Jak napisać wypowiedzenie? Co powinno się w nim znaleźć?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Jak napisać wypowiedzenie? Co powinno się w nim znaleźć?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem, w którym jedna ze stron stosunku pracy wyraża wolę zakończenia go – pracownik lub pracodawca. Oświadczenie jest zawsze jednostronne, nawet w przypadku, gdy zostaje zawarte przy porozumieniu stron. Dlaczego tak jest? Ponieważ inicjatywa wypowiedzenia wychodzi zawsze albo od pracownika, albo od pracodawcy. Ważne! Zgoda obu stron na wypowiedzenie nie jest wymagana! By stosunek pracy został zakończony, wystarczy wola jednej strony – pracownika lub pracodawcy.

Jak napisać wypowiedzenie. Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie w formie ustnej nie ma mocy prawnej, musi mieć zawsze formę pisemną. W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z zatrudnionym, zobowiązany jest zamieścić w wypowiedzeniu informację o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony w wypowiedzeniu sporządzonym przez pracodawcę musi zostać wskazana przyczyna zwolnienia pracownika.

Uwaga! Okres wypowiedzenia nie zawsze jest liczony od dnia złożenia wypowiedzenia.


Jak napisać wypowiedzenie? Jakie są okresy wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy, która była zawarta między pracodawcą a pracownikiem. To jeden z kluczowych aspektów wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi:

 • dwa tygodnie – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
 • miesiąc – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
 • trzy miesiące – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na okres próbny wynosi:

 • trzy dni, o ile okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,
 • jeden tydzień – w sytuacji, gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,
 • dwa tygodnie – gdy okres próbny wynosi trzy miesiące.

W jaki sposób można dostarczyć wypowiedzenie?

W sytuacji, gdy wypowiedzenie wręcza pracownikowi pracodawca, może on skorzystać z dwóch dróg dostarczenia dokumentu. Jedną z nich jest osobiste przekazanie dokumentu, drugą wysłanie wypowiedzenia pocztą.

Uwaga! Wypowiedzenie musi być wysłane za potwierdzeniem odbioru!

Pracownik może złożyć wypowiedzenie osobiście, wysłać je pocztą tradycyjną lub na adres mailowy pracodawcy. W przypadku złożenia wypowiedzenia do rąk pracodawcy musi pamiętać, by mieć ze sobą dwa egzemplarze. Jeden z nich zostanie u pracodawcy, który nie musi wyrazić zgody na złożenie wypowiedzenia przez pracownika. Działanie może być więc jednostronne, pracownik potrzebuje jedynie potwierdzenia odbioru wypowiedzenia przez pracodawcę.

Co ważne, w przypadku wysłania przez pracownika wypowiedzenia na adres mailowy pracodawcy niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia odebrania wiadomości!

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Prawidłowo przygotowane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać:

 • datę,
 • miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres zamieszkania pracownika,
 • tytuł: wypowiedzenie umowy o pracę,
 • dane pracodawcy,
 • adres firmy, w której zatrudniony jest pracownik,
 • tekst wypowiedzenia wraz z informacją o dacie podpisania wypowiadanej umowy o pracę,
 • w przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi w trybie natychmiastowym – powód wypowiedzenia,
 • datę i podpis pracownika,
 • datę, pieczątkę i podpis pracodawcy.

W sytuacji, gdy umowę wypowiada pracownik, w dokumencie musi się znaleźć:

 • data,
 • miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres zamieszkania pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • adres firmy, w której zatrudniony jest pracownik,
 • tytuł: wypowiedzenie umowy o pracę,
 • tekst wypowiedzenia wraz z informacją o dacie podpisania wypowiadanej umowy o pracę,
 • informację o tym, czy pracownik chce zachować okres wypowiedzenia,
 • datę i podpis pracownika,
 • datę, pieczątkę i podpis pracodawcy.

W jakiej sytuacji pracownik może zrezygnować z okresu wypowiedzenia?

Opcja rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, możliwa jest tylko w ściśle określonych okolicznościach. Należą do nich sytuacje, gdy:

 • pracownik posiada orzeczenie lekarskie, potwierdzającej, że ze względów zdrowotnych, nie może dalej pracować na danym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest w przypadku takiego zaświadczenia przenieść pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu na inne stanowisko odpowiednie dla jego stanu zdrowia i zgodne z kwalifikacjami. Jeśli tego nie uczyni, pracownik ma prawo do nie zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Pracodawca naruszy obowiązki pracownicze. Dzieje się tak np. gdy pracodawca nie płaci na czas wynagrodzenia lub nie zapewnia bezpiecznych warunków pracy.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia wymaga wskazania określonej przyczyny i jej podstawy w umowie. Obie strony mogą się również zgodzić na rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za porozumieniem stron. W takiej sytuacji pracownik i przełożony wspólnie uzgadniają dokładny dzień odejścia pracownika z zakładu pracy. Uwaga! Rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron, należy sporządzić stosowny dokument, który następnie zostanie podpisany przez pracownika i przełożonego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News