uwzględnienie księgi wieczystej etc.  • Określenie przedmiotu umowy – należy pamiętać, że przedmiotem umowy przedwstępnej nie jest mieszkanie, tylko zobowiązanie się stron do zawarcia umowy sprzedaży. Nie należy popełniać błędu i mylić tych pojęć.  • Cena – określenie ceny ostatecznej sprzedaży lokalu. Kwotę podaje się zwyczajowo zarówno w formie słownej jak i liczbowej, dzieje się tak po to, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.  • Zawarcie umowy przyrzeczonej/kary umowne – istotny elementy umowy przedwstępnej, który określa termin zawarcia umowy przyrzeczonej (czyli właściwej umowy sprzedaży lokalu), a także określa kwestie takie jak wysokość zadatku i kar umownych wynikających z niewywiązania się z zawartej umowy.  • Przekazanie lokalu – w umowie przedwstępnej mogą znaleźć się również informacje o dacie czy charakterze przekazania lokalu po zawarciu umowy przyrzeczonej. W tym punkcie zazwyczaj umieszcza się też formę potwierdzenia przekazania lokalu (protokół zdawczo – odbiorczy).  • Postanowienia końcowe – każda umowa zawiera postanowienia końcowe, celem ich spisania jest wskazanie ewentualnego kierunku interpretacji poszczególnych zapisów w razie jakichkolwiek niejasności. Zazwyczaj postanowienia końcowe zawierają standardowe formuły takie jak:W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Bibliografiahttps://www.nieruchomosci-online.pl/porady/umowa-przedwstepna-sprzedazy-mieszkania-z-zadatkiem-wzor-umowy-z-komentarzem-prawnym-13064.htmlhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-przedwstepna-z-zadatkiem-na-co-uwazac-i-jak-zabezpieczahttps://www.infor.pl/prawo/umowy/dom/218489,Zadatek-a-zaliczka-przy-umowie-przedwstepnej-zakupu-nieruchomosci.htmlhttps://www.oferty.net/prawo/html/umowa-przedwstepna-sprzedazy-z-zadatkiemhttps://www.morizon.pl/blog/wp-content/uploads/2015/10/Umowa-przedwstepna-sprzedazy-mieszkania-z-zadatkiem-wz%C3%B3r.pdf Podobne artykuły

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >
pixabay, pasja1000

Twój portfel

Emerytura możliwa nawet przed 40. rokiem życia. Ale to nie takie łatwe

Czytaj więcej >