Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Rodo

Rodo

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo
03.02.2023 15:51 Zaskakujący list od ZUS-u. Kobieta dowiedziała się, że naruszono ochronę jej danych osobowych

Redaktorzy portalu money.pl donoszą, że zgłosiła się do nich czytelniczka, która otrzymała od ZUS-u list o naruszeniu ochrony jej danych osobowych. Okazuje się, że Zakład udostępnił pismo zawierające jej imię, nazwisko, nr PESEL, adres i kod tytułu ubezpieczenia na profilu innej osoby na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

justice-2755765 960 720
10.06.2021 02:00 Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kiedy jest potrzebny

RODO – skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wprowadza nowe prawa dla klientów. Według przepisów jednym z obowiązków administratorów przetwarzających dane osobowe jest informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych. Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)) nakłada na niektórych administratorów danych osobowych obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). W artykule wyjaśnimy, kim jest Inspektor Danych Osobowych i kiedy jest potrzebny. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) Do powołania Inspektora Danych Osobowych zobowiązane są wszystkie organy państwowe, które przetwarzają dane wrażliwe na duża skalę oraz podmioty, których działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę. IOD to osoba powoływana przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu dopilnowania przestrzegania w firmie lub organizacji przepisów o ochronie danych osobowych. IOD jest pośrednikiem między Urzędem Ochrony Danych Osobowych, podmiotem przetwarzającym dane oraz osobą, której dane są przetwarzane. Dodatkowo Inspektor Ochrony Danych Osobowych pomaga przy sporządzaniu oceny ryzyka oraz oceny skutku ochrony danych osobowych. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych Do głównych zadań IOD należą: – informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach wynikających z RODO – doradzanie, jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych – monitorowanie przestrzegania przepisów – pomaganie przy sporządzaniu oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych – zachowanie poufności w związku z wykonywanymi zadaniami w ramach ochrony danych osobowych – kontaktowanie się z organem nadzorczym . Warto zaznaczyć, że Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z RODO. Obowiązek prawidłowego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ma administrator lub podmiot przetwarzający. Obowiązek powołania IOD IOD musi zostać powołany przez wszystkie podmioty publiczne, które na dużą skalę przetwarzają wrażliwe dane, a także podmioty, których główna działalność polega na monitorowaniu osób na dużą skalę. Pozostałe podmioty mogą, ale nie muszą, powoływać IOD. Ale jeśli już go wyznaczą, muszą postępować zgodnie z prawnymi wymaganiami. Zespół ekspertów powołanych do wydawania wytycznych w zakresie RODO, zaleca, sporządzić dokumentację uzasadniającą brak obowiązku wyznaczania IOD. Kto może pełnić funkcję IOD? Inspektor Ochrony Danych Osobowych może być pracownikiem administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Grupa przedsiębiorstw może wyznaczyć jednego IOD, ważne aby kontakt z nim był stale zapewniony (w tym celu należy upublicznić jego dane kontaktowe). Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może być odwołany ani ukarany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie zadań. Polega bowiem najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego. Odwołanie może jednak mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach jak np. kradzież czy rażące naruszenie obowiązków i dotyczy to zarówno inspektorów-pracowników, jak i inspektorów zewnętrznych. RODO nie wyjaśnia, jak i kiedy IOD może zostać odwołany i zastąpiony inną osobą, jest to zależne to od podmiotu, który wyznaczył inspektora. Jak powołać IOD? Inspektor Ochrony Danych Osobowych powoływany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych. Jest to głównie wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązkiem administratorów lub podmiotów przetwarzających związanych z IOD jest niezwłoczne włączanie IOD w sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz zapewnienie IOD niezbędnych materiałów, aby mógł wykonywać swoją rolę, a także poinformowanie pracowników o wyznaczeniu IOD. Administratorzy i podmioty przetwarzające muszą również wydać instrukcje dla IOD co do sposobu wykonywania zadań, oraz zapewnić odpowiedni wymiar czasu pracy dla zadań IOD, tak by nie kolidowały z pozostałymi obowiązkami (w przypadku pracowników powołanych na stanowisko IOD). Powiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administrator lub podmiot przetwarzający muszą opublikować dane kontaktowe inspektora i zawiadomić o nich organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Terminy na takie zawiadomienie, zostały podane w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych. W zawiadomieniu o wyznaczeniu IOD trzeba podać: – imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu inspektora – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, jeśli administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna – firmę oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – pełną nazwę oraz adres siedziby, jeśli administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż przedstawiony w powyższych punktach – REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD dokonuje się w formie elektronicznej wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zawiadomienia może też dokonać pełnomocnik podmiotu wyznaczającego. Do takiego zawiadomienia należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej.

fingerprint-2904774 1920
08.06.2021 02:00 Czy dane osobowe różnią się czymś od zwykłej informacji?

Coraz większą wagę przykłada się do prywatności i ochrony danych osobowych. Czym konkretnie są dane osobowe i jak odróżnić je od zwykłej informacji?Ogromnym zamieszaniem poskutkowało wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO szybko stało się czymś mistycznym, na co powoływali się ludzie w sytuacjach zupełnie niezwiązanych z rozporządzeniem. Wynikało to oczywiście z niezrozumienia, czego RODO dotyczy.

monitoring-1305045 1920
28.05.2021 02:00 Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o firmowym monitoringu?

Zgodnie z prawem pracodawca nie może wykorzystywać kamer monitoringu w firmie w dowolny sposób, a jeśli już to robi, nie może nagrywać dźwięku. Monitoring w firmie można wprowadzić tylko pod pewnymi warunkami, a nagrywani pracownicy powinni znać swoje prawa. W czasie, kiedy ochrona danych osobowych związana z RODO jest bardzo rozbudowana, pracodawca musi poinformować pracowników o monitoringu w miejscu pracy. Jak zatem regulowany jest monitoring w miejscu pracy i jakie obowiązki względem pracowników ma pracodawca, jeśli chce zainstalować w swojej firmie monitoring?Z artykułu dowiesz się:Czym jest monitoring?Czy pracodawca może zainstalować monitoring w firmie i nagrywać pracowników?Jakie warunki musi spełnić pracodawca, który chce zainstalować monitoring i do jakich celów może on służyć?Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o monitoringu?Jakie prawa mają nagrywani na monitoringu pracownicy? Monitoring wizyjny w firmie pracodawca może wprowadzić jedynie w ściśle określonych przypadkach. Ciąży na nim wówczas szereg obowiązków, z którymi warto się zapoznać. Trzeba też pamiętać, że ukryte w miejscu pracy kamery są niedopuszczalne i traktowane jak przestępstwo.

block-chain-2850276 1920
28.05.2021 02:00 Kiedy możliwe jest odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wszyscy już chyba przyzwyczailiśmy się do często wyświetlanych komunikatów o ochronie danych osobowych. Zazwyczaj bezrefleksyjnie i niemal automatycznie zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych osobowych, nie zagłębiając się ani w zakres danych, jakie udostępniamy, ani w to, jak będą one przetwarzane. Coraz częściej jednak zdarza się, że chcemy odwołać zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. Kiedy zatem możliwe jest odwołanie zgodny na przetwarzania danych osobowych i jak to zrobi?Z artykułu dowiesz się:Jakie są warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych? Kiedy możliwe jest odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?Co oznacza odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?Czy może zdarzyć się sytuacja, w której odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe?

security-265130 1920
26.05.2021 02:00 Czy mała firma powinna zadbać o ochronę danych osobowych?

Od 2018 roku wszystkich przedsiębiorców obowiązuje konieczność ochrony danych osobowych związana z przepisami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, potocznie zwanym RODO. RODO zostało stworzone jako instrument ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Każda firma, bez względu na swoją wielkość czy ilość zatrudnianych pracowników lub kontrahentów ma obowiązki w tym zakresie. Jeżeli firma w swoich zasobach przechowuje dane pozwalające zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej, mamy już od czynienia ze zbieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem czy utrwalaniem danych osobowych. Jak wówczas prawidłowo podejść do ochrony danych osobowych w małej firmie i po co ochrona ta jest potrzebna? Z artykułu dowiesz się:Czym są dane osobowe?Co to jest RODO?Co oznacza i z czym wiążę się ochrona danych osobowych w firmie?Po co potrzebna jest ochrona danych osobowych w małej firmie?Jakie są obowiązki małego przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych w firmie?W praktyce działalność większości małych firm w jakiś sposób wiąże się z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Każda firma w pewnym zakresie wykorzystująca dane osobowe pozwalające na zidentyfikowanie osób fizycznych musi mieć świadomość obowiązków, jakie nakładają na nią przepisy prawa, a zwłaszcza RODO.

RODO
19.05.2021 02:00 RODO dla przedsiębiorcy w jednoosobowej firmie

Parlament Europejski i Rady wprowadził już w 2016 roku rozporządzenie o ochronie danych osobowych, któremu podlegają wszyscy przedsiębiorcy działający w Unii Europejskiej. Mimo iż minęło już sporo czasu od wprowadzenia nowych restrykcji, temat ten wciąż budzi wątpliwości w niektórych działalnościach gospodarczych. Czy RODO dla przedsiębiorcy w jednoosobowej firmie jest równie ważne, co w innych przypadkach?

H&M ukarany za złamanie RODO
06.10.2020 02:00 Ogromna kara dla H&M. Sieć zbierała wrażliwe dane

Szwedzka sieć sklepów odzieżowych H&M została ukarana niebagatelną karą grzywny. Za złamanie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapłacić musi 35,2 mln euro. Czym zawiniła sieć? Przyglądamy się sprawie.

Wakacje a nasze bezpieczeństwo
14.07.2020 02:00 Urlop 2020: Podajesz swoje dane przy rezerwacji noclegu? Możesz paść ofiarą oszustów

Wakacje 2020 w pełni. Sezon urlopowy był w tym roku wyjątkowo wyczekiwany. Pandemia koronawirusa i wielotygodniowe zamknięcie w domach spowodowały, że Polacy zatęsknili za słońcem i błogim odpoczynkiem. W całym wakacyjnym szaleństwie nie zapominajmy jednak o naszym bezpieczeństwie. Okazuje się, że tak jak musimy zabezpieczać przed kieszonkowcami, tak też bardzo szczególnie musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Oszuści tylko czekają, aby przejąć nasze wrażliwe informacje.

biznes-info-640x433
08.05.2019 02:00 Nie dostałeś kredytu? Bank musi wyjaśnić dlaczego

Zmiana przepisów, to efekt zmian jakie nastąpią w prawie bankowym ze względu na RODO, czyli przepisy o ochronie danych osobowych.