Czym jest ryczałt ewidencjonowany?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Co oznacza termin "ryczałt ewidencjonowany"? Czy wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego? Kto nie może z niego skorzystać? Jakie są limity, stawki ryczałtu?

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Korzystający z takiej formy rozliczenia przedsiębiorca płaci podatek od przychodu, nie ma więc możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki osobowe.

Czy ryczałt ewidencjonowany zgłasza się do urzędu skarbowego?

Ryczałt ewidencjonowany trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Należy zrobić to formie pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania lub na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Zgłoszenia należy dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli przedsiębiorca chce przejść na ryczał ewidencjonowany w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku kalendarzowym.

Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza możliwość rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego przez tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,
 • udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów, z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • świadczenia m.in. usług reklamowych, finansowych, detektywistycznych i ochroniarskich, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych,
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt nie dotyczy również podatników, którzy podejmują działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność, która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność, która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Limity w ryczałcie ewidencjonowanym

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, o ile w poprzednim roku:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro,
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

W 2020 r. limit dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu wynosi 1 093 350 zł.

Jakie są stawki ryczałtu ewidencjonowanego?

Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego płaci się od przychodów z działalności gospodarczej – ze sprzedaży towarów lub usług. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Stawki ryczałtu w 2020 roku dla działalności gospodarczej wynoszą:

 • 20%,
 • 17%,
 • 10%,
 • 8,5%,
 • 5,5%,
 • 3%,
 • 2%.

20-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów dotyczy działalności:

wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

 • lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów, położne, pielęgniarki,
 • tłumaczy,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

17-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności m.in.:

świadczących usługi:

 • parkingowe,
 • związane z zakwaterowaniem,
 • w zakresie oprogramowania,
 • fotograficzne;

zajmujących się:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,
 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
 • obsługą centrali radio-taxi;

pośredniczących w:

 • sprzedaży hurtowej,
 • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz części i akcesoriów do nich,
 • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich.

10-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy przychodów:

z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g Ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

 • usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5% lub 3%),
 • polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego;

oraz wszystkie przychody z:

 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty limitu 100 000 zł (powyżej nadwyżki 100 000 zł przychody te są opodatkowane stawką ryczałtu 12,5%),
 • prowadzenia przedszkoli,
 • zwalczania pożarów i zapobiegania im,
 • związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

5,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody z:

 • prowadzenia działalności wytwórczej,
 • robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

a także w zakresie sprzedaży:

 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.

3-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są wszystkie przychody z:

 • działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • działalności usługowych w zakresie handlu,
 • działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%),
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

a także:

 • niektóre dotacje i subwencje,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • umorzone lub przedawnione zobowiązania,
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia,
 • wynagrodzenie płatników.

2-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody:

 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ewidencja przychodów

Rozliczanie dochodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencję przychodów można prowadzić w dowolnej formie – papierowej lub elektronicznej. Poza tym należy prowadzić również ewidencję środków trwałych czy ewidencję zatrudnienia. Trzeba także gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów.

Ryczałt ewidencjonowany a podatek dochodowy

Jeśli przedsiębiorca rozlicza się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego wówczas opodatkowaniu podlega każdy przychód. Rozliczać z podatku można się w systemie miesięcznym lub kwartalnym (kwartalnie mogą rozliczać się podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro).

Aby obliczyć należny podatek, trzeba:

 1. od sumy przychodu za cały okres rozliczeniowy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. uzyskaną kwotę uznać podstawą do opodatkowania według stosownej stawki,
 3. pomniejszyć wyliczony podatek o część opłaconej składki zdrowotnej (o 7,75% wymiaru składki).

Do składania rocznego zeznania podatkowego służy formularz PIT-28, który dostarcza się do końca lutego do urzędu skarbowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News