BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Postępowanie administracyjne. Czym jest? Wszczęcie postępowania
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Postępowanie administracyjne. Czym jest? Wszczęcie postępowania

Postępowanie administracyjne
Pixabay.com

Postępowanie administracyjne. Czym jest?

Postępowanie administracyjne w literaturze jest określane dwojako. Może być potraktowane jako tryb działań organów administracji publicznej w sprawach poruszających kwestie praw oraz obowiązków niepodporządkowanych im zawodowo poszczególnych podmiotów lub też jako uporządkowany ciąg procesowych czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej jak i inne podmioty uczestniczące w postępowaniu prowadzących do rozwiązania sprawy indywidualnej w drodze wydania decyzji administracyjnej. Prowadzącym postępowanie administracyjne jest organ publicznej administracji.

Postępowanie administracyjne. Jakie są rodzaje postępowania administracyjnego?

Zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje postępowań administracyjnych:

 1. Postępowanie orzekające nazywane również rozstrzygającym – jest skomplikowanym procesem działań, mających na celu rozstrzygnięcie poszczególnych spraw administracyjnych.

 2. Postępowanie pomocnicze – jego celem jest wspieranie procesu orzekającego tak, aby przebiegł on w sposób prawidłowy.

 3. Postepowanie egzekucyjne nazywane wykonawczym – sprowadza się do użycia wszelkich możliwych form przymusu w celu realizacje obowiązków przez oskarżonego.

Postępowanie administracyjne. W jakich okolicznościach ulega wszczęciu?

Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje w następujące sposoby:

 • na wniosek jednej ze stron,

 • z urzędu.

Z reguły jedna ze stron wszczyna postępowanie, jeśli zależy jej na uzyskaniu określonych uprawnień na drodze decyzji administracyjnej. Przykładem może być zezwolenie na obrót alkoholem. Zgodnie z przepisami, aby postępowanie administracyjne zostało zainicjowane, osoba starająca się o zezwolenie na obrót alkoholem zobowiązana jest złożyć odpowiednie podanie. W sytuacji, gdy organ administracji publicznej ma na uwadze wyegzekwowanie określonego zachowania, wszczynane jest postępowanie z urzędu.

Postępowanie administracyjne. Jakie są główne zasady regulujące proces?

Do głównych zasad regulujących proces postępowania administracyjnego należą:

 • Zasada dwuinstancyjności – gwarantowana przez Konstytucje Rzeczypospolitej, w której zapisano, że każda ze stron postępowania administracyjnego posiada prawo do odwołania się od wyroku sądu pierwszej instancji. W omawianym przypadku sądami pierwszej instancji są sądy wojewódzkie.

 • Zasada legalności – w zgodzie z tą zasadą działania sądów – podlegają kontroli co do ich działania w zgodzie z obowiązującym prawem.

 • Zasada niesienia pomocy innym – zgodnie z tą zasadą sądy maja obowiązek udzielić wszelkiej pomocy jak i niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień tym stronom uczestniczącym w sprawie, które nie posiadają radcy prawnego lub adwokata.

 • Zasada jawności – zgodnie z tą zasadą, sąd winien w sposób sprawiedliwy i jawny rozpatrywać każda sprawę z wyjątkiem tych w których stosuję się zasadę wyłącznej jawności.

 • Zasada czynnego udziału – co oznacza, że strony maja prawo do czynnego udziału na każdym z etapów postepowania administracyjnego, a organy zobligowane są do zapewnienia im uczestnictwa, odstępstwem od tej reguły jest orzekanie w sprawie „niecierpiącej zwłoki”.

 • Zasada ekonomiki procesowej – każda sprawa powinna zostać rozstrzygnięta bez dodatkowej zwłoki.

 • Zasada dostępu do sądu – każdy ma prawo do rozpoczęcia postępowania przed sądem, który w swoich osadach powinien być bezstronny, niezawisły jak i niezależny.

Tagi:
Polecane