składka zdrowotna
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Składka zdrowotna. Czym jest? Kto musi odprowadzać składkę zdrowotną?

Wśród wielu odprowadzanych składek przez przedsiębiorców znajduje się miedzy innymi składka zdrowotna. Jest to jedna z obowiązkowych składek, do których płacenia zobligowani są właściciele przedsiębiorstw. Ile wynosi składka zdrowotna? Jakie korzyści z niej wynikają? Co gwarantuje zapłacenie omawianej składki i jakie koszty muszą ponieść przedsiębiorcy?

Składka zdrowotna a ubezpieczenie zdrowotne. Co maja ze sobą wspólnego?

Składka zdrowotna należy do opłat obowiązkowych, które płacą wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Uiszczenie składki zdrowotnej jest gwarantem ubezpieczenia zdrowotnego, które zalicza się do najważniejszych i podstawowych ubezpieczeń w naszym kraju. Wynikają z niego wymierne korzyści. Ubezpieczone osoby, w przypadku choroby, wypadku, urazu, zatrucia lub stanu zagrożenia życia czy zdrowia, mają prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia. Odprowadzone składki zdrowotne po odpowiednim przeliczeniu pomniejszą koszty poniesione z tytułu podatku dochodowego. Składka zdrowotna jest obligatoryjna, odliczana od podatku dochodowego, daje możliwość nieodpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia w ramach NFZ.

Składka zdrowotna. Co obejmuje aktywne ubezpieczenie zdrowotne?

Po zapłaceniu składki zdrowotnej ubezpieczona osoba może liczyć na pakiet świadczeń. Aktualnie rynek ubezpieczeń zdrowotnych obejmuje ubezpieczenia związane z:

 • pokryciem kosztów leczenia,
 • uszczerbkiem na zdrowiu,
 • rekonwalescencją i rehabilitacją,
 • pielęgnacją,
 • pokryciem kosztów związanych z pobytem w szpitalu,
 • poważnymi chorobami.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługują z tytułu następujących umów:

 • umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia w KRUS,
 • posiadanie statusu emeryta lub rencisty.

Również osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mają prawo do świadczeń, mimo że nie płacą składki zdrowotnej ze swojej kieszeni.

Składka zdrowotna. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Opłacanie składki zdrowotnej w przypadku niektórych osób jest obowiązkowe. W myśl obecnie panujących przepisów prawa obligatoryjnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 • dzieci,
 • studenci,
 • pracownicy,
 • uczniowie,
 • renciści,
 • emeryci,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • bezrobotni.

Osoba, która uiściła opłatę za składki zdrowotne, uzyskuje prawo do świadczeń publicznej opieki w trakcie podania jej do ubezpieczenia zdrowotnego. Podania dokonuje płatnik składki zdrowotnej (pracodawca, uczelnia wyższa, szkoła, ośrodek pomocy społecznej urząd pracy, ZUS, KRUS), natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest zgłosić się samodzielnie. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek podania do ubezpieczenia zdrowotnego każdego z członków rodziny. Jednocześnie osoby podane zyskają prawo do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej, jako osoby ubezpieczone. Poprzez status członka rodziny rozumie się:

 • dziecko przed ukończeniem 18 roku życia (w sytuacji, gdy kontynuuje naukę, może zostać podane do ubezpieczenia do czasu ukończenia 26 roku życia),
 • małżonek,
 • rodzice,
 • dziadkowie.

Uwaga! Warto pamiętać, że gdy ubezpieczony nie poinformuje pracodawcy o konieczności podania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z niego któregoś z członków rodziny, podlega karze grzywny.

Składka zdrowotna. Jakie są uprawienia pacjentów objętych składką zdrowotną ?

Poprzez regularne opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, osoby ubezpieczone zyskują prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń o charakterze zdrowotnym. Do realizowanych nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych, z tytułu regularnie płaconych składek zdrowotnych, należą:

 • świadczenia mające na celu zachowanie, przywracanie lub poprawę promocji zdrowia jaki ratowania życia,
 • określone świadczenia z zakresu stomatologii,
 • usługi z zakresu uzdrowiskowego oraz opiekuńczo-leczniczego,
 • zaopatrzenie w niezbędne leki, materiały pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 • świadczenia o charakterze pielęgniarskim,
 • świadczenia z zakresu opieki nad kobietami w ciąży, porodu, opieki nad płodem i noworodkiem.

Składka zdrowotna. Jak obliczyć?

Podstawę do ustalania wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dowolna oświadczona kwota, natomiast nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku, wraz z uwzględnionymi wypłatami z zysku.

Składka zdrowotna. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru (składka ustalana jest w oparciu o wymiar podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne pokrywa pracownik. Składka zdrowotna finansowana jest z podatku w wysokości 7,75%, pozostała jej cześć (1,25%) potrącana jest z uzyskanego dochodu przez pracownika, po czym zostaje przekazana do ZUS. Uwaga! Osoby, która mają opłacone ubezpieczenie zdrowotne mogą odliczyć od podatku tylko i wyłącznie 7,75%.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News