BiznesINFO.pl
lonely-5122894 960 720

https://pixabay.com/photos/lonely-thoughts-thoughtful-alone-5122894/

Dodatek za rozłąkę – kto ma do niego prawo i jak go wypłacać?

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Dodatek za rozłąkę – co to jest, ile wynosi i kto może go otrzymać? W jakiej sytuacji
jest wypłacane tego typu dodatkowe świadczenie? Poznaj sytuacje i zasady, według których wypłacane jest tak zwane rozłąkowe. Sprawdź, jak należy je rozliczać.
Dodatek za rozłąkę. Definicja
Dodatek za rozłąkę to dodatkowe świadczenie, które jest wypłacane pracownikom
wykonującym przez określony czas pracę w innym miejscu niż określone w umowie o pracę. Kluczowe jest czasowe oddelegowanie pracownika poza stałe miejsce pracy i to, że taka sytuacja wiąże się z rozłąką z rodziną. Tak zwane rozłąkowe ma rekompensować pracownikowi te niedogodności. Zapis na temat tego, że dodatek za rozłąkę powinien być wypłacany w tego typu sytuacji, musi znaleźć się w treści regulaminu pracy albo w układzie zbiorowym. Jeśli w danym miejscu pracy nie ma układu zbiorowego oraz nie istnieje obowiązek utworzenia regulaminu pracy, to informacja o świadczeniu rozłąkowym musi znaleźć się w treści umowy o pracę. Warto wskazać tutaj na różnicę pomiędzy podróżą
służbową a sytuacją oddelegowania pracownika. Podróż służbowa ma miejsce w sytuacji, kiedy pracodawca zleca pracownikowi wykonanie zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Określa to artykuł 77 Kodeksu pracy. Wówczas na mocy podróży służbowej pracownik posiada prawo do diet, a także zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania. Oddelegowanie polega natomiast na tym, że na mocy porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego zapisanego w umowie o pracę nastąpiła zmiana
miejsca wykonywania pracy. Wówczas należny jest dodatek za rozłąkę. Warto zwrócić uwagę, że zmiana miejsca pracy musi obowiązywać przez odgórnie określony czas i nie może być stała.
Dodatek za rozłąkę – kto ma do niego prawo?
Dodatek za rozłąkę – na jakiej podstawie jest wypłacany? Istnieją sytuacje, w których
takie dodatkowe świadczenie jest obowiązkowo wypłacane. Przede wszystkim rozłąkowe jest należne żołnierzom zawodowym. Podstawą należności jest ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowym. Warunkiem otrzymania rozłąkowego jest pozostawanie w związku
małżeńskim oraz posiadanie dzieci na utrzymaniu, co jest określone w artykule 68 wspomnianej ustawy. W takiej sytuacji dodatek za rozłąkę jest ustalany w formie ryczałtu miesięcznego. Jego wysokość wynosi kwotę diety należnej pracownikom państwowej i
samorządowej jednostki budżetowej z tytułu podróży służbowej pomnożonej razy 18. Kolejne obowiązkowe rozłąkowe należy się funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także funkcjonariuszom ABW. Rozłąkowe otrzymują także obowiązkowo urzędnicy państwowi, którzy są tymczasowo przeniesieni do pracy w innej miejscowości. Wysokość świadczenia wynosi 95% kwoty przysługującej za dietę z tytułu
podróży służbowej. Dodatek za rozłąkę przynależny jest także innym pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy, w których istnieje obowiązek wypłaty rozłąkowego i został on wprowadzony w układzie zbiorowym pracy. Co ciekawe, możliwe jest dobrowolne
wypłacenie rozłąkowego przez każdego pracodawcę. Wówczas konieczne jest ustalenie kwoty świadczenia oraz reguł jego wypłacania. Warto wiedzieć, że ten dodatek nie będzie mógł
zostać zwolniony od podatku dochodowego.


Jak wypłacać dodatek za rozłąkę?
W jaki sposób przyznawany i wypłacany jest dodatek za rozłąkę? Przede wszystkim
świadczenie przysługuje za każdy dzień oddelegowania pracownika poza miejsce zakładu pracy, które jest określone w umowie o pracę. Warto wskazać sytuacje, kiedy dodatek nie przysługuje. Nie można ubiegać o to świadczenie w sytuacji rekompensaty za dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za okres pobytu w szpitalu oraz okres urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, a także za dzień zwolnienia od pracy udzielony na podstawie ogólnych obowiązujących przepisów i za okres niezdolności do pracy wskutek
choroby (jeżeli w czasie zwolnienia od pracy/niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia). W sytuacji, kiedy dodatek za rozłąkę jest pobierany, pracownik nie posiada prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Podwyższone koszty uzyskania przychodu (w wysokości 300 złotych miesięcznie) są należne w sytuacji, kiedy miejsce stałego/czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza
miejscowością, w której umiejscowiony jest zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje rozłąkowego. W efekcie nie ma znaczenia, czy świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozłąkowe jest wypłacane „z dołu”. Przysługuje
ono obowiązkowo za każdy dzień rozłąkowy. Wysokość wynosi 95% stawki diety, która jest określona w przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania i wysokości należności
przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze Polski. Dodatek za rozłąkę jest tak wypłacany, że jego stawkę należy zaokrąglić do 1 grosza w górę. Wysokość
pełnej diety dla podróży krajowych wynosi 30 złotych, dlatego też rozłąkowe wynosi 28,50 złotych. Istnieje także zapis dotyczący żołnierzy zawodowych, że 1 raz w miesiącu posiada on prawo do odwiedzenia rodziny.


Kiedy nie przysługuje dodatek za rozłąkę?
Kiedy nie należy się dodatek za rozłąkę? Wspomnieliśmy już o tym wcześniej, jednak warto
podkreślić konkretne sytuacje, kiedy można liczyć na dodatkowe świadczenie. Rozłąkowe nie przysługuje jako rekompensata nieusprawiedliwionej obecności pracy, urlopu wypoczynkowego/dodatkowego/szkoleniowego/okolicznościowego/dodatkowego/bezpłatnego oraz zwolnienia od pracy bez prawa do wynagrodzenia/zasiłku. Świadczenie nie jest także wypłacane w sytuacji delegowania do miejscowości zamieszkania/zameldowania na pobyt stały. Dodatek za rozłąkę nie przysługuje na czas krajowej podróży służbowej w miejscowości zamieszkania/zameldowania na pobyt stały oraz pobytu w tej miejscowości w ramach odwiedzenia rodziny. Rozłąkowe nie jest wypłacane w sytuacji krajowej/zagranicznej
podróży służbowej, jeśli przysługuje w jej trakcie dieta w pełnej wysokości. Nie można otrzymać świadczenia także jako rekompensatę pobytu u rodziny w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin oraz pobytu w szpitalu.
Dodatek za rozłąkę a składka ZUS
Dodatek za rozłąkę jest zwolniony z podatku dochodowego. Określa to ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Jeśli chodzi natomiast o składki ZUS, to istnieje możliwość niepłacenia ich, jeśli pracownik zostanie przeniesiony poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które jest zaznaczone w umowie o pracę. Przeniesienie musi mieć tymczasowy charakter. Natomiast jeśli w umowie o pracę wskazano kilka miejscowości, w których ma wykonywać pracę albo kilka miejsc, w jakich pracodawca prowadzi swoje inwestycje, to nie można mówić o czasowym przeniesieniu pracownika poza stałe miejsce jego zatrudnienia i dodatek za rozłąkę nie może przysługiwać. Co najważniejsze, składek ZUS nie trzeba opłacać od rozłąkowego wypłacanego do wysokości 30 złotych dziennie. Warunkiem koniecznym
dla takiej sytuacji jest czasowe przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości niż ta, która jest wskazana w umowie o pracę.Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >