Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Co musi zawierać pozew cywilny?
Aleksandra Czerwińska
Aleksandra Czerwińska 26.05.2021 02:00

Co musi zawierać pozew cywilny?

hammer-802301 640
www.pixabay.com

Każda sprawa sądowa opiera się na przedstawieniu przez strony pism procesowych, z których najważniejszym jest pozew. Pozew cywilny to pismo formalne wszczynające bieg postępowania. Aby takie postępowanie się rozpoczęło, pozew cywilny musi spełniać szereg podstawowych wymogów formalnych.

Co musi zawierać pozew?

Wymogi co do formy i treści nakładane są na pozew przez kodeks cywilny. Każde pismo formalne musi być zgodne z art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz z restrykcjami z art. 187 tej samej ustawy.

Zgodnie z art. 126 kpc każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest pismo;

 • Imię, nazwisko lub nazwę stron (powoda i pozwanego);

 • oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku: pozew);

 • treść (tzw. osnowa) wniosku;

 • dowody na poparcie treści żądania;

 • podpis strony – odręczny lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 • listę ewentualnych załączników.

Co musi zawierać pozew cywilny?

Pozew cywilny, jako pismo wszczynające postępowanie musi, poza wyżej wymienionymi standardowymi elementami, zawierać:

 • adresy zamieszkania lub siedziby stron;

 • numer identyfikacyjny powoda (NIP, PESEL, numer KRS);

 • określenie wartości przedmiotu sporu;

 • pełnomocnictwo (jeśli sprawa nie jest zakładana osobiście lub jeśli pozew jest zbiorowy);

 • opłatę;

 • odpisy (dla sądu i stron).

Ponadto istnieją dodatkowe wymogi formalne określone w art. 187 kpc:

 • dokładne określenie żądania – zwrot, naprawa, zadośćuczynienie, a w sprawach o prawa majątkowe określenie wartości przedmiotu sprawy;

 • opis sprawy i dokładne uzasadnienie żądania;

 • uzasadnienie skierowania pozwu do właściwego sądu;

 • dowód, że zostały podjęte pozasądowe działania związane z rozwiązaniem sprawy (może być potwierdzenie wezwania do zapłaty lub korespondencja);

 • informacja o ewentualnych świadkach, biegłych.

Jak złożyć pozew cywilny?

Pozew może zostać złożony na dwa sposoby. Najszybszą drogą jest skorzystanie z biura podawczego w sądzie. Można również wysłać pozew pocztą, ale trzeba pamiętać, że wydłuża to bieg sprawy. Datą wpłynięcia pozwu będzie w takim przypadku data stempla pocztowego.

Pozew przed złożeniem musi zostać opłacony. Najwygodniej zrobić to przy pomocy znaków sądowych naklejanych na dokument, które można kupić w kasie sądu.

Ile egzemplarzy pozwów trzeba przygotować?

Powód musi dostarczyć egzemplarz dokumentu dla każdej pozwanej osoby. Dodatkowo jeden egzemplarz trzeba przekazać do archiwum sądu. Ponadto warto zatrzymać kopię dla siebie, a w momencie złożenia pisma do sądu, uzyskać na niej potwierdzenie wpłynięcia.