BiznesINFO.pl
man-1866559 960 720

https://pixabay.com/photos/man-wheat-crops-barley-crops-1866559/

Dzierżawa gruntów rolnych – podatek rolny czy podatek dochodowy?

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Dzierżawa gruntów rolnych – na czym to polega? Jaki podatek powinna zapłacić osoba, która dokonuje dzierżawy? Jaka jest relacja między działalnością gospodarczą a podatkiem rolnym? Odpowiadamy na wszystkie pytania i interpretujemy ustawę o PIT.
Dzierżawa gruntów rolnych – co to jest?
Dzierżawa gruntów rolnych jest określona przez Kodeks cywilny. W artykule 693 istnieje zapis, że poprzez umowę dzierżawy osoba wydzierżawiająca zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania oraz pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawca natomiast zobowiązuje się do płacenia wydzierżawiającemu umówionego
czynszu. W efekcie więc ta umowa sprawia, że istnieje możliwość wydzierżawienia gruntu rolnego. Dzierżawa gruntów rolnych polega na tym, że właściciel oddaje dany grunt rolny w dzierżawę w zamian za ustalone wynagrodzenie. Dzierżawca użytkuje grunt oraz pobiera z niego pożytki w postaci plonów oraz płodów rolnych. W takiej sytuacji może powstać wątpliwość w kwestii właściwej kwalifikacji otrzymanego wynagrodzenia z tytułu tego typu dzierżawy. Czy osoba, która wydzierżawia teren, powinna płacić podatek rolny czy podatek dochodowy? Warto podkreślić, że prawo podatkowe bardzo mocno odróżnia dochody uzyskiwane w ramach gospodarstwa rolnego od dochodów, które opodatkowane są podatkiem PIT. Zakresy stosowania podatku rolnego i podatku dochodowego nie pokrywają się. Dzierżawa gruntów rolnych to trudna do prostej klasyfikacji sytuacja, jednak można wskazać konkretne przepisy i na podstawie ich interpretacji podjąć decyzję co do kwestii
opodatkowania.


Podatek PIT a dzierżawa gruntów rolnych
W jaki sposób powinna być opodatkowana dzierżawa gruntów rolnych? Przede wszystkim
przepisów pochodzących z ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mimo tego ustawa o PIT posiada definicję działalności rolniczej. Według artykułu 2 jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych albo zwierzęcych w stanie przetworzonym z własnych upraw/hodowli/chowu. Jest to także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie którego to czasu następuje biologiczny wzrost, wynoszą określony czas. Jest to miesiąc w przypadku roślin, 16 dni – jeśli chodzi o wysoko intensywny tucz specjalizowany gęsi albo kaczek, 6 tygodni dla pozostałego drobiu rzeźnego oraz 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt. Czas jest liczony od dnia nabycia. Dzierżawa gruntów rolnych jest więc zależna w dużej mierze od tego, w jaki sposób dane grunty są wykorzystywane, a także co dzierżawca planuje hodować. Warto zauważyć, że kwestia własnych upraw/hodowli/chowu dotyczy wielu różnych aspektów,
które konkretnie wskazane są w artykule 2 ustawy o PIT.
Dzierżawa gruntów rolnych. Podatek zależny od celu dzierżawienia
Dzierżawa gruntów rolnych i jej opodatkowanie jest zależne od przychodu z tytułu dzierżawy. Artykuł 10 ustawy o PIT wskazuje, że źródłem przychodu jest: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze – w tym także dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej i gospodarstwa rolnego albo jego
składników na cele nierolnicze lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku, które związane są z działalnością gospodarczą. W związku z
tym konieczne jest określenie, w jakim celu odbywa się dzierżawa gruntów rolnych. Jeśli ma to być cel rolniczy, to wynagrodzenie za dzierżawę nie podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym. Natomiast jeśli planowany jest cel nierolniczy, to rolnik musi zapłacić podatek dochodowy. W sytuacji, kiedy tego typu dzierżawa rolnego gruntu jest wykonywana w celu innym niż rolniczy, to właściciel terenu jest zobowiązany do opłaty podatku dochodowego od otrzymanego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że przychód z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele nierolnicze jest opodatkowany w ten sposób, co przychód z tytułu najmu albo
dzierżawy lokali i mieszkań. Właściciel może więc wybrać jako formę opodatkowania albo zasady ogólne, albo ryczałt ewidencjonowany od najmu prywatnego na zasadzie stawki
8,5%.


Dzierżawa gruntów rolnych – podatek rolny czy podatek dochodowy?
Dzierżawa gruntów rolnych i zapłata podatku od takiego działania jest zależna od osoby,
która bierze grunt w dzierżawę. Jeśli prowadzi na terenie działalność rolniczą, to jego właściciel nie musi opłacać z tego tytułu podatku dochodowego. Dochód z działalności rolniczej jest wyłączony z zakresu opodatkowania podatkiem PIT. Jednak wówczas opłacony musi zostać podatek rolny. Kwestia opłacania go jest także zależna od tego, w jakim celu grunt rolny został oddany w dzierżawę. Jeśli chodzi o podatek rolny, to dzierżawa gruntów rolnych jest określona prawnie na podstawie ustawy o opodatkowaniu podatkiem rolnym. W artykule 1 wskazano, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Wyjątkiem są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, która jest inna niż rolnicza. Artykuł 2 określa, że za gospodarstwo
rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni, która przekracza 1 ha i stanowi własność osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, która nie posiada osobowości prawnej.
Dzierżawa gruntów rolnych. Podsumowanie
Dzierżawa gruntów rolnych nie jest opisana w ustawie o podatku rolniczym, ale znajdują się
tam wskazówki służące do określenia terenu rolnego oraz sposobu jego użytkowania. W artykule 2 tej ustawy znajduje się zapis, że za działalność rolniczą uznaje się produkcję roślinną i zwierzęcą. Chodzi tutaj również o produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, wytwarzanie roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt,
ptactwa i owadów użytkowanych, a także produkcję zwierzęcą chowu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb. Jeśli dzierżawa gruntów rolnych odbywa się w celu przeznaczenia dzierżawionego gruntu pod działalność rolniczą, to podatnik musi odprowadzić podatek rolny. Natomiast jeśli na gruncie będą się odbywały inne działania, to należy odprowadzić podatek dochodowy. Warto podkreślić, że zajęcie gruntów rolnych w celu prowadzenia
działalności gospodarczej, która jest inna niż rolna, spowoduje, że grunty zostaną wyłączone z opodatkowania podatkiem rolnym i zaczną podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Z kolei grunt, który został wydzierżawiony na cele rolnicze, cały czas
podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. Dzierżawa gruntów rolnych jest więc możliwa, ale cel osoby, która dokonuje dzierżawy, musi zostać jasno określony. Dopiero wówczas można rozważać kwestię opłacenia koniecznego podatku. Czasem powstaje konieczność opłacenia zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od nieruchomości. Warto więc każdą sytuację sprawdzić bardzo indywidualnie.Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >