BiznesINFO.pl
hammer-802301 640

www.pixabay.com

Co musi zawierać pozew cywilny?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Udostępnij:

Każda sprawa sądowa opiera się na przedstawieniu przez strony pism procesowych, z których najważniejszym jest pozew. Pozew cywilny to pismo formalne wszczynające bieg postępowania. Aby takie postępowanie się rozpoczęło, pozew cywilny musi spełniać szereg podstawowych wymogów formalnych.

Co musi zawierać pozew?

Wymogi co do formy i treści nakładane są na pozew przez kodeks cywilny. Każde pismo formalne musi być zgodne z art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz z restrykcjami z art. 187 tej samej ustawy.

Zgodnie z art. 126 kpc każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo;

 • Imię, nazwisko lub nazwę stron (powoda i pozwanego);

 • oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku: pozew);

 • treść (tzw. osnowa) wniosku;

 • dowody na poparcie treści żądania;

 • podpis strony – odręczny lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 • listę ewentualnych załączników.

Co musi zawierać pozew cywilny?

Pozew cywilny, jako pismo wszczynające postępowanie musi, poza wyżej wymienionymi standardowymi elementami, zawierać:

 • adresy zamieszkania lub siedziby stron;

 • numer identyfikacyjny powoda (NIP, PESEL, numer KRS);

 • określenie wartości przedmiotu sporu;

 • pełnomocnictwo (jeśli sprawa nie jest zakładana osobiście lub jeśli pozew jest zbiorowy);

 • opłatę;

 • odpisy (dla sądu i stron).

Ponadto istnieją dodatkowe wymogi formalne określone w art. 187 kpc:

 • dokładne określenie żądania – zwrot, naprawa, zadośćuczynienie, a w sprawach o prawa majątkowe określenie wartości przedmiotu sprawy;

 • opis sprawy i dokładne uzasadnienie żądania;

 • uzasadnienie skierowania pozwu do właściwego sądu;

 • dowód, że zostały podjęte pozasądowe działania związane z rozwiązaniem sprawy (może być potwierdzenie wezwania do zapłaty lub korespondencja);

 • informacja o ewentualnych świadkach, biegłych.

Jak złożyć pozew cywilny?

Pozew może zostać złożony na dwa sposoby. Najszybszą drogą jest skorzystanie z biura podawczego w sądzie. Można również wysłać pozew pocztą, ale trzeba pamiętać, że wydłuża to bieg sprawy. Datą wpłynięcia pozwu będzie w takim przypadku data stempla pocztowego.

Pozew przed złożeniem musi zostać opłacony. Najwygodniej zrobić to przy pomocy znaków sądowych naklejanych na dokument, które można kupić w kasie sądu.

Ile egzemplarzy pozwów trzeba przygotować?

Powód musi dostarczyć egzemplarz dokumentu dla każdej pozwanej osoby. Dodatkowo jeden egzemplarz trzeba przekazać do archiwum sądu. Ponadto warto zatrzymać kopię dla siebie, a w momencie złożenia pisma do sądu, uzyskać na niej potwierdzenie wpłynięcia.

 Co zrobić, jeśli pozew zostanie zwrócony?

W sytuacji gdy pozew nie będzie spełniał któregoś z wymogów formalnych, zostaniemy pisemnie wezwani do usunięcia tego braku w terminie 7 dni. Jeśli braki zostaną usunięte w terminie, pozew będzie obowiązywał od dni jego rzeczywistego wniesienia, a nie od dnia uzupełnienia braków.

Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, pozew zostaje zwrócony i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Koszty sądowe ponosi przegrany, jednak nie wszystkie wydatki poniesione w związku z prowadzeniem sprawy zostaną zwrócone wygranemu. Kwestię zwrotu kosztów reguluje art.98 kodeksu postępowania cywilnego.

Jaki jest koszt złożenia pozwu cywilnego?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 KSCU w sprawach o prawa majątkowe sąd pobiera od pisma o wniesienie pozwu opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości zaskarżenia wynoszącej:

 • do 500 zł - w kwocie 30 zł;

 • 500 - 1500 - w kwocie 100 zł;

 • 1500 - 4000 - w kwocie 200 zł;

 • 4000 - 7500 - w kwocie 400 zł;

 • 7500 - 10000 - w kwocie 500 zł;

 • 10 000 - 15 000 - w kwocie 500 zł;

 • 15 000 - 20 000 - w kwocie 1000 zł.

 • Jeśli wartość będzie wynosić więcej niż 20 000, opłata od pozwu wyniesie 5% tej wartości, ale nie więcej niż 200 000 zł.

Do jakiego sądu składa się pozew cywilny?

Zazwyczaj sądem do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy i tu rozpatrywane są sprawy pierwszej instancji. Niektóre sprawy są specjalnie zastrzeżone dla sądów okręgowych.

Sąd rejonowy:

 • sprawy, których wartość żądania nie przekracza 75 tys. zł oraz te, które bez względu na wartość przedmiotu sporu należą do zakresu prawa pracy we skazanych przez ustawę kwestiach (o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, sprawy dot. kar porządkowych i świadectwa pracy).

Sąd okręgowy:

 • sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz rozwiązanie przysposobienia;

 • sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych (również dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych);

 • roszczenia wynikające z prawa prasowego;

 • sprawy o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75 tys. zł, a w sprawach gospodarczych 100 tys. zł (oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o zniesienie wspólności majątkowej, spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym);

 • sprawy o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

 • sprawy dotyczące uchylenia, stwierdzenia nieważności lub ustalenia nieistnienia uchwał organów osób prawnych, lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

 • sprawy dotyczące zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >