Czym zajmuje się Prokuratoria Generalna?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Czym zajmuje się Prokuratoria Generalna?

Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną zapewniającą ochronę prawną interesów Rzeczpospolitej i występowanie w jej imieniu w sądzie. W przypadku pozwania Skarbu Państwa o wysokie odszkodowanie drugą stroną w sądzie będzie właśnie Prokuratoria Generalna.

Czym jest Prokuratoria Generalna?

Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów. Jednakowoż jest ona niezależna w zakresie wydawania opinii prawnych i podejmowanych działań. W skład kierownictwa Prokuratorii wchodzi Prezes Prokuratorii Generalnej wraz z wiceprezesami.

Jakie są zadania Prokuratorii Generalnej?

Istnieje szereg zadań, do których wykonywania jest zobligowana Prokuratoria Generalna. Są to:

 • wyłączne zastępowanie Skarbu Państwa przez Sądem Najwyższym;
 • zastępstwo Skarbu Państwa przez sądami powszechnymi i polubownymi;
 • zastępstwo organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej przed sądami administracyjnymi;
 • zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
 • zastępstwo osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym;
 • przedstawianie sądom powszechnym, sądom administracyjnym, Sądowi Najwyższemu, Trybunałowi Konstytucyjnemu istotnych dla spraw poglądów;
 • przygotowywanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów raportów, analiz i stanowisk obejmujących zagadnienia prawne, dotyczące w szczególności projektów aktów normatywnych, czynności prawnych dokonywanych przez podmioty państwowe, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • wydawanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;
 • przygotowywanie rekomendacji i wzorów co do czynności prawnych lub ich części;
 • udział w negocjacjach i mediacjach;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prokuratoria Generalna może zostać również wyznaczona przez Premiera do zastępstwa Rady Ministrów lub określonego ministra w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Kiedy Prokuratoria Generalna ma obowiązek zastąpić Skarb Państwa?

Zastępstwo Prokuratorii Generalnej jest niezbędne dla spraw:

rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy:

 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o stwierdzenie zasiedzenia, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę 1 000 000 zł (obowiązek zastępstwa przez Prokuratorię Generalną nie ustaje, jeżeli wartość przedmiotu zmniejszyła się poniżej 1 mln w toku sprawy),
 • w sprawach rozpatrywanych przez sądy polubowne, niezależnie czy postępowanie odbywa się na terenie RP czy poza nim,
 • w sprawach o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego bez zgody w nim zawartej.

Zastępstwo nie tylko za Skarb Państwa

Prokuratoria Generalna może, poza Skarbem Państwa, zastępować także inne podmioty. Mogą to być inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne; osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa, a także osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych. Prokuratoria Generalna może zastępować także inne podmioty uwzględnione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, m.in.: Parki Narodowe, niektóre muzea i zamki, ośrodki doradztwa rolniczego, niektóre państwowe instytucje kultury, Polskie Radio, niektóre uczelnie publiczne i instytuty badawcze.

Sprawy karne i administracyjne a Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalnie nie wykonuje zastępstw w postępowaniach karnych, chyba że wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o sądy administracyjne, Prokuratoria może przed nimi działać na wniosek konkretnej jednostki, jeśli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów państwa.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News