Sprawozdania finansowe – kto i kiedy musi je składać?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Sprawozdania finansowe – kto i kiedy musi je składać?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej sporządzany najczęściej końcem roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości reguluje kwestie związane z obowiązkiem rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach stosujących “pełną księgowość”.

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa w kontekście finansowym. Dzień bilansowy to dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, czyli jeśli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Co muszą zawierać sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz z uwzględnieniem waluty polskiej, czyli złotego. Należy umieścić w nim:

 • bilans, czyli wykazanie stanów aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat, czyli oddzielne wskazanie przychodów, kosztów, zysków i strat oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy, a także informacji dodatkowej (m.in. opis przyjętych zasad polityki),
 • rachunkowość, w tym przyjęte metody wyceny i zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego należy także dołączyć:

 • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty,
 • sprawozdanie z działalności – jeśli jest wymagane (dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych),
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • opinie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Kto w firmie odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego?

Obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego są obciążeni kierownicy danej firmy lub spółki, czyli:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek.

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Sporządzać sprawozdania finansowe mają obowiązek:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości np. ze względu na wysokość przychodów lub status prawny,
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego może dotyczyć zarówno spółek kapitałowych (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółek osobowych (np. spółki jawnej), jak też osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najważniejsza jest metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów, która w firmie funkcjonuje, a nie forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie musi sporządzać sprawozdań finansowych?

Nie każda firma i spółka ma obowiązek składać co roku sprawozdania finansowe. Jeżeli dana spółka jawna lub spółka partnerska posiada przychody mniejsze lub równe 2 milionom euro, nie musi sporządzać sprawozdania finansowego.

W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego do 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Oświadczenie można złożyć elektronicznie w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Na kiedy należy sporządzić sprawozdania finansowe?

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie muszą je zatwierdzić odpowiednie organy w firmie – powinno zostać zatwierdzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News