BiznesINFO.pl
hammer-719066 640

https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82otek-ksi%C4%85%C5%BCki-prawa-s%C4%85d-prawnik-719066/

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

W trakcie prowadzenia działalności może dojść do sporu między przedsiębiorcą a jego klientem. Najczęściej takie spory dotyczą rozliczeń finansowych, np. zaległości w zapłacie. Pieniądze przedsiębiorca może odzyskać, kierując sprawę do sądu. Jednym ze sposobów egzekwowania długów jest postępowanie upominawcze. Na czym ono polega?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest jednym z wielu orzeczeń sądowych. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy lub okręgowy mogą wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli powód, np. bank, dochodzi roszczenia pieniężnego.

Zgodnie z art. 497 kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy. Nakaz zapłaty wydaje się w chwili, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Sąd przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie upominawczym w chwili, gdy stwierdzi, że zachodzą ku temu przesłanki. Natomiast jeśli intencją powoda jest rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym, musi zawrzeć stosowny wniosek w pozwie. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wydać również referendarz sądowy.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - krok po kroku

 • Złożenie pozwu do sądu

 • Sąd wyda nakaz zapłaty

 • Rozprawa w sądzie

 • Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku.

Zanim skieruje się sprawę do sądu, należy ustalić jego właściwość miejscową i rzeczową:

 • Sądem właściwym miejscowo jest sąd, który może rozpatrzyć twoją sprawę z uwagi na swój terytorialny zasięg. Najczęściej jest to sąd, w którego okręgu pozwany (np. dłużnik) mieszka.

 • Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy lub okręgowy, który może zająć się sprawą przedsiębiorcy. O właściwości rzeczowej decyduje przedmiot konkretnej sprawy. Przykładowo sprawę o prawa majątkowe (np. zapłatę za zaległą fakturę), w której wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł w pierwszej instancji, trzeba kierować do sądu okręgowego. Pozostałe sprawy o zapłatę rozpoznaje najczęściej sąd rejonowy.

Jaki jest koszt pozwu?

Pozew trzeba opłacić, ponieważ bez opłaty sąd nie wykona żadnej czynności.
To, ile przedsiębiorca zapłaci, zależy od tego, czego dotyczy sprawa. Przykładowo, w sprawach o prawa majątkowe obowiązuje opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

 • do 500 zł - w kwocie 30 zł;

 • ponad 500 zł do 1500 zł - w kwocie 100 zł;

 • ponad 1500 zł do 4000 zł - w kwocie 200 zł;

 • ponad 4000 zł do 7500 zł - w kwocie 400 zł;

 • ponad 7500 zł do 10 000 zł - w kwocie 500 zł;

 • ponad 10 000 zł do 15 000 zł - w kwocie 750 zł;

 • ponad 15 000 zł do 20 000 zł - w kwocie 1000 zł.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 zł pobierana jest opłata stosunkowa wynosząca 5 proc. tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł.
Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli po wydaniu prawomocnego wyroku dłużnik nie ureguluje należności, można skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego. Na początek należy uzyskać tytuł wykonawczy. Następnie sprawę przekazuje się do komornika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Zgodnie z art. 503 Kodeksu Postępowania Cywilnego pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, złożenie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

Postępowanie upominawcze zostało uregulowane w Kodeksie Postępowania Cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] .

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >