Kogo dotyczy obowiązek płacenia podatku PIT?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Kogo dotyczy obowiązek płacenia podatku PIT?

Podatek PIT to obowiązkowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Jego wysokość natomiast w znacznej mierze zależna jest od wysokości uzyskiwanych dochodów. Jest obligatoryjny dla wszystkich osób w Polsce, które osiągają dochody lub przychody w danym roku podatkowym. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w związku z naliczaniem tego podatku, zeznaniem podatkowym oraz co podlega opodatkowaniu.

Kogo dotyczy obowiązek zapłaty podatku PIT?

Przede wszystkim podatkiem PIT objęte są wszystkie osoby fizyczne osiągające dochody lub przychody w danym roku podatkowym. Jako osobę fizyczną określamy każdego człowieka od chwili narodzin do śmierci. Oznacza to więc, że każdy, kto osiąga dochód, zobowiązany jest do płacenia podatków. Ponadto istotny jest fakt, że podatek ten dotyczy wszystkich osób fizycznych mających swoje miejsce zamieszkania na terenie Polski, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Osoby fizyczne, które nie mieszkają na terenie Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu jedynie od dochodów osiąganych na terenie Polski. Jako osobę zamieszkałą na terenie Polski uznaje się taką, która przebywa na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub taką, która na terenie Polski posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Ponadto przepisom ustawy o PIT poza osobami fizycznymi podlegają także: przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne oraz spółki partnerskie.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT?

Na dochód stanowiący podstawę do wyliczenia należnego podatku składa się osiągnięty przychód pomniejszony o koszty jego utrzymania. Według ustawy źródłem uzyskania przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, także spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, praca nakładcza, emerytura i renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • nieruchomości i ich części,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • inne źródła, w szczególności kwoty wypłacanych przez zakład pracy zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych, stypendia, dotacje itd.

Podatek na zasadach ogólnych – skala podatkowa

Osoby fizyczne, które osiągają dochody na podstawie stosunku pracy podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednak osoby fizyczne, które prowadzą działalność również, mają możliwość wyboru tej formy płacenia podatku. Podatek na zasadach ogólnych jest podatkiem progresywnym, tj. jego wysokość zmienia się w zależności od dochodów. Podstawowa stawka wynosi 17% podstawy opodatkowania, natomiast w przypadku przekroczenia limitu 85 528 zł stawka wynosi 14 539 zł 76 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Zaletą rozliczania dochodów na zasadach ogólnych, jest między innymi prawo do korzystania z różnych ulg podatkowych, prawo do rozliczania z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Rozliczenie według stawki liniowej

Na tę formę rozliczenia może zdecydować się przedsiębiorstwo, gdy osobom za nie odpowiedzialnym zależy na regulowaniu należności podatkowych według jednej stawki, niezależnie od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo. Stawka liniowa wynosi 19%. Zaletą podatku liniowego niewątpliwe jest to, że nie zwiększa się wraz ze wzrostem dochodu, jednocześnie jednak w przypadku wybrania tej formy rozliczenia, traci się prawo do korzystania z większości ulg podatkowych. Nie ma tu również kwoty wolnej od podatku.

Rozliczenie według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, a stawki ryczałtu zależne są od rodzaju prowadzonej działalności. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być stosowany przez:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwo w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250 tys. euro, przeliczonych według średniego kursu NBP ogłoszonego na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku.

Rozliczenie według zasad karty podatkowej

To zryczałtowana forma opodatkowania, przeznaczona tylko dla podatników prowadzących działalność uwzględnioną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zaletą tej formy opodatkowania jest niska i jednolita wartość podatku oraz brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News