BiznesINFO.pl
wallet-2292428 1920

https://pixabay.com/pl/photos/portfel-karta-kredytowa-2292428/

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione od spełnienia szeregu kryteriów, wśród których znajduje się między innymi sposób rozwiązania umowy o pracę. Informacje o tym, w jakim trybie umowa została rozwiązana, powinny znaleźć się w świadectwie pracy, czyli dokumencie, który pracodawca wystawia na zakończenie łączącego go z pracownikiem stosunku pracy. Sposób rozwiązania umowy o pracę wpływa na uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a mówiąc precyzyjnie, na termin przyznania tego prawa po dokonaniu rejestracji okres wypłaty świadczenia. Zatem fakt, czy stosunek pracy został rozwiązany na drodze wypowiedzenia, porozumienia stron czy z winy pracownika, ma istotne znaczenie.


W celu przeprowadzenia rejestracji jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy należy skompletować i przedstawić wszystkie posiadane świadectwa pracy, łącznie z ostatnim. Na termin przyznania prawa do zasiłku wpływają wszystkie umowy rozwiązane w ciągu 6 miesięcy przed terminem rejestracji. Jeśli choć jedna będzie skutkowała późniejszym przyznaniem świadczenia, tak się stanie.


Prawo do zasiłku przyznawane od dnia rejestracji


W niektórych przypadkach prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane osobie bezrobotnej już od dnia rejestracji w urzędzie pracy. Dzieje się tak, gdy umowa zostaje rozwiązana w jeden z poniższych sposobów:
• wygaśnięcie umowy;
• rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta;
• rozwiązana umowy poprzez wypowiedzenie ze strony pracodawcy;
• rozwiązanie umowy przez pracownika w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;
• rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy;
• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika.

Prawo do zasiłku przyznawane po 90 dniach od daty rejestracji


Zdarzają się sytuacje, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest przyznawane po 90 dniach od daty rejestracji, a czas otrzymywania zasiłku zostaje skrócony o owe 90 dni. Dzieje się tak w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostanie rozwiązana:
• na mocy porozumienia stron w terminie wyznaczonym w porozumieniu;
• za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika po upływie okresu wypowiedzenia i z chwilą nadejścia terminu wypowiedzenia.


Kiedy rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy pracownika bez wypowiedzenia, osoba bezrobotna może nabyć prawo do zasiłku dopiero po 180 dniach liczonych od daty rejestracji. Również o 180 dnie ulegnie skróceniu okres pobierania zasiłku, zatem w sytuacji, kiedy nabędzie to prawo na 6 miesięcy, świadczenie nie zostanie wypłacone w ogóle.


Prawo do zasiłku a umowy cywilnoprawneOpisane powyżej zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie dotyczą umów cywilnoprawnych (umowa - zlecenie, umowa o dzieło). Sposób, w jaki została rozwiązana umowa cywilnoprawna, nie wpływa na termin uzyskania prawa do zasiłku. W takich sytuacjach konieczne jest natomiast przedstawienie w urzędzie pracy zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, sporządzonego według ustalonego wzoru. Podobnie dzieje się w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale w niepełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ świadectwo pracy wystawiane w takim przypadku nie zawiera informacji niezbędnych do wydania stosownej decyzji.


Warunkiem przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest wówczas udokumentowanie osiągania w czasie trwania zatrudnienia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.


Należy wspomnieć, że poza sposobem rozwiązania umowy o pracę i osiąganiem minimalnego wynagrodzenia z odprowadzaniem stawek, kryterium przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest pozostawanie w zatrudnieniu w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni.

Opracowano na podstawie:
https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/sposob-rozwiazania-umowy-o-prace-a-prawo-do-zasilku-32147
Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >