BiznesINFO.pl
eu-3157207 1920

https://pixabay.com/photos/eu-euro-europe-3157207/

Pomoc De minimis łatwiej dostępna dla firm. Prawo nie troszczy się o drobiazgi

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Pomoc De minimis obejmuje nie tylko gwarancje kredytowe, ale także jednorazową amortyzację, zwolnienia podatkowe i rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS. Prowadząc firmę, warto rozważyć skorzystanie z tego wsparcia.

Z powodu pandemii COVID-19 poszerzone zostały zasady przyznawania gwarancji kredytowych De Minimis dla firm w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Od stycznia br. mogą one obejmować nawet 80 proc. pożyczki, BGK do 30 czerwca br. zrezygnował z pobierania prowizji, maksymalny okres gwarancji został wydłużony do 75 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i 120 miesięcy (pożyczka inwestycyjna), a maksymalna kwota gwarantowana przez bank została znacznie zwiększona.

Generalnie z gwarancji De Minimis udzielanych przez bank BGK mogą korzystać przedsiębiorstwa, które nie miały zaległości w opłacaniu składek na ZUS i podatkowych. Ale od 1 stycznia do 30 czerwca br. gwarancja taka może być udzielona także firmie, w odniesieniu do której zidentyfikowano takie zaległości (o ile nie posiadała ich 1 lutego).
Zmiany obowiązują do 30 czerwca 2021 roku.

Łacińska sentencja

Gwarancje kredytowe nie są jednak jedyną formą tzw. pomocy publicznej De Minimis, wsparcia finansowego prywatnych podmiotów gospodarczych ze strony Państwa. Zasady i warunki udzielania takiej pomocy określa Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy De minimis.

Jedną z zasad europejskiej gospodarki jest bezstronność państwa w zakresie wolnej gry rynkowej. Jednak zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji. Prawo precyzuje także pojęcie "niewielkich rozmiarów". Rozporządzenie Komisji
określa, że jest to maksymalnie 200 tys. euro brutto na jednego przedsiębiorcę w ciągu trzech lat. W takim zakresie właściciel firmy może oczekiwać pomocy, a instytucje państwowe lub samorządowe jej udzielające nie muszą ubiegać się o notyfikację ze strony Komisji Europejskiej.

Samorządowy lider

Największą grupą udzielającą pomocy De minimis są od lat organy samorządu terytorialnego (JST): starostowie, prezydenci i burmistrzowie oraz wójtowie i marszałkowie województw. W JST przedsiębiorcy mogą ubiegać się o różnego rodzaju dotacje, refundacje, zwolnienia z podatku i umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Do największych pojedynczych instytucji, które udzielają wsparcia małemu biznesowi, należą natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejną grupą są organy skarbowe (zwolnienia i umorzenia odsetek od zaległego podatku). Pomocy udzielają także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bez odsetek

Gwarancje kredytowe De Minimis udzielane są przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki nim inne instytucje finansowe chętniej przyznają przedsiębiorstwom kredyty obrotowe. Z BGK współpracuje kilkanaście banków, w których przedsiębiorstwa dysponujące gwarancją mogą zaciągać pożyczki. Każdego roku udzielają one pożyczek
obrotowych o łącznej wartości kilku mld zł. Średnia wartość gwarancji wynosi 200 tys. zł.

Aby otrzymać tego rodzaju pomoc publiczną firma powinna złożyć w odpowiednim, współpracującym z BGK banku komercyjnym wniosek. Gwarancja kredytowa De Minimis jest udzielana maksymalnie na 27 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 80 proc. kwoty pożyczki obrotowej. Musi być także zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym, przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika dysponującego odpowiednim, notarialnym upoważnieniem.

W pierwszym roku obowiązywania przepisów wprowadzających tego rodzaju pomoc rządowa gwarancja udzielana była bezpłatnie, obecnie znowu nie jest związana z dodatkowym kosztem. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc De Minimis nie obejmuje bankowych odsetek od kredytu obrotowego, które trzeba pokrywać z własnych lub należących do firmy środków.

Kotły i aparaty

Ale przedsiębiorcy mogą także skorzystać z innej formy pomocy De Minimis, która polega na odpisaniu od podstawy opodatkowania całej wydanej w roku obrotowym na inwestycje w środki trwałe kwoty. O tego rodzaju pomoc publiczną mogą ubiegać się podatnicy podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, których przychody nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro (4,9 mln zł). Limit pomocy wynosi 50 tys. euro (ponad 200 tys. zł). Nie są do niego jednak zaliczane składniki majątku, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł.

Jednorazowym odpisom podlegają maszyny i urządzenia zaliczane do 3-8 tzw. grupy Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Są to między innymi kotły i maszyny energetyczne, urządzenia i aparaty tzw. ogólnego zastosowania i specjalistyczne, środki transportu (bez pojazdów osobowych), narzędzia, przyrządy oraz wyposażenie. Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy przy tym wartości niematerialnych i prawnych. Jednorazową amortyzację można rozpocząć nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, a dotyczyć ona może także używanych środków trwałych oraz leasingowanych.

Opłata prolongacyjna

W ramach jeszcze innego rodzaju pomocy publicznej De Minimis firma może ubiegać się o rozłożenie na raty lub odroczenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz nie zapłaconego podatku. Jednak, jak precyzuje ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odpowiedni organ może tego rodzaju pomoc przyznać, tylko "w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym".

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jest zatem tzw. kompetencją o charakterze uznaniowym. W praktyce urząd skarbowy lub ZUS najczęściej przyznają taką pomoc publiczną w przypadkach takich jak na przykład klęska żywiołowa, choć ubiegać się o nią może każdy, kto ma wiarygodny powód.

Łagodniej przy tym organ podejdzie do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają przejściowe kłopoty finansowe, a przeznaczają środki na szkolenia pracowników, inwestują w ochronę środowiska, prace badawczo-rozwojowe albo przechodzą restrukturyzację.

Rozłożenie na raty podatku lub zaległości powoduje, iż zamiast dotychczasowego terminu płatności zostają ustanowione, wraz z podziałem świadczenia, nowe daty. W przypadku odroczenia natomiast następuje przesunięcie terminu na dzień późniejszy. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może także w całości umorzyć zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę bądź też tzw. opłatę prolongacyjną
(połowa odsetek za zwłokę).

De minimis non curat lex.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >